När gemensamhetsanläggning eller kommunalt avlopp inte finns tillgängligt måste fastighetsägare lösa avloppsfrågan med en egen anläggning.

Vad är det för krav som ställs på avloppsanläggningar?

  • En enskild avloppsanläggning med vattentoalett ska ha tillstånd. Anmälan krävs när det är en avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) och för eget omhändertagande av latrin.
  • En avloppsanläggning som endast består av en slamavskiljaren är inte tillräcklig. Utöver slamavskiljare krävs ett efterföljande reningssteg till exempel infiltration, markbädd eller minireningsverk. Stenkista eller dräneringsrör är inte tillräckligt.

Attefallsbyggnad

Har du en Attefallsbyggnad med vatteninstallationer måste du ha en avloppsanläggning. En enskild avloppsanläggning för en Attefallsbyggnad omfattas av samma krav som ett vanligt bostadshus. Om en Attefallsbyggnad ska anslutas till en befintlig avloppsanläggning krävs anmälan till miljöavdelningen. Detta för att kontrollera om den befintliga anläggningen klarar av den ökade belastningen som anslutningen innebär.

Skötsel av enskilt avlopp

Som fastighetsägare är du ansvarig för din avloppsanläggning, både vad gäller utförande, drift, skötsel och att den inte förorenar eller gör någon sjuk. Du bör regelbundet kontrollera ditt avlopp och kan då ta hjälp av checklistan 
pdf Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? (488 KB)

Har du en enskild avloppsanläggning är du ansvarig för att den fungerar som den ska och inte släpper ut otillräckligt renat avloppsvatten. Även om du har ett tillstånd för ditt avlopp innebär det inte att det i dagsläget behöver fungera som det ska. Om ditt avlopp är bristfälligt är du skyldig enligt miljöbalken att åtgärda det.

Avloppsanläggningens funktion och livslängd ökar betydligt om du sköter och underhåller den på rätt sätt. Dålig skötsel kan i värsta fall kosta mycket pengar då det kan leda till att din egen och andras dricksvattenbrunnar förorenas eller att avloppsanläggningen slutar fungera. Anläggningen kan även ha en negativ inverkan på vattendrag.

Förbättra en enskild avloppsanläggning

  • För att själv bedöma hur din avloppsanläggning fungerar tar du hjälp av checklistan  pdf Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? (488 KB)
  • Om du ska anlägga en ny avloppsanläggning eller göra om en infiltration eller markbädd krävs nytt tillstånd om vattentoalett är ansluten eller ska anslutas. Handlar det endast om BDT-avlopp krävs en anmälan.
  • Befintlig slamavskiljare får bytas ut om placeringen inte ändras. Detta kräver varken en anmälan eller ett tillstånd.
    En avloppsanläggning har en begränsad livslängd och reningsförmågan avtar som regel med tiden.