Vad är ett bygglov?

Ett bygglov är ett myndighetsbeslut på att en viss åtgärd får utföras på en viss plats och att kraven i plan- och bygglagen uppfylls. Ett bygglov innebär dock inte att du får börja bygga. Bygget får inte påbörjas innan du har fått ett startbesked. Beslut i ett bygglovsärende ska fattas inom tio veckor från det att bygglovsansökan är komplett. I vissa fall tas beslutet på delegation av en bygglovshandläggare och i andra fall fattas beslutet av samhällsbyggnadsnämnden. Handläggningstiden kan variera beroende på om ärendet behöver remitteras till andra myndigheter eller om grannar behöver höras.

Bygglov behövs bland annat när du vill:

 • bygga nytt

 • bygga till

 • ändra fasaden (till exempel ta upp ett nytt fönster)

 • ändra användningen av en byggnad (till exempel från bostad till frisörsalong)

 • uppföra murar och plank

 • anordna upplag

 • sätta upp skyltar

 • ordna parkeringsplatser (förutom för en- och tvåbostadshus).

Åre kommun
Byggenheten
Box 201
837 22 Järpen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Måste grannarna tillfrågas när jag söker bygglov?

Grannarna (så kallade sakägare) ska höras om ansökan avviker från gällande detaljplanebestämmelser eller om ansökan avser en större åtgärd utanför detaljplanelagt område. Kommunen ansvarar för kontakten med grannarna.

Hur lång tid tar det innan jag får börja bygga?

När ansökningshandlingarna har kommit in till Åre kommun, ska de registreras inom två veckor. Byggnadsnämnden ska därefter fatta beslut inom tio veckor efter att ansökan är komplett. Nämnden kan förlänga tiden med tio veckor om det behövs på grund av utredningen i ärendet. Du får i så fall information om förlängningen innan den första tioveckorsperioden har gått ut. När du fått ditt bygglov kan du boka in en tid för samråd och det är först efter det som du får ditt startbesked och kan börja bygga. I enklare ärenden kan du få startbeskedet tillsammans med bygglovet.

Se checklistorna för respektive lov i menyn.

En nybyggnadskarta redovisar byggrätten enligt detaljplan och eventuella befintliga byggnaders läge. Kartan visar också fastighetsrättsliga uppgifter och anläggningstekniska uppgifter (till exempel ledningar för vatten och avlopp). Nybyggnadskarta krävs vid

 • nybyggnad av huvudbyggnader

 • tillbyggnader inom detaljplan eller nära fastighetsgräns

 • ärenden där nybyggnadskarta bedöms som behövligt.

Åre kommun tillhandahåller inte tjänsten att ta fram nybyggnadskartor utan hänvisar istället till företag som utför kart- och mättjänster. Det är sökanden som betalar för nybyggnadskartan.

Vid enklare ärenden kan det räcka med en situationsplan för att kunna behandla bygglovsansökan.

Utstakning, eller husutsättning som det också kallas, betyder att markera ut en byggnad på den plats där den är tänkt att byggas. Utstakningen är den del av bygglovsprocessen som sker innan själva byggarbetet påbörjas.

 

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Fel i plan- eller höjdläge kan leda till att grannar kräver skadestånd. Det kan också leda till höga kostnader i samband med att rätta till fel i påbörjad byggnation. 

 

Om utstakning görs i eller intill en tomtgräns ska grannen enligt lag få vara med under utstakningen. Du som byggherre ansvarar alltid för att berörd granne kallas när det behövs. Om fastighetsgränser är osäkra och måste säkerställas krävs en fastighetsbestämning.

Du kan begära förhandsbesked om det råder oklara förutsättningar om vilka möjligheter det finns att bygga eller dela din fastighet.

 

Beslut om förhandsbesked tas av samhällsbyggnadsnämnden och är bindande för kommunens beslut om bygglov i två år efter det att beslutet vunnit laga kraft. Det är alltså inte ett snabbt besked som kan ges muntligt.

Dina avgifter för bygglovet regleras i bygglovstaxan, som antagits av kommunfullmäktige. Om åtgärden kräver en detaljplaneändring tillkommer också en planavgift. Du kan också läsa mer om avgifter under rubriken Taxor.

 

pdf Bygglovstaxa 2021 (256 KB)

 

Byggherren är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

Som byggherre är du huvudansvarig vilket medför att det är du som ansvarar för att alla de regler och förordningar som finns förknippade med byggnationen följs. Även arbetsmiljön på arbetsplatsen är i grund och botten byggherrens ansvar.

En kontrollansvarig ska finnas för de flesta byggprojekt där det krävs lov eller anmälan. Vid små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus behövs oftast inte en kontrollansvarig men det är upp till bygglovshandläggaren att bedöma om en kontrollansvarig behövs eller inte. 

 

Den kontrollansvarige ska hjälpa dig som byggherre att göra en kontrollplan och se till att kontrollplanen och olika bestämmelser följs. Den kontrollansvarige ska också delta vid det tekniska samrådet, på kommunens arbetsplatsbesök och slutsamrådet. Den kontrollansvarige som du anlitar ska vara certifierad. Uppgift om vem som ska vara kontrollansvarig ska finnas med redan i ansökan om lov eller anmälan.

För att hitta vem som arbetar som kontrollansvarig i kommunen, besök Boverkets hemsida där register över certifierade kontrollansvariga finns.

