Åre kommun har tryggat delar av sin pensionsskuld i Kommunernas gemensamma pensionsstiftelse som investerar i värdepappersfonder (aktier som investerar i aktier som är upptagna till handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och som har getts ut av ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och räntefonder inom Sverige.

Investering i aktier sker helt och hållet indirekt genom värdepappersfond i enlighet med stiftelsens placeringsriktlinjer. Rösträtten är förbehållen anlitad kapitalförvaltaren Robur.  

De förvaltningstjänster och fonder som pensionsstiftelsen investerar i har valts för att de ger en förväntad avkastning och risknivå som ligger i linje med pensionsstiftelsens investeringsstrategi.

  • Förvaltningen är hållbar och etisk utvärderade. Hur förvaltaren arbetar för en hållbar lösning finns att läsa på swedbank.com/sv/om-swedbank/dotterbolag/swedbank-robur/ansvarsfulla-investeringar
  • De mest betydande riskerna för att nå avkastningsmålet på medellång sikt är stora rörelser i tillgångarna samt den rådande lågräntemiljön.
  • Förväntad avkastning på portföljen motsvarar skulduppräkning i reala termer
  • Kostnader för kapitalförvaltningen sker genom fondavgifter som inte är perfomance-relaterade. Allokeringen ligger helt i linjen överenskommelsen med kapitalförvaltaren och med stiftelsens placeringsriktlinjer.