Bild: Fördjupad översiktsplan

Åredalen har under en längre tid haft en kraftig befolkningsökning och en ännu större tillväxt vad gäller turistisk utveckling. Områdets starka utveckling ställer höga krav på bostadsförsörjning, kommersiell och offentlig service, kommunikationer och infrastruktur. Samtidigt måste planeringen säkerställa att utvecklingen sker på ett långsiktigt hållbart sätt.

Den fördjupade översiktsplanen beskriver hur mark, vatten och byggd miljö i Åredalen bör användas och utvecklas fram till år 2035.

Den fördjupade översiktsplanen kommer att bli ett viktigt underlag för detaljplaner, bygglov och förhandsbesked i Åredalen.

Granskning och processen framåt

Förslaget till fördjupad översiktsplan har varit ute på granskning. Det betyder att det är den andra och sista gången det finns möjlighet att tycka till om förslaget.

Granskningen pågick från den 20 april till och med den 15 juni 2022.

Under samrådet och granskningen inkom sammantaget över hundra yttranden från myndigheter, privatpersoner, markägare, föreningar och företagare. Efter samrådet har alla yttranden sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse. På grund av GDPR är alla privatpersoners namn och fastighetsbeteckningar maskade. Ta kontakt med oss om du vill ha den fullständiga versionen.

Efter granskningen sammanställas och besvaras alla granskningsyttranden  i ett granskningsutlåtande. Mindre revideringar kan därefter göras av planen innan den ska antas av kommunfullmäktige. Det finns i dagsläget ingen tidplan för när planen kan antas utifrån att ett antal frågor behöver genomarbetas för att kunna färdigställa planen.

När planen är antagen kommer den att ge inriktningen och vara beslutsunderlag för detaljplaner, förhandsbesked och bygglov i Åredalen.

Granskningshandlingar

pdf FÖP Åredalen (2022) granskningsversion (225.52 MB)

pdf Samrådsredogörelse (16.82 MB)

 

Frågor?

Har du frågor kan du maila till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ringa till 0647-161 00 och be om att få prata med Maria Gyllner eller Fredrika Sandblom.

Du är också välkommen att ta kontakt med de politiker som sitter med i den politiska referensgruppen.

Här hittar du kontaktuppgifter 

 

Handlingar

Tillsammans med granskningsförslaget av den fördjupade översiktsplanen är även den tillhörande miljökonsekvensbeskrivning ute på granskning.

 

pdf MKB granskningsversion (4.20 MB)