Om någon utan startbesked börjar bygga, riva eller vidtar någon annan åtgärd som kräver tillstånd kan en straffavgift komma att tas ut. Avgifterna är generellt väldigt höga, fråga därför alltid bygglovshandläggarna om du är osäker.

Vid en- eller tvåbostadshus omedelbara närhet får man utan bygglov sätta upp fristående komplementbyggnader på upp till 15,0 m², så kallade friggebodar. Det finns inte någon begränsning av antalet bodar, så länge den totala arean inte överstiger 15 m².

 

Den största höjden från mark till taknock får vara 3,0 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Om du vill placera friggeboden närmare tomtgränsen än 4,5 meter, måste du ha tillåtelse från berörda grannar. ”Allmänning”, parker och gator/vägar, betraktas inte som granne varför en friggebod inte får placeras närmare parkmark eller gatumark än 4,5 meter.

 

Friggebodar får enbart uppföras i anslutning till en- eller tvåbostadshus inklusive fritidshus – däremot inte i anslutning till flerbostadshus och inte på en obebyggd tomt.

 

”Prickmark” (mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas) är i sig inte ett hinder för placering av en friggebod.

 

Strandsskyddsdispens kan komma att behövas om friggeboden ligger närmare strandlinjen än 100 meter.

Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller komplementbostadshus som får vara max 25 m2. Att uppföra eller bygga till ett attefallshus inom detaljplan kräver inget bygglov, men däremot en anmälan till byggnadsnämnden. Ett startbesked krävs för att få börja bygga och ett slutbesked krävs för att få ta byggnaden i bruk.

 

Byggnaden får ha en taknockshöjd på högst 4,0 m. När du placerar ett attefallshus närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Om placeringen sker närmare än 4,5 meter från fastighetsgränsen mot en väg, gata eller annan allmän plats krävs bygglov.

 

Byggnaden får bara uppföras på en tomt där det redan finns ett en- eller tvåbostadshus. Finns det inget bostadshus på tomten får man alltså inte bygga ett attefallshus där. En- och tvåbostadshus innefattar även fritidshus. Däremot omfattar det inte stugor som ingår i en hotellanläggning, semesterstugby eller liknande.

 

Det är också tillåtet att göra en tillbyggnad på max 15 m2 på en- eller tvåbostadshus utan bygglov. En anmälan måste dock skickas in till byggnadsnämnden och startbesked ska lämnas innan bygget får påbörjas. Tillbyggnaden får inte placeras närmare tomtgräns mot granne än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det.

 

Slutbesked krävs innan tillbyggnaden får tas i bruk. Om en tillbyggnad uppförs utan anmälan eller startbesked räknas den som olovlig byggnation, så kallat svartbygge.

Glasade uterum i anslutning till huvudbyggnad kräver bygglov. Utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse kan det vara bygglovsfritt. Ring byggenheten och rådgör. Du når oss via Åre kommuns växel, telefon: 0647-161 00.

 

Fristående uterum, med eller utan glas, av typen lusthus kräver inte bygglov om de kan räknas som friggebodar eller attefallshus.

Skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer behöver inget bygglov om de tillsammans inte har en area på över 15 m².

 

Om du vill placera skärmtak närmare tomtgränsen än 4,5 meter, måste du ha tillåtelse från berörda grannar. Tillåter inte grannarna placeringen så måste du söka bygglov.

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter.

Vid installation eller väsentlig ändring av kamin eller eldningspanna ska en anmälan göras till samhällsbyggnadskontoret. Se checklistan för eldstad och rökkanal för mer information om vad som ska lämnas in i din ansökan.

 

Innan du kan ta anläggningen i bruk ska den besiktigas av en sotare och du ska ha fått ett slutbesked från samhällsbyggnadskontoret.

Vill du bygga ut din brygga kan du behöva söka bygglov. Om bryggan inrymmer 10 båtplatser eller mer så räknas bryggan som småbåtshamn och då behöver du söka bygglov. Kom ihåg att även mindre bryggor kan behöva andra tillstånd såsom strandskyddsdispens eller anmälan om vattenverksamhet.

Detaljplanen anger vad din tomt får användas för, till exempel för bostäder, garage eller kontor. Vanliga bestämmelser fastställer byggnaders maximala yta och höjd, antal våningar, om vinden får inredas och inom vilken del av tomten byggnaderna får uppföras. I menyn under detaljplaner hittar du alla gällande detaljplaner i Åre kommun.

Prickad mark är mark som enligt planbestämmelserna inte får bebyggas.

Byggnadsarea är byggnadens yta på marken. Bruttoarea är area av alla våningsplan begränsad av omgivande väggars utsida. I bygglovsguidens handbok kan du läsa mer om olika areabegrepp.

Strandskydd gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek. Det skyddade området är 100 meter från strandkanten såväl på land som i vattnet. Strandskydd innebär förbud att bygga samt ändra byggnader inom fastigheten. Kommunen kan i vissa fall bevilja dispens från förbudet, om särskilda skäl föreligger.

 

Det finns sex särskilda skäl där kommunen kan ge dispens från strandskyddsbestämmelserna, nämligen om det aktuella området: 

 • redan har tagits i anspråk och saknar betydelse för strandskyddets syften
 • är väl avskilt från strandlinjen av till exempel en väg eller liknande
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet 
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse eller
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Det finns även möjlighet att ansöka om upphävande av strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag hos Länsstyrelsen under förutsättning att områdets betydelse för växt- och djurlivet samt friluftslivet är liten.

Läs mer om strandskydd på Naturvårdsverkets webbplats.