Bild: Fördjupad översiktsplan

Åredalen har under en längre tid haft en kraftig befolkningsökning och en ännu större tillväxt vad gäller turistisk utveckling. Områdets starka utveckling ställer höga krav på bostadsförsörjning, kommersiell och offentlig service, kommunikationer och infrastruktur. Samtidigt måste planeringen säkerställa att utvecklingen sker på ett långsiktigt hållbart sätt.

För att kommunen ska kunna göra lämpliga, transparenta och långsiktiga avvägningar i prövningar av olika intressen i användningen av mark- och vattenresurser behövs tydliga övergripande ställningstaganden. Dessa görs i en fördjupad översiktsplan.

Den fördjupade översiktsplanen beskriver hur mark, vatten och byggd miljö i Åredalen bör användas och utvecklas fram till år 2035.

Den fördjupade översiktsplanen kommer att bli ett viktigt underlag för detaljplaner, bygglov och förhandsbesked i Åredalen.

pdf FÖP Åredalen (2019) samrådsversion, sida 1-63 (13.42 MB)

pdf FÖP Åredalen (2019) samrådsversion, sida 64-83 (24.73 MB)

pdf FÖP Åredalen (2019) samrådsversion, sida 84-99 (18.94 MB)

pdf FÖP Åredalen (2019) samrådsversion, sida 100-116 (397 KB)

Du kan också läsa förslaget i pappersformat på kommunhuset i Järpen.

Samråd och processen framåt

När ett förslag om fördjupad översiktsplan är upprättat ska det enligt Plan- och bygglagen samrådas. Det betyder att kommunen vill få in synpunkter på det utkast till plan som har tagits fram.

Planen var ute på samråd från den 4 februari till den 10 april 2019. 

Under samrådet inkom cirka ett hundratal yttranden från myndigheter, privatpersoner, markägare, föreningar och företagare. Under våren och sommaren 2019 har yttrandena granskats och sammanställts. Under hösten och vintern 2019 har möten hållits där alla politiska partier varit representerade för att lyfta och diskutera viktiga frågeställningar som inkommit under samrådet. Samrådshandlingen ska nu omarbetas utifrån de yttranden som inkommit och de politiska diskussionerna för att kunna ställa ut planen. Det är en andra omgång där myndigheter, privatpersoner, markägare, föreningar och företagare får komma med synpunkter på det omarbetade förslaget.

Landskapsanalys, byggnadsinventeringar och miljökonsekvensbeskrivning

Landskapsanalysen urskiljer och beskriver landskapets olika karaktärsområden baserade på nuvarande huvudsakliga karaktärer, mot bakgrund av historiska förhållanden beträffande bebyggelsestruktur, gårdsmiljöer och markanvändning. Landskapsanalysen har använts som planeringsunderlag när den fördjupade översiktsplanen har utarbetats.

 

Analysen identifierar de kännetecken som ger ett område dess specifika platskänsla och som utgör skillnader mellan olika områden. Speciellt fokus läggs på de kännetecken och element exempelvis jordbruksmark som bedöms vara avgörande för ett områdes karaktär.

 

Syftet med byggnadsinventering är att göra ett urval av särskilt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (8:13 PBL).

 

pdf Landskapsanalys Åredalen del 1 (9.04 MB)

 

pdf Landskapsanalys Åredalen del 2 (12.16 MB)

 

pdf Landskapsanalys Åredalen del 3 (13.69 MB)

 

Landskapsanalys Åredalen del 4

 

pdf Byggnadsinventering Åredalen 2017 (7.80 MB)

 

pdf Inventering av Åre by och genomgång inför kommunalt kulturmiljöprogram 2014 (2.17 MB)

Parallellt med samrådet av den fördjupade översiktsplanen sker samråd om planförslagets tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

pdf Miljökonsekvensbeskrivning (2.13 MB)