Generella trafikregler som bestämmer hur vi ska uppträda i trafiken finns i Trafikförordningen (SFS 1998:1276). Trafikregler gäller överallt, både på vägar och i terrängen – terräng är enligt trafikförordningen allt som inte är väg.

Några exempel på sådana regler i Trafikförordningen är att du inte får stanna eller parkera i eller intill en korsning, inte parkera på en huvudled, alltid ska använda bilbälte, alltid använda skyddshjälm när du kör moped och motorcykel.

Till skillnad från de generella reglerna finns också lokala trafikföreskrifter – LTF – regler som bara gäller inom ett begränsat område eller på en särskild plats och som beslutas av kommun eller länsstyrelse. Kommunen beslutar om var det tättbebyggda området ska vara. Inom detta område beslutar kommunen om färdhastighet, stannande och parkering. Kommunen beslutar även utanför tättbebyggt område om kommunen är väghållare. Högsta tillåtna hastighet enligt Trafikförordningen är 50 km/h inom tätbebyggt område. Kommunen kan då ta en lokal trafikföreskrift på 30 km/h inom området, exempelvis vid en skola. Inom Åre kommun finns fem tätbebyggda områden; Duved, Åre, Undersåker, Järpen och Mörsil. En LTF gäller tillsvidare eller tillfälligt under en viss tid. En LTF-ansökan som får beslutas av kommunen skickas in till Åre kommun. Ansökan kan gälla en hastighetsbegränsning, parkeringsförbud eller en tillfällig vägavstänging. Ansökningsblankett hittar du här:

pdf Ansökan om lokal trafikföreskrift (1.32 MB)

Åre kommun har sedan 2020-03-10 en hastighetsplan som anger vilka hastigheter som ska gälla på olika vägar. Den ligger till grund för kommunens framtida arbete med hastigheter och syftet är att hastigheter ska anpassas till trafikmiljön med hänsyn till trygghet, trafiksäkerhet, tillgänglighet och miljö. 

pdf Hastighetsplan Åre kommun (204 KB)

Samtliga LTF finns sedan 2011 tillgängliga i en rikstäckande databas för trafikföreskrifter (RDT) som alla har tillgång till. Du hittar den på Transportstyrelsens hemsida.

I Åre kommun är Tekniska avdelningen väghållare för kommunens vägar. Lokala trafikföreskrifter beslutas av trafiknämnden, som ingår i kommunstyrelsen. Där handläggs dessutom trafikdispenser, parkeringsfrågor, trafiksäkerhetsarbete och parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Åre kommuns taxa för trafikärenden

pdf Taxa för trafikärenden (87 KB)