Kommunen ansvarar för hemsjukvård, upp till läkarnivå, i särskilt boende och i ordinärt boende. Kommunens hemsjukvård utförs av sjuksköterska, distriktsköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast och i vissa fall av vård- och omsorgspersonal. Kommunens ansvar för hemsjukvård regleras i lagstiftning och i avtal med Region Jämtland Härjedalen.

För att du ska erbjudas hemsjukvård  i ordinärt boende ska ditt behov av hälso- och sjukvård vara sammanhängande över tid och ditt behov av hemsjukvård ska vara bedömt utifrån ditt hälsotillstånd. Hemsjukvård kan till exempel vara hjälp med medicinering, såromläggning, träning, hjälpmedelsutprovning och vård i livets slutskede.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har ansvar för att kommunens hemsjukvård bedriver en god och säker vård- och omvårdnad. Det innebär att upprätta rutiner för till exempel att vårdskador rapporteras, att läkemedel hanteras på ändamålsenligt och säkert sätt, att den enskilde får den vård som läkare ordinerat, att överlämnande av hälso- sjukvårdsuppgifter till vård- och omsorgspersonal sker på ett säkert sätt och att systematiskt följa upp verksamhetens kvalitet.