Miljöbalkens regler om miljöfarlig verksamhet gäller all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller för miljön.

Anläggningar och verksamheter delas in beroende på hur stor verksamheten är och vilken påverkan den har på miljön. Det finns B-, C- och U-anläggningar.

  • B-anläggningar (större anläggningar med risk för stor påverkan som större avloppsreningsverk och täkttillstånd) tillstånd söks hos länsstyrelsen.
  • C-anläggningar (mindre anläggningar) anmäls till samhällsbyggnadsnämnden.
  • U-anläggningar (små anläggningar) behöver inte anmälas.

För att ta reda på vilken anläggning din verksamhet faller inom, titta på följande:
Miljöprövningsförordning
Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Tillståndsärenden inom Åre kommun

Vi hanterar ett fåtal tillståndsärenden bland annat inom enskilt avlopp, prövningar inom vattenskyddsområde samt dispensärenden enligt renhållningsordningen.

Anmälningsärenden inom Åre kommun

Det kan gälla till exempel värmepumpar, skolverksamhet, hygienisk verksamheter samt miljöfarlig verksamhet. Anmälningsplikten innebär att verksamheten ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden. I verksamheten ingår både lokalen och den verksamhet man utför i lokalen. Anmälan ska göras senast sex veckor före den planerade starten.

Om samhällsbyggnadsnämnden inte hör av sig kan verksamheten öppna sex veckor efter det att anmälan skickats in.

pdf Anmälan miljöfarlig verksamhet (177 KB)