Vi lever i ett sårbart samhälle och i en tid med hot och risker som är svåra att förutse. Allvarliga epidemier, terrorhot, naturkatastrofer och kollapsande IT-system är händelser som vi måste kunna ta hand om, men också försöka att förhindra.

Kommunens arbete med säkerhet och krisberedskap är inriktat på störningar i viktiga samhällsfunktioner och syftar till att:
  •  I möjligaste mån förebygga olyckor och andra oönskade händelser.
  • Om dessa oönskade händelser ändå inträffar ha beredskap att hantera dem

Inom kommunens olika verksamheter kan som exempel på åtgärder inom säkerhet & krisberedskapsområdet nämnas räddningstjänstens arbete, fixartjänst inom hemvården och krisövningar inom skolan. I kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor kan man läsa om hur arbetet med olycksförebyggande verksamhet bedrivs.

pdf Handlingsprogram 2016 - 2018 (999 KB)