Fritidsbostäder Storvallen

 

Samråd av förslag till detaljplan för fritidsbostäder på fastigheten Lilltevedalen 1:410 och 1:4 i Storvallen.

Planens syfte är att förtäta bebyggelsen i ett befintligt stugområde i Storvallen. Bebyggelsen ska smälta in i naturmiljön genom materialval, volymer och naturlig växtlighet. 
Planen möjliggör för fritidshusbebyggelse i form av fyra stycken parhus och ett enbostadshus. Inom planområdet finns även naturmark, områden för tekniska anläggningar och en gemensam väg. 

Planen är ute på samråd från 2022-05-02 till och med 2022-05-23

Samrådshandlingar (2022-05-02 - 2022-05-23)

pdf Plankarta (380 KB)  
pdf Illustrationskarta (130 KB)  
pdf Planbeskrivning (2.86 MB)  
pdf Undersökning av betydande miljöpåverkan (237 KB)  
pdf Följebrev (81 KB)

Utredning och bilagor

pdf Dagvattenutredning 2019-02-04 (2.33 MB)
pdf MUR Geoteknik 2021-11-05 (1.80 MB)
pdf PM Geoteknik 2021-11-05 (1.07 MB)

Fastighetsförteckning och grundkarta lämnas ut på begäran.