Allmänt gäller att serveringstillstånd endast får ges till den som visar att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten (8 kap 12 §). Detta innebär bland annat att sökande skall ha genomgått ett kunskapstest på kommunen. Sökande skall ej ha skulder till samhället med skatter eller avgifter och kunna visa att serveringsstället uppfyller alkohollagens krav.

För de olika typerna av serveringstillstånd finns olika krav – framför allt när det gäller kravet på matutbud och kunskap i alkohollagen.


För servering till allmänheten året runt gäller att lokalen har ett kök som av miljöförvaltningen är registrerad som livsmedelsanläggning och tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat (8 kap 15 §).

  • För servering till allmänheten under en enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle gäller att tillstånd får meddelas om serveringsstället tillhandahåller tillredd mat. Detsamma gäller tillstånd för servering i slutet sällskap
  • Alkoholservering i inrikes trafik avser tåg, flyg och båtar och får meddelas av den kommun där det företag som vill bedriva serveringen har sitt säte
  • Har företaget inte sitt säte inom landet meddelas tillstånd av Stockholms kommun. För denna typ av servering krävs att lokalen är godkänd från livsmedelshygienisk synpunkt och att ett varierat matutbud tillhandahålles
  • Serveringstillstånd kan dock vägras eller begränsas om serveringen kan befaras medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt – även om kraven på den personliga lämpligheten och serveringsställets utformning är uppfyllda.

icon Riktlinjer för serveringstillstånd i Åre kommun (5.75 MB)