Vattnet ska finnas i sådan mängd att det räcker för att tillgodose dricksvattenbehov och hygieniska behov. Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras över tid av olika orsaker. Problem kan även uppstå utan att du direkt märker det.

Det är därför viktigt att du tar prov på ditt vatten regelbundet, minst vart tredje år. Därutöver bör du själv kontrollera vattnet för att upptäcka märkbara förändringar till exempel om slam bildas eller om smak eller lukt förändras. Var extra noggrann med provtagning om det finns små barn i familjen, eftersom de är mer känsliga.

Så här görs en vattenanalys

I en vattenanalys undersöks om dricksvattnet i brunnen innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om något i vattnets kemiska egenskaper gör det olämpligt som dricksvatten. Det är först vid en vattenanalys som du kan säkerställa att dricksvattnet håller en god kvalitet.

Du som har egen brunn får själv ta kontakt med ett laboratorium om du vill få vattnet analyserat. Laboratoriet ger dig anvisningar hur du ska gå tillväga vid provtagningen. I analysrapporten anger laboratoriet om det är några parametrar som är anmärkningsvärda. Vill du veta vilka analyser som kan vara lämpliga att utföra eller om du vill ha hjälp med att tolka analyssvaret kan du kontakta miljöavdelningen.

Provtagningsparametrar

Vid en analys av dricksvatten mäter man olika saker:

  • Mikrobiologisk analys - Ger svar på om dricksvattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer. En mikrobiologisk analys rekommenderas alltid.
  • Kemisk analys - Ger svar på om vattnet innehåller kemiska parametrar som järn, mangan, fluorid, koppar med flera. En kemisk analys rekommenderas alltid.
  • Radonanalys - Ger svar på om vattnet innehåller radon. Radon varken smakar eller luktar någonting. Radon finns i berggrunden och en analys rekommenderas om man har en bergborrad brunn.
  • Metallanalys - Ger svar på om vattnet innehåller metaller som arsenik, bly, kadmium med flera. Sådana metaller finns inte normalt i grundvattnet och behöver inte analyseras om det inte finns särskilda misstankar om att det kan finnas metaller i dricksvattnet.

Åtgärder för dåligt vatten

Det är viktigt att brunnens konstruktion är så tät som möjligt för att undvika att ytvatten eller ytligt grundvatten förorenar brunnen. Den vanligaste orsaken till förorenat brunnsvatten är otäta brunnslock på grävda brunnar.

Ett rätt utformat brunnslock är tätt och har en avluftning som är utformad så att inte småkryp kan ta sig in i brunnen. Verksamheter som kan smutsa ner grundvattnet är till exempel närliggande avlopp, jordbruksaktiviteter eller läckande oljecisterner.

Om ett provsvar visar att du har dåligt dricksvatten bör du som brunnägare göra något åt det. Anlita alltid fackkunnig entreprenör för att åtgärda problemen.

Radon i vattnet

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas. Radon kan medföra vissa hälsorisker och det finns fastställda gränsvärden för hur mycket radon som får finnas i inomhusluft och i dricksvatten. Radonhalten i ditt dricksvatten kan du mäta genom att ta ett vattenprov, se stycket ovan. Om du har förhöjda halter av radon i dricksvattnet kan det vara ett tecken på att radonhalten inomhus även är förhöjd. Gör därför alltid en mätning av radon även i inomhusluften om du har förhöjda radonhalter i vattnet.  

Mer information finns på www.livsmedelsverket.se och www.svensktvatten.se