pdf Föreskrifter om avfallshantering i Åre kommun (117 KB)

I Åre kommun ska alla slambrunnar tömmas minst vartannat år enligt §25 renhållningsordningen, slutna tankar varje år och BDT (bad, dusch och tvätt)-vatten så ofta att en god funktion upprätthålls, minst en gång vart fjärde år.

Undantag/dispenser från slamtömning kan medges i vissa fall:

1. I det fall en fastighet inte nyttjas under en sammanhängande tid av minst 12 månader förutsatt att anläggningen är fungerande och nyligt tömd (§34 renhållningsordningen).

pdf Ansökan dispens slamhämtning obebodd fastighet (98 KB)

2. I det fall när en fastighet anses obebolig, vatten saknas, avloppet pluggat eller liknande. Till ansökan ska bilder bifogas som visar på fastighetens skick (§35 renhållningsordningen).

pdf Ansökan dispens slamhämtning obeboelig fastighet (93 KB)

3. I det fall en fastighet nyttjas sparsamt kan dispens sökas från tömning. Dispens kan medges för sluten tank om nivålarm finns och för en väl fungerande trekammarbrunn med efterföljande rening (§36 renhållningsordningen). Finns anmärkning på en anläggning medges inga undantag eller dispenser.

pdf Ansökan dispens slamhämtning sparsamt nyttjande (97 KB)

4. Eget omhändertagande av latrin, kökskompost och urin från separationstoalett kan efter anmälan till miljöavdelningen tas omhand på den egna fastigheten eller i en gemensam anläggning för fler närliggande fastigheter, om det kan ske på ett annat sätt, som är betryggande för människors hälsa och för miljön (§12 renhållningsordningen).

pdf Ansökan dispens eget omhändertagande avfall (153 KB)

5. Eget omhändertagande av slam från WC eller BDT kan ansökas hos miljöavdelningen om särskilda skäl finns (§30 renhållningsordningen). Om spridning av gödsel ska ske på åkermark ska Naturvårdsverket föreskrifter DNFS 1994:2 om slam följas.

pdf Ansökan dispens slamhämtning eget omhändertagande av slam (79 KB)

pdf Naturvårdsverkets slamföreskrifter (79 KB)

För handläggning av ansökan om dispens debiteras en avgift på 1 295 kronor, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.