Bild: Fördjupad översiktsplan

Åredalen har under en längre tid haft en kraftig befolkningsökning och en ännu större tillväxt vad gäller turistisk utveckling. Områdets starka utveckling ställer höga krav på bostadsförsörjning, kommersiell och offentlig service, kommunikationer och infrastruktur. Samtidigt måste planeringen säkerställa att utvecklingen sker på ett långsiktigt hållbart sätt.

För att kommunen ska kunna göra lämpliga, transparenta och långsiktiga avvägningar i prövningar av olika intressen i användningen av mark- och vattenresurser behövs tydliga övergripande ställningstaganden. Dessa görs i en fördjupad översiktsplan.

Den fördjupade översiktsplanen beskriver hur mark, vatten och byggd miljö i Åredalen bör användas och utvecklas fram till år 2035.

Den fördjupade översiktsplanen kommer att bli ett viktigt underlag för detaljplaner, bygglov och förhandsbesked i Åredalen.

pdf FÖP Åredalen (2019) samrådsversion, sida 1-63 (13.42 MB)

pdf FÖP Åredalen (2019) samrådsversion, sida 64-83 (24.73 MB)

pdf FÖP Åredalen (2019) samrådsversion, sida 84-99 (18.94 MB)

pdf FÖP Åredalen (2019) samrådsversion, sida 100-116 (397 KB)

Du kan också läsa förslaget i pappersformat på kommunhuset i Järpen, Åre bibliotek, ICA Duved och ICA Björnänge.

Samråd - lämna synpunkter

När ett förslag om fördjupad översiktsplan är upprättat ska det enligt Plan- och bygglagen samrådas.

Det betyder att kommunen vill få in synpunkter på det utkast till plan som har tagits fram. Samrådstiden pågår mellan 4 februari till 10 april och vänder sig till den som kan ha intresse av planen, såsom myndigheter, verksamhetsutövare, privatpersoner, organisationer, föreningar m.fl.

Synpunkter på planförslaget lämnas in senast den 10 april 2019 till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Planavdelningen, Åre kommun, Box 201, 837 22 Järpen.

Du kan också tycka till genom att fylla i den enkät som finns längre ned på sidan.

VM

Plats: Åre kommuns tält i sponsorbyn, utanför Åre stationshus
Tid: Tisdagen den 5 februari mellan 08.45-13.45 och onsdagen den 6 februari mellan 13.15-18.15

 

Lokalen

(Obs. åldersgräns ’unga vuxna’)

Plats: Lokalen, Åre
Tid: Onsdagen 20 februari mellan 18.00-19.00

 

Åre Coffee Club

Plats: HouseBe
Tid: Fredagen den 1 mars mellan 8.00-10.00
(Sök på Åre Coffee Club på Facebook för anmälan)

  

Åre bibliotek

Plats: Åre bibliotek
Tid: Tisdagen 12 mars mellan 16.00-18.00

Språkcafé

Plats: St Olavsgården, Åre
Tid: Tisdagen 19 mars mellan 18.30-19.30

 

Åre Destination

Plats: Station Åre – Plan 3
Tid: Måndag 1 april 8.30-10.00 och 15.00-16.30

Landskapsanalysen urskiljer och beskriver landskapets olika karaktärsområden baserade på nuvarande huvudsakliga karaktärer, mot bakgrund av historiska förhållanden beträffande bebyggelsestruktur, gårdsmiljöer och markanvändning. Landskapsanalysen har använts som planeringsunderlag när den fördjupade översiktsplanen har utarbetats.

 

Analysen identifierar de kännetecken som ger ett område dess specifika platskänsla och som utgör skillnader mellan olika områden. Speciellt fokus läggs på de kännetecken och element exempelvis jordbruksmark som bedöms vara avgörande för ett områdes karaktär.

 

Syftet med byggnadsinventering är att göra ett urval av särskilt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (8:13 PBL).

 

pdf Landskapsanalys Åredalen del 1 (9.04 MB)

 

pdf Landskapsanalys Åredalen del 2 (12.16 MB)

 

pdf Landskapsanalys Åredalen del 3 (13.69 MB)

 

pdf Landskapsanalys Åredalen del 4 (12.64 MB)

 

pdf Byggnadsinventering Åredalen 2017 (7.80 MB)

Parallellt med samrådet av den fördjupade översiktsplanen sker samråd om planförslagets tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

pdf MKB (2.13 MB)

Efter samrådstiden sammanställs inkomna synpunkter och bemöts i en samrådsredogörelse. Planförslaget revideras efter de inkomna synpunkterna och sedan kommer en till möjlighet att lämna synpunkter ges innan förslaget antas.