Digital anslagstavla

Detta är Åre kommuns officiella, digitala anslagstavla. Här tillkännager vi de beslut som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott fattat.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser
Protokoll

Saknar du digitala verktyg?

Vi har en iPad i vår entré i kommunhuset där du är välkommen att ta del av vår information.

Enligt kommunallagen så har alla kommunmedlemmar rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. För att överklagan ska kunna prövas så måste den ha kommit till kommunen inom tre veckor från att beslutet har anslagits. Kommunen ser då över om beslutet ska ändras. Om kommunen vidhåller sitt beslut så skickas överklagan vidare till förvaltningsrätten i Härnösand.

 

Skicka överklagan till :
Åre kommun | Box 201, | 837 22 Järpen

 

Tala om vilket beslut det gäller genom att ange till exempel paragraf, beslutsdatum, diarienummer, vilken instans som har tagit beslutet och i korthet vad ärendet handlar om. Ange varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Skicka också med sådant som du anser har betydelse för ärendet men som du inte redan angett. Underteckna skrivelsen och uppge namn, fullständig adress och telefonnummer. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen, sänd i så fall med fullmakt.

(myndighetsutövning mot enskild)

Enligt förvaltningslagen kan beslut som fattats med stöd av speciallagar, exempelvis socialtjänstlagen, plan- och bygglagen och skollagen överklagas av dig som är part i ett ärende. Av speciallagarna framgår vilka beslut som är överklagningsbara. I varje enskilt beslut bifogar kommunen en beskrivning över hur du kan överklaga.

En ny kommunallag gäller från och med 1 januari 2018 och lagen (1970:462) om vissa anslag på kommuns anslagstavla upphävs. Det innebär bland annat att fullmäktiges sammanträden inte längre måste annonseras ut i den lokala tidningen och att den officiella anslagstavlan i fortsättningen ska vara webbaserad.

 

* Tidpunkten för fullmäktigesammanträdet ska därmed tillkännages på den digitala officiella anslagstavlan.

 

* Beslut som inte anmäls men som är överklagbara ska tillkännages på den digitala officiella anslagstavlan.