Kommunarkivet tar hand om kommunens minne och förvaltar därmed den information som tillkommit under årens lopp. Arkivet är vidare en viktig del i utvecklingen av hur vi nu och i framtiden hanterar den information som vi skapar eller tar emot.

Verksamheten grundar sig på Tryckfrihetsförordningen och därmed ”offentlighetsprincipen”. Tryckfrihetsförordningen antogs första gången 1766-12-02, som världens första och den nu gällande är från 1949.

Enligt arkivlagen ska en myndighets arkiv bevaras, hållas ordnat och vårdas så att det tillgodoser: 

  1. rätten att ta del av allmänna handlingar,
  2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
  3. forskningens behov
  4. belysningen av myndigheternas verksamhet

Kommunens arkiv består av dess allmänna handlingar jämte de handlingar som i övrigt arkiverats. Kommunens arkiv är en del av det nationella och lokala kulturarvet. I princip är alla kommunens handlingar allmänna då de antingen upprättats eller inkommit och är förvarade av kommunen om de inte är arbetsmaterial. De allmänna handlingarna är en del av kommunens arkivbestånd i den stund de tillkommer och är färdiga. En del handlingar är belagda med sekretess, exempelvis med hänsyn till person. Detta regleras i offentlighets- och sekretesslagen. För handlingar belagda med sekretess följer sekretessen med vid överförandet av handlingarna till Kommunarkivet. Handlingar överförda till Kommunarkivet övergår i Arkivmyndighetens ägo.

Åre kommuns arkivreglemente fastställdes av kommunfullmäktige år 1995. Reglementet är under omarbetning. 

I kommunen finns en arkivmyndighet, vilken motsvarar Riksarkivet för kommunen. Arkivmyndigheten väljs sedan 1 januari 2015 direkt av kommunfullmäktige. Arkivmyndigheten består av följande ledamöter: Daniel Danielsson (C), Mikael Sundman (VV), Can Savran (C) samt Peter Bergman (S). Kommunarkivarien är föredragande och sekreterare.

Arkivmyndigheten har till uppgift att utöva tillsyn och ta emot handlingar för arkivering från kommunens olika myndigheter med flera. Vid varje kommunal myndighet (motsvarande) ska finnas en arkivansvarig och vid enheterna en eller flera arkivredogörare.

  pdf Åre kommuns arkivreglemente (129 KB)