Vi lever i ett sårbart samhälle och i en tid med hot och risker som är svåra att förutse. Allvarliga epidemier, terrorhot, naturkatastrofer och kollapsande IT-system är händelser som vi måste kunna ta hand om, men också försöka att förhindra.

Kommunens arbete med säkerhet och krisberedskap är inriktat på störningar i viktiga samhällsfunktioner och syftar till att:
  •  I möjligaste mån förebygga olyckor och andra oönskade händelser.
  • Om dessa oönskade händelser ändå inträffar ha beredskap att hantera dem

Inom kommunens olika verksamheter kan som exempel på åtgärder inom säkerhet & krisberedskapsområdet nämnas räddningstjänstens arbete, fixartjänst inom hemvården och krisövningar inom skolan. I kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor kan man läsa om hur arbetet med olycksförebyggande verksamhet bedrivs.

Bergtäkten på fastigheterna Så 1:61, 15:6 samt 3:15 (N 7027294, E 410431 SWEREF99) i Åre kommun bedriver sådan verksamhet att den omfattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, s.k. Sevesolagstiftningen. I denna lagstiftning finns det två kravnivåer, beroende på vilken mängd kemikalier som hanteras, men i båda finns det krav gällande att delge allmänheten information om risker i verksamheten och hur dessa hanteras täkten omfattas av den lägre kravnivån.

 

Läs informationen i sin helhet i dokumentet nedan.

 

pdf Information till allmänheten (Seveso) (203 KB)

Dokument

pdf Handlingsplan för ökad säkerhet och trygghet i Åre kommun (848 KB)