Maria Larsson (S)

ordförande

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Greger Mårtensson (C)

vice ordförande

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Övriga
Anitha Olofsson (S)
Ann-Christin Alexius (C)
Jan Ove Lindholm (VV)

Revisionen består av 5 revisorer, som efter allmänna val utses av kommunfullmäktige för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse.

Revisionen är kommunfullmäktiges organ för kontroll och stöd till nämnderna och syftar ytterst till ansvarsprövning av styrelser och nämnder. Enligt kommunallagen är revisionens uppgift att ge underlag till fullmäktiges prövning om:

 • Verksamheten sköts ändamålsenligt
 • Verksamheten ur ekonomisk synvinkel sköts tillfredsställande
 • Räkenskaperna är rättvisande
 • Den interna kontrollen är tillräcklig.

Revisorerna skall årligen granska verksamheten inom nämndernas ansvarsområden i den omfattning som följer av god revisionssed.

Revisionens inriktningsmål är att verka för att:

 • Fullmäktiges mål och uppdrag fullföljs
 • Nämnder och styrelser tar ett aktivt ansvar för styrning, uppföljning och kontroll av ekonomi, verksamhet och kvalitet
 • Fullmäktige erhåller en rättvisande redovisning av ekonomi och verksamhet från nämnder och styrelse
 • Fullmäktige erhåller ett fullgott underlag till ansvarsprövning

För att löpande klara ansvarsprövningen genomförs en risk- och väsentlighetsanalys, som skall uppdateras årligen.

Enligt revisorernas reglemente arbetar revisorerna samfällt med hela granskningsuppdraget.

Till sin hjälp har revisorerna skyldighet att anlita sakkunnigt biträde. För innevarande år är KPMG sakkunniga biträden till kommunens revisorer.

Revisionsinsatser som sker löpande/årlig granskning är bland annat:

 • Mål och budgetdokument
 • Ekonomi och verksamhetsrapporter
 • Bokslut och delårsrapport
 • Riktlinjer, beslutsunderlag och protokoll
 • Beskrivning av internkontrollsystem och redovisningssystem
 • Träffar och kommunikation med verksamheten och fullmäktiges presidium

Utöver den löpande grundläggande delen genomförs varje år fördjupade granskningar

För äldre handlingar, kontakta kundtjänst.