Letniengïelelohkehtimmie

Jis akte learohke jeatjah ietniengïele goh daaroengïele åtna, åelie maahta syökedh ihke ietniengïelelohkehtimmiem  maadthskuvlesne jïh maadthsjïereskuvlesne altese maanese åadtjodh. Dïhte gåarede voestes daltesistie darjodh. Aamhtese lea jïjtjevieltien bene kuvsjeplaane jïh daajroekrïebpesje ietniengïele aamhtesasse dåerede jïh betyge aamhtesisnie 6. daltesistie vedtien.

Ihke maana edtja ietniengïelelohkehtimmiem maadthskuvlesne åadtjodh dah tjuerieh maadth-daajroem gïelesne utnedh jïh gïelem fïerhten biejjien nuhtjedh. Akte åelijste edtja gïelem ietniengïeline utnedh. Akte adoptijve maana mij jeatjah ietniengïelem goh daaroengïelem åtna maahta ietniengïelelohkehtimmiem åadtjodh, læjhkan gosse gïelem ij  fïerhten biejjien gåetesne soptsesth.

Åejvieålma dïedtem åtna ietniengïelelohkehtimmiem akten gïelesne öörnedh jis vïjhte learohkh seamma gïeledåehkesne tjïeltesne gååvnese mah reaktam ietniengïelelohkehtæmman utnieh jïh aaj ahte maehteles pedagååge gååvnese. Lohkehtimmiem ietniengïelesne lea unnemes 60 minudth fïerhtene learoehkasse jïh våhkoe jïh maahta aaj sïejhme tæjmoeplaanen ålkolen årrodh.  Lohkehtimmiem maahta jeatjah skuvlesne årrodh jallh maajhööhpehtimmien tjïrrh.

Syökh jallh ietniengïelelohkehtimmiem nihtielidh

 Jis datne akte maana skuvlejaepide 1-9 åtnah gïese datne sïjhth ietniengïelelohkehtæmman syökedh jallh ietniengïelelohkehtimmeste nihtielidh? Datne maahtah göökte ovmessie vuekine dam darjodh:

  • Mijjen e-dïenesjem nuhtjedh, e-dïenesje tsiehkien nuelesne daennie sæjrosne
  • Dov maanan skuvlese jårredh jïh akten goeren mietie gihtjedh mij skuvlem jallh datne epåasten tjïrrh seedtien

jallh daase seedtien:

Maana- jïh ööhpehtimmiekontovre
Att: Helen Jonsson, iktedæjja gïele
Box 201
837 31 Järpen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

pdf Syökeme ietniengïelelohkehtimmien bïjre (449 KB)

Tjaelieh e-påastesne jallh prievesne “Ietniengïelelohkehtimmie” jallh “ Nihtielimmie ietniengïelelohkehtimmeste”

Lohkemegïetedalleme ietniengïelesne

Lohkemegïetedallemem ietniengïelesne lea numhtie ahte dov maana maahta skuvlesne dåarjegem ietniengïelesne ovmessie aamhtesisnie åadtjodh. Mij aamhtesh datne maahtah lohkemegïetedallemisnie åadtjodh lea guktie dov daerpiesvoeth leah. Skuvle dïhte, jïh dan rektovre mij dïedtem vaeltieh jis learohke daerpiesvoetem åtna lohkemegïetedallemistie.

Nasjonelle unnebelåhkoegïelh

Sveerje vïjhte nasjonelle unnebelåhkoegïelh åtna: saemien, såevmiengïele, jiddische, meängïele jïh romani chibe. Jis akte maana meatan akten nasjonelle unnebelåhkojste edtja lohkehtimmiem ietniengïelesne öörnedh jis vaajtelieh. Åejvieålma edtja lohkehtimmiem ietniengielesne faaledh læjhkan jis ajve akte learohke mij sæjhta gïelem lohkedh jïh learohke ij daarpesjh maadthdaajroem gïelesne utnedh. Gïele ij daarpesjh gan fïerhten beajjetji gïele gåetesne årrodh.

Skuvlegoevtesen gåetiesæjrosne  datne maahtah jienebh lohkehtimmiem nasjonelle unnebelåhkoegïelen bïjre lohkedh: undervisning i nationella minoritetsspråk.

Ietniengïele

Earnam gïeledåarjeginie aarhskuvlesne jïh aarhskuvleklaassesne jïh aaj lohkehtimmiem ietniengïele aamhtesisnie lea ahte maanah jïh learohkh daajroem övtiedieh altese ietniengïeline jïh ietniengïelen bïjre. Jaksoesvoete altese ietniengïelese dej identiteetem nænnoste jïh jearsoesvoete maanese jïh learoehkasse sjædta. Gosse daajroem ietniengïelesne åtna aelhkebe aaj gïeleövtiedæmman jïh lïeremasse ovmessie aamhtesