Åre kommun jobbar just nu med ett planprogram för Rödkullen centrum med omgivning. Syftet är att möjliggöra utveckling av attraktiva boenden och en centrummiljö där service och skidsystem möts, med stor hänsyn till platsens naturmiljö och landskapsbild.

Planprogrammet visar förslag på möjlig utveckling i området. Det innefattar hur marken skulle kunna användas samt tankar om mål och utgångspunkter för arbetet. Idén med ett planprogram är att utreda och diskutera övergripande frågor i ett tidigt skede, innan enskilda detaljplaner påbörjas, för att tillsammans skapa en helhetsbild för utvecklingen.

Ta del av planprogrammets samrådshandlingar nedan.

Fortsatt arbete

Planprogramförslaget var ute på samråd 21 juni till 6 september 2021. Just nu pågår arbetet med att sammanställa alla inkomna synpunkter, identifiera knäckfrågor och se över hur arbetet med planprogrammet ska gå vidare. Om förändringarna av programförslaget blir omfattande kan det bli aktuellt att gå ut på ytterligare ett samråd, innan det godkännas av kommunfullmäktige.

Det är först i nästa steg, i arbetet med detaljplaner, som de bindande juridiska bestämmelserna för markens användning kommer att bestämmas. Inom detaljplaneprocesserna finns det ytterligare tillfällen att inkomma med synpunkter.

Har du frågor om planprogrammet eller planprocessen?

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna:

Frågor och svar om Rödkullens planprogram

För vidare frågor, vänligen kontakta Åre kommuns kundtjänst.

  • Telefon: 0647-161 00
  • E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Handlingar

Samrådshandlingar

pdf Planprogram för Rödkullen (128.88 MB)

pdf Gestaltningsprinciper för Rödkulleområdet (109 KB)

pdf Miljökonsekvensbeskrivning (17.46 MB)

Bilagor

pdf Arkeologisk undersökning (6.04 MB)

pdf Bäckinventering (7.85 MB)

pdf Dagvattenutredning (41.45 MB)

pdf Dagvattenutredning kompletterande (1.10 MB)

pdf Kärlväxtinventering (5.78 MB)

pdf Landskapsanalys (7.55 MB)

pdf Naturvärdesinventering (10.60 MB)

pdf NVI bilaga 1 - objektskatalog (10.24 MB)

pdf Sammanställning av fågelinventeringar (10.79 MB)

pdf Stabilitets- och avrinningsförhållanden (39.38 MB)

pdf Stabilitets- och avrinningsförhållanden med fokus på planerade skidnedfarter (29.87 MB)

pdf Trafikutredning (4.24 MB)

pdf Trafikmätningar (2.99 MB)