Vatten- och avloppsförsörjningen i Bydalens dalgång har under lång tid varit föremål för diskussioner. Miljön i dalgången är känslig och extra skyddsvärd. Storån, Dalsjön och Dammån ingår i områden som är Natura 2000-klassade. Drommen och området ner mot Dalsjön omfattas av naturreservatet Bastudalen som sträcker sig bort mot vägen till Gräftåvallen.

I dagsläget finns det fem avloppsreningsanläggningar som renar avloppet från flera fastigheter samt ett okänt antal enskilda avloppsanläggningar. Det finns långtgående planer på omfattande nyexploateringar i dalgången. För att skydda den känsliga miljön i området har såväl Länsstyrelsen i Jämtlands län som miljöavdelningen på Åre kommun länge efterfrågat en samlad lösning på avloppshanteringen. Av den anledningen har Länsstyrelsen i Jämtlands län förelagt Åre kommun att ordna en allmän anläggning för vatten och avlopp för befintlig och kommande bebyggelse i dalgången. Det innebär i korthet att Åre kommun är skyldiga att bygga ut en kommunal VA-anläggning för hela Bydalens dalgång.

pdf Föreläggande från Länsstyrelsen (4.08 MB)
pdf Kommunstyrelsens beslut 2014-11-26 (58 KB)

För att genomföra arbetet har en projektgrupp tillsatts som leds av Lars-Erik Eriksson.

Arbetet med att anlägga huvudledningar genom dalgången är princip färdigställd. Tryckstegrings- och pumpstationer längs sträckan är på plats och det som återstår för att knyta ihop ledningsnätet är en pumpstation i centrala Bydalen.

 

 

Detaljprojektering av områdesledningar för att förbereda påkoppling till det nya reningsverket pågår. I dagsläget är det oklart i vilken ordning områdena kommer att bli inkopplade på huvudledningen. Det beror på hur överläggningarna med anläggningsägarna för de befintliga VA-anläggningarna fortlöper.

 

Nytt vattenverk

Förberedelserna inför byggandet av vattenverket pågår för fullt, om allt går enligt tidplan ska det vara färdigställt årsskiftet 2020- 2021.

Byggandet av reningsverket pågår för fullt. Enligt tidplan ska reningsverket tas i drift under senare delen av 2020.


pdf Tillstånd avloppsreningsverk (7.85 MB)

pdf Nyhetsbrev mars 2018 (491 KB)

pdf Nyhetsbrev december 2018 (626 KB)

pdf Nyhetsbrev mars 2019 (530 KB)

pdf Nyhetsbrev juni 2019 (1010 KB)

pdf Nyhetsbrev november 2019 (912 KB)

pdf Nyhetsbrev mars 2020 (444 KB)

 

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Maila till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Det är svårt att säga när det är möjligt att ansluta sig till den kommunala anläggningen då det fortfarande är delar som kommunen inte själv råder över eller kan påverka såsom tillståndsfrågor, bygglov och upphandlingar.

 

Innan det blir aktuellt att koppla på fastigheter till det nya ledningsnätet måste huvudledningar genom hela dalgången byggas och det nya avloppsreningsverket samt vattenverket ska färdigställas.

När VA-anläggningen är färdigställd avser Va-huvudmannen (dvs Åre kommun) att göra avgiftsskyldighet gällande till kommunens va-anläggning för alla bebyggda fastigheter.

 

Anläggningsavgiften bestäms av den kommunala VA-taxan som gäller vid det tillfälle då fastigheten ansluts (eller egentligen då förbindelsepunkt anvisas). Det är samma taxa som gäller i hela Åre kommun.

 

Det går inte i dag att säga exakt vad avgiften blir eftersom vi inte vet hur kommunens VA-taxa ser ut den dagen det är dags för anslutning men med dagens taxa rör det sig om ca 175 000 kr, för både vatten och avlopp, för en normalstor enfamiljsvilla på en normalstor tomt.

 

Taxan i sin helhet.