Åre kommun jobbar just nu med ett planprogram för Rödkullen centrum med omgivning. Syftet är att möjliggöra utveckling av attraktiva boenden och en centrummiljö där service och skidsystem möts, med stor hänsyn till platsens naturmiljö och landskapsbild.

Planprogrammet visar förslag på möjlig utveckling i området. Det innefattar hur marken skulle kunna användas samt tankar om mål och utgångspunkter för arbetet. Idén med ett planprogram är att utreda och diskutera övergripande frågor i ett tidigt skede, innan enskilda detaljplaner påbörjas, för att tillsammans skapa en helhetsbild för utvecklingen.

I planprogrammet för Rödkullen finns ett förslag på en ny turistisk by precis i anslutning till den alpina skidåkningen i Rödkullen. Byn föreslås innehålla en ny centrumkärna med restauranger, kommersiell service och tillfälligt boende, omgivet av ny bostadsbebyggelse. I samband med detta föreslås även en utveckling av skidområdet. I programmet beskrivs att allt som ska byggas också ska vara väl anpassat till platsen och landskapet. Gröna stråk och vattendrag ska finnas kvar eftersom det är bra för att bibehålla ekologiska samband, kopplingar till friluftsliv och en god dagvattenhantering.

Samråd 21 juni till 6 september 2021

Planprogrammet var ute på samråd 21 juni till 6 september 2021, för att ge möjlighet att tycka till om de tankar och planer som finns. Utvecklingen som föreslås kommer att beröra många människor och kommunen vill därför skapa en dialog kring förslaget och samla in kunskap och perspektiv om det aktuella området, för att förbättra beslutsunderlaget.

Samrådshandlingar och tillhörande bilagor finns tillgängliga på kommunens hemsida nedan.

Fortsatt arbete

Efter samrådstidens slut går vi nu igenom och sammanställer alla de åsikter som vi tagit del av. De utgör en viktig del av beslutsunderlaget till politikerna och ger dem god möjlighet att avgöra hur planprocessen ska fortsätta. Om planen inte justeras utifrån dina åsikter så kommer en motivering till varför finnas med i programsamrådsredogörelsen. Planprogrammet ska godkännas av kommunfullmäktige och därefter kan detaljplaneprocesser starta.

Det är först i nästa steg, i arbetet med detaljplaner, som de bindande juridiska bestämmelserna för markens användning kommer att bestämmas. Även i denna process kommer det såklart finnas möjlighet att yttra sig om de kommande planerna.

Har du frågor om planprogrammet eller planprocessen?

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna:

pdf Frågor och svar - samråd av planprogram för Rödkullen (40 KB)

För vidare frågor, vänligen kontakta Åre kommuns kundtjänst.

  • Telefon: 0647-161 00
  • E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Handlingar

Samrådshandlingar

pdf Planprogram för Rödkullen (128.88 MB)

pdf Gestaltningsprinciper för Rödkulleområdet (109 KB)

pdf Miljökonsekvensbeskrivning (17.46 MB)

Bilagor

pdf Arkeologisk undersökning (6.04 MB)

pdf Bäckinventering (7.85 MB)

pdf Dagvattenutredning (41.45 MB)

pdf Dagvattenutredning kompletterande (1.10 MB)

pdf Kärlväxtinventering (5.78 MB)

pdf Landskapsanalys (7.55 MB)

pdf Naturvärdesinventering (10.60 MB)

pdf NVI bilaga 1 - objektskatalog (10.24 MB)

pdf Sammanställning av fågelinventeringar (10.79 MB)

pdf Stabilitets- och avrinningsförhållanden (39.38 MB)

pdf Stabilitets- och avrinningsförhållanden med fokus på planerade skidnedfarter (29.87 MB)

pdf Trafikutredning (4.24 MB)

pdf Trafikmätningar (2.99 MB)