När du vill ansluta till kommunens vatten- och avlopp kontaktar du tekniska avdelningen för upprättande av förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten är den punkt som skiljer kommunens vatten- och avloppsledningar från fastighetens del av VA-installationen, servisen.

Beställning av föbindelsepunkt görs på denna blankett:

pdf Anmälan om VA- och renhållningsabonnemang (133 KB)

När anmälan är gjord upprättar Tekniska avdelningen förbindelsepunkt inom skälig tid. Fastighetsägaren eller byggherren ansvarar för anslutning och anläggning av fastighetens VA-servis.

Beställning av tillfälligt vattenuttag görs på denna blankett:

Ansökan om tillfälligt vattenuttag

Att tänka på vid anläggande av servisledningar

Servisen består av separata ledningar för dricksvatten, spillvatten (bad, dusch, toalett) samt i vissa fall dagvatten (vatten från hårdgjorda ytor, tak, dränering etc.).

Vatten

Vattenledningen ska vara oskarvad mellan förbindelsepunkten och eventuell vattenmätare. Ledningen bör ligga på frostfritt djup, ca 2 m i mark.

Spillvatten

Spillvatten bör utföras med självfall i en sådan lutning att självrensning uppnås. Spolbrunn bör finnas för rensning av spillvattenledning. Dag- och dräneringsvatten får ej kopplas till spillvattenledning.

Dagvatten

Om dagvatten ska kopplas till kommunens dagvattennät fordras dagvattenbrunn med sandfång och vattenlås. dagvattenledningen bör utföras med självfall. Dagvatten får omhändertas lokalt på fastigheten, i så fall ska du se till att vattnet inte rinner ut på granntomter eller vägar. Det är inte tillåtet att koppla anläggningar avseende dagvatten till spillvattenledningen.

Avtal

Om vatten- eller avloppsanläggningen är gemensam för flera fastigheter eller om ledningar ska dras över granntomter upprättas ett avtal mellan fastighetsägarna, så kallat servitut.

Vattenmätare

Vattenmätaren är kommunens egendom. Särskilda krav ställs på vattenmätarens placering för att säkerställa att drifttekniker lätt kan komma åt att byta och kontrollera mätaren.

Mätaren placeras frostfritt och monteras på en särskild konsol så att den blir lätt att montera och demontera. Mätaren monteras med en avstängningsventil på vardera sidan. Väggparti och golv bör tåla spill och läckage av vatten, vid större mätare bör du ha golvavlopp. Belysning ska finnas.