Maria Larsson (S)

ordförande
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Greger Mårtensson (C)

vice ordförande
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Övriga
Anitha Olofsson (S)
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ann-Christin Alexius (C)
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jan Ove Lindholm (VV)
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Revisionsplan

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisionsplanen innehåller de stora frågorna revisionen jobbar med under året. Den utgår från en risk- och väsentlighetsanalys.

  pdf Revisionsplan 2019 (22 KB)

 

För äldre handlingar, kontakta kundtjänst.

Revisionen består av 5 revisorer, som efter allmänna val utses av kommunfullmäktige för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse.Revisionen är kommunfullmäktiges organ för kontroll och stöd till nämnderna och syftar ytterst till ansvarsprövning av styrelser och nämnder. Enligt kommunallagen är revisionens uppgift att ge underlag till fullmäktiges prövning om:

* Verksamheten sköts ändamålsenligt

*Verksamheten ur ekonomisk synvinkel sköts tillfredsställande

 * Räkenskaperna är rättvisande

* Den interna kontrollen är tillräcklig.

Revisorerna skall årligen granska verksamheten inom nämndernas ansvarsområden i den omfattning som följer av god revisionssed.

Revisionsinsatser som sker löpande/årlig granskning är bland annat:

* Mål och budgetdokument

* Ekonomi och verksamhetsrapporter

* Bokslut och delårsrapport

* Riktlinjer, beslutsunderlag och protokoll

* Beskrivning av internkontrollsystem och redovisningssystem

* Träffar och kommunikation med verksamheten och fullmäktiges presidium

Utöver den löpande grundläggande delen genomförs varje år fördjupade granskningar