Åre kommuns revisorer

Maria Larsson (S)
ordförande
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Greger Mårtensson (C)
vice ordförande
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Anitha Olofsson (S)
ledamot
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ann-Christin Alexius (C)
ledamot
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jan Ove Lindholm (VV)
ledamot
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Gemensam e-postadress:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Revisionens uppdrag

Att vara kommunrevisor är ett förtroendeuppdrag som utgår från kommunfullmäktige. Oberoendet är centralt för deras trovärdighet och legitimitet. Revisorerna biträds av sakkunniga via upphandling och avtal.

Revisionen har i uppdrag att granska kommunens verksamhet och de kommunala bolagen. Man kontrollerar att kommunen sköter sitt uppdrag och tar ansvar för ekonomin genom att granska mål, ekonomi och styrning. Revisionen är en del av den demokratiska kontrollen.

Revisionsplanen är en sammanställning av årets planerade granskningar. Revisorernas riskbedömningar ligger till grund för valet av granskningsområden.

Revisionsplaner och rapporter

pdf Revisionsplan 2020 (65 KB)

pdf Revisionsplan 2019 (22 KB)

Mer om revisionen

Revisionen består av fem revisorer, som efter allmänna val utses av kommunfullmäktige för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Revisionen är kommunfullmäktiges organ för kontroll och stöd till nämnderna och syftar ytterst till ansvarsprövning av styrelser och nämnder. Enligt kommunallagen är revisionens uppgift att ge underlag till fullmäktiges prövning om:

  • Verksamheten sköts ändamålsenligt
  • Verksamheten ur ekonomisk synvinkel sköts tillfredsställande
  • Räkenskaperna är rättvisande
  • Den interna kontrollen är tillräcklig.

Revisorerna ska årligen granska verksamheten inom nämndernas ansvarsområden i den omfattning som följer av god revisionssed.

Revisionsinsatser som sker löpande/årlig granskning är bland annat:

  • Mål och budgetdokument
  • Ekonomi och verksamhetsrapporter
  • Bokslut och delårsrapport
  • Riktlinjer, beslutsunderlag och protokoll
  • Beskrivning av internkontrollsystem och redovisningssystem
  • Träffar och kommunikation med verksamheten och fullmäktiges presidium

Utöver den löpande grundläggande delen genomförs varje år fördjupade granskningar.