I Åre kommun finns boende för unga flyktingar som är 13-18 år.

Ungdomarna är placerade på boendena av IFO (Individ- och familjeomsorgen) som också utreder barnens behov. Utifrån de behov som den enskilde har görs en vårdplan och en genomförandeplan som regelbundet följs upp samt revideras vid behov.

På boendena finns platser för både pojkar och flickor från olika nationaliteter. Ungdomarna är kvar tills de är 18 år. Vistelsetiden kan variera från några månader upp till flera år. Ungdomarna får stöd i läxläsning, att lära sig laga mat och i kontakten med föreningar med mera. I början används språktolk i samtalen men efterhand kan det övergå till svenska.

Alla barn som kommer till kommunen får en godeman vars uppdrag är att företräda barnet juridiskt samt ansvara för barnet ekonomi. När barnet får uppehållstillstånd övergår godemanskapet till så kallad särskild förordnad vårdnadshavare.

18–21 år

Om fortsatt vårdbehov finns efter det att ett barn fyllt 18 år, finns möjlighet att ingå i kommunens 18-21 verksamhet.

IFO beslutar om placering i verksamheten 18–21 och ansvarar för en individuell plan för varje ungdom. Enheten ensamkommande flyktingbarn har anställda som ser till att planen utförs och följs.