Bostäder i Ängarna

Samråd av förslag till detaljplan för bostadsändamål på fastigheterna Mörviken 1:4 m fl., Ängarna.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra bostäder i form av villor, radhus, flerbostadshus på del av fastigheten Mörviken 1:4. Planen omfattar även tre befintliga fastigheter Mörviken 1:135, 1:136 och 1:104. De tre bostadsfastigheternas användning säkras i detaljplanen samtidigt som en utökad byggrätt ges som i framtiden kan möjliggöra en omvandling av dessa till flerfamiljshus eller radhus.

Planområdet ligger mellan E14 och väg 638 strax sydost om Tegefjäll.
Området består idag främst av tomtmark med inslag av mindre träddungar och ett mer sammanhållet vegetationsparti nordost runt Fjällvallsbäcken.

Planen är ute på samråd från 2022-04-01 till och med 2022-04-25.

 

Samrådshandlingar (2022-04-01 – 2022-04-25)

pdf Plankarta (978 KB)
  pdf Planbeskrivning (5.26 MB)
  pdf Illustrationskarta (272 KB)
  pdf Undersökning av betydande miljöpåverkan (353 KB)

Utredningar och bilagor

  pdf Trafikbullerutredning, Norconsult, 2022-01-11 (2.48 MB)
  pdf Dagvattenutredning, Arctan, 2022-02-14 (3.11 MB)
  pdf Geotekniskt PM, Sweco 2022-02-04 (4.80 MB)

Fastighetsförteckning och grundkarta lämnas ut på begäran.