Åre kommun har tagit fram ett tematiskt tillägg till den kommuntäckande översiktsplanen, enligt 3 Kap 27 § Plan- och bygglagen. Den tematiska översiktsplanen handlar om kommunens ställningstaganden om vindkraft.

Syftet med planen är att tydliggöra kommunens intentioner gällande utveckling av storskalig vindkraftsproduktion och avvägningen mellan det allmänna intresset energiproduktion och övriga allmänna intressen vars markanspråk kan komma att vara oförenliga. Åre kommun har valt att inte peka ut några områden inom kommunen för storskalig vindkraftsproduktion.

Kommunfullmäktige fattade 2023-09-28 beslutet § 78 att anta det tematiska tillägget till översiktsplanen. Beslutet vann laga kraft 2023-10-25. 

pdf Tematisk översiktsplan för vindkraft (12.41 MB)

pdf Granskningsutlåtande (188 KB)

pdf Rapport Möjliga områden med potential för vindkraft (4.36 MB)

pdf Rapport kartbilaga (6.72 MB)