Åre kommun har samrått om ett tematiskt tillägg till den kommuntäckande översiktsplanen enligt 3 Kap 27 § Plan- och bygglagen. Den tematiska översiktsplanen handlar om kommunens ställningstaganden om vindkraft.

Syftet med planen är att tydliggöra kommunens intentioner gällande utveckling av storskalig vindkraftsproduktion och avvägningen mellan det allmänna intresset energiproduktion och övriga allmänna intressen vars markanspråk kan komma att vara oförenliga.

Samråd

Planförslaget ska samrådas med länsstyrelsen, regionen och berörda kommuner. Kommunens medlemmar, andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda som har ett väsentligt intresse av förslaget ska också kunna delta i samrådet. Samrådets omfattning och inriktning ska anpassas till den planeringsuppgift som ska lösas vid varje tillfälle (3 Kap 8 § Plan- och bygglagen).

Det betyder att den som vill får tycka till om planförslaget. Planen var ute på samråd 2022-10-26 - 2022-12-21

Granskning

Nästa steg i processen är granskningen. Utifrån de yttranden som inkommit under samrådet kommer Åre kommun att se över om det finns delar i planförslaget som bör ändras. De yttranden som inkommit kommer även besvaras i en samrådsredogörelse. Granskningen är det andra och sista tillfället då det finns möjlighet att komma med synpunkter på planen. Kommunstyrelsen fattar beslut om att skicka ut planen på granskning. De uppdaterade handlingarna kommer då publiceras här.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Inom ramen för samrådet ska kommunen undersöka om genomförandet av översiktsplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (PBL 3 Kap 9 §). Om en betydande miljöpåverkan inte kan antas ska kommunen i planen redovisa skälen för sin bedömning i den frågan (PBL 3 Kap 6 b §) samt i ett särskilt beslut ta ställning i frågan (PBL 3 Kap 9 §). Planen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning har därför inte genomförts.

pdf Beslut i fråga om miljöpåverkan (138 KB)

Samrådshandlingar

pdf Tematisk översiktsplan för vindkraft samrådshandling (7.28 MB)

pdf Rapport Möjliga områden med potential för vindkraft (4.36 MB)

pdf Rapport kartbilaga (6.72 MB)