Åre kommun arbetar med att ta fram ett tematiskt tillägg till den kommuntäckande översiktsplanen, enligt 3 Kap 27 § Plan- och bygglagen. Den tematiska översiktsplanen handlar om kommunens ställningstaganden om vindkraft.

Syftet med planen är att tydliggöra kommunens intentioner gällande utveckling av storskalig vindkraftsproduktion och avvägningen mellan det allmänna intresset energiproduktion och övriga allmänna intressen vars markanspråk kan komma att vara oförenliga.

Granskning

Planförslaget samt samrådsredogörelsen ska vara tillgänglig för granskning i två månader. Granskningen pågick från 2023-04-14 till och med 2023-06-14.

Utifrån de yttranden som inkommit under samrådet har Åre kommun att sett över om det finns delar i planförslaget som bör ändras. De yttranden som inkommit kommer även besvaras i en samrådsredogörelse. Granskningen är det andra och sista tillfället då det finns möjlighet att komma med synpunkter på planen. Kommunstyrelsen har fattat beslut om att skicka ut planen på granskning. 

 

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Inom ramen för samrådet ska kommunen undersöka om genomförandet av översiktsplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (PBL 3 Kap 9 §). Om en betydande miljöpåverkan inte kan antas ska kommunen i planen redovisa skälen för sin bedömning i den frågan (PBL 3 Kap 6 b §) samt i ett särskilt beslut ta ställning i frågan (PBL 3 Kap 9 §). Planen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning har därför inte genomförts.

Antagande

Efter granskningen kommer ett granskningsutlåtande tas fram där alla inkomna synpunkter besvaras och handlingen revideras eventuellt utifrån synpunkterna. Planen kommer därefter antas av Kommunfullmäktige under hösten 2023. 

Granskningshandlingar

pdf Tematisk översiktsplan för vindkraft granskningshandling (12.39 MB)

pdf Tematisk översiktsplan samrådsredogörelse (377 KB)

Samrådshandlingar

pdf Beslut i fråga om miljöpåverkan (138 KB)

pdf Tematisk översiktsplan för vindkraft samrådshandling (7.28 MB)

pdf Rapport Möjliga områden med potential för vindkraft (4.36 MB)

pdf Rapport kartbilaga (6.72 MB)