Bild: Fördjupad översiktsplan

Åredalen har under en längre tid haft en kraftig befolkningsökning och en ännu större tillväxt vad gäller turistisk utveckling. Områdets starka utveckling ställer höga krav på bostadsförsörjning, kommersiell och offentlig service, kommunikationer och infrastruktur. Samtidigt måste planeringen säkerställa att utvecklingen sker på ett långsiktigt hållbart sätt.

Den fördjupade översiktsplanen beskriver hur mark, vatten och byggd miljö i Åredalen bör användas och utvecklas fram till år 2035.

Den fördjupade översiktsplanen kommer att bli ett viktigt underlag för detaljplaner, bygglov och förhandsbesked i Åredalen.

Granskning och processen framåt

Förslaget till fördjupad översiktsplan är nu ute på granskning. Det betyder att det är den andra och sista gången det finns möjlighet att tycka till om förslaget.

Granskningen pågår från den 20 april till och med den 15 juni 2022.

Under samrådet inkom uppemot hundra yttranden från myndigheter, privatpersoner, markägare, föreningar och företagare. Efter samrådet har alla yttranden sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse. På grund av GDPR är alla privatpersoners namn och fastighetsbeteckningar maskade. Ta kontakt med oss om du vill ha den fullständiga versionen.

Utifrån de yttranden som inkommit har samrådshandlingen omarbetats till en granskningshandling, i samråd med den politiska styrgruppen.

När granskningen är klar kommer alla granskningsyttranden sammanställas och besvaras i ett granskningsutlåtande. Mindre revideringar kan därefter göras av planen innan den ska antas av kommunfullmäktige. Målbilden är att planen ska antas under hösten 2022.

När planen är antagen kommer den att ge inriktningen och vara beslutsunderlag för detaljplaner, förhandsbesked och bygglov i Åredalen.

pdf FÖP Åredalen (2022) granskningsversion (225.52 MB)

pdf Samrådsredogörelse (16.82 MB)

Du kan också läsa förslaget i pappersformat på kommunhuset i Järpen, biblioteket i Åre (Obs. på förändrade öppettider pga renovering), ICA i Björnänge och Duved.

Så här tycker du till

Alla som vill får tycka till om förslaget till Fördjupad översiktsplan och Miljökonsekvensbeskrivningen.

Synpunkter ska lämnas skriftligt senast 2022-06-15 till

Åre kommun, Planavdelningen

Box 201

837 22 Järpen

eller till e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Märk gärna ditt brev eller mail med KS.2016.524.

Har du frågor kan du maila till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ringa till 0647-161 00 och be om att få prata med Maria Gyllner, Karna Thorsson eller Fredrika Sandblom.

Du är också välkommen att ta kontakt med de politiker som sitter med i den politiska referensgruppen

Här hittar du kontaktuppgifter 

Möten

Tjänstepersoner och politiker kommer finnas på plats på biblioteket i Åre vid två tillfällen för att svara på frågor och diskutera förslaget. Öppet hus, kom när du vill:

  • Torsdagen 21 april kl. 16.00-19.00
  • Tisdagen 26 april kl 16.00-19.00

Handlingar

Tillsammans med granskningsförslaget av den fördjupade översiktsplanen är även den tillhörande miljökonsekvensbeskrivning ute på granskning.

 

pdf MKB granskningsversion (4.20 MB)