Vi tar över efter barnhälsovården (BVC) när ditt barn börjar skolan. Vi är elevernas företagshälsovård och erbjuder medicinska insatser enligt skollagen till alla barn och ungdomar från förskoleklass till och med gymnasiet.

Vi följer hälsoutvecklingen och uppmärksammar brister i elevernas arbetsmiljö och livsstil från skolstart till att de tar studenten. Omvårdnadsarbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv och är en viktig del i samhällets totala folkhälsoarbete. Vi har fokus på det förebyggande arbete.

Basprogram

Skolhälsovårdens program erbjuds alla elever och omfattar hälsobesök, hälsoundersökningar och vaccinationer.

pdf Basprogram (24 KB)

Mottagningsverksamhet

Skolsköterskorna har regelbundna mottagningar för enklare sjukvård, rådgivning och samtal. Kontakt och tidsbeställning med skolläkaren sker i första hand genom skolsköterskan.

Skolsköterskan ingår i skolornas lokala elevhälsoteam och bidrar där med den medicinska kompetensen.

Skolsköterskan arbetar på tre olika nivåer:

Individnivå – Följa varje elev under skoltiden, se basprogrammet. Arbeta med specifika hälsoproblem med enskild elev och familj.

Gruppnivå – Arbetar med grupper i skolan kring hälsorelaterade frågor ex pubertetsutveckling, HLR-utbildning, sömn, kost och fysisk aktivitet.

Organisationsnivå – Arbetar på ett större och i ett mer övergripande perspektiv, dvs medverkar i skolans förändrings och utvecklingsarbete utifrån ett hälsoperspektiv, t.ex. i arbetsmiljöfrågor, med värdegrundsfrågor, trygghet och trivsel, diskrimineringsfrågor, mobbningsförebyggande arbete, krisarbete och drogförebyggande.

Vi som arbetar är leg. sjuksköterskor med specialistutbildning inom barn- och ungdomars hälsa alternativt distriktssjuksköterskor.

Ytterligare information finns under respektive skolas hemsida.

Samtycke för lagring av data

pdf Samtycke för lagring av data (336 KB)