Kommunarkivet tar hand om kommunens minne och förvaltar därmed den information som tillkommit under årens lopp. Arkivet är vidare en viktig del i utvecklingen av hur vi nu och i framtiden hanterar den information som vi skapar eller tar emot.

Verksamheten grundar sig på Tryckfrihetsförordningen och därmed ”offentlighetsprincipen”. Tryckfrihetsförordningen antogs första gången 1766-12-02, som världens första och den nu gällande är från 1949.

Enligt arkivlagen ska en myndighets arkiv bevaras, hållas ordnat och vårdas så att det tillgodoser: 

  1. rätten att ta del av allmänna handlingar,
  2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
  3. forskningens behov
  4. belysningen av myndigheternas verksamhet

Kommunens arkiv består av dess allmänna handlingar jämte de handlingar som i övrigt arkiverats. Kommunens arkiv är en del av det nationella och lokala kulturarvet. I princip är alla kommunens handlingar allmänna då de antingen upprättats eller inkommit och är förvarade av kommunen om de inte är arbetsmaterial. De allmänna handlingarna är en del av kommunens arkivbestånd i den stund de tillkommer och är färdiga. En del handlingar är belagda med sekretess, exempelvis med hänsyn till person. Detta regleras i offentlighets- och sekretesslagen. För handlingar belagda med sekretess följer sekretessen med vid överförandet av handlingarna till Kommunarkivet. Handlingar överförda till Kommunarkivet övergår i Arkivmyndighetens ägo.

Åre kommuns arkivreglemente fastställdes av kommunfullmäktige år 1995. Reglementet är under omarbetning. 

I kommunen finns en arkivmyndighet, vilken motsvarar Riksarkivet för kommunen. Arkivmyndigheten väljs sedan 1 januari 2015 direkt av kommunfullmäktige. Arkivmyndigheten består av följande ledamöter: Daniel Danielsson (C), Mikael Sundman (VV), Can Savran (C) samt Peter Bergman (S). Kommunarkivarien är föredragande och sekreterare.

Arkivmyndigheten har till uppgift att utöva tillsyn och ta emot handlingar för arkivering från kommunens olika myndigheter med flera. Vid varje kommunal myndighet (motsvarande) ska finnas en arkivansvarig och vid enheterna en eller flera arkivredogörare.

pdf Åre kommuns arkivreglemente (129 KB)

Besöka kommunarkivet

Vill du besöka kommunarkivet – eller vill du beställa kopior på handlingar kan du ringa eller mejla kommunarkivet. Vi ser gärna att du kontaktar oss i god tid. Vi kan bara kopiera och skanna handlingar upp till A3-format.

Många vill ha kopior på handlingar om fastigheter i kommunen. Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om adress, fastighetsbeteckning och vilken typ av handlingar du vill ha kopior på. Ange också om du vill ha handlingarna skannade eller kopierade i pappersform.

Vill du ha kopior på ditt betyg ? Kommunarkivet har betygshandlingar upp till gymnasiet och då till 2017-06-30. För tiden därefter får du vända dig till Jämtlands Gymnasium, JGY. När du vill ha kopior på ditt betyg ange då vilket år du slutade, ditt personnummer, eventuellt namnbyte och vilken linje eller kurs du gick på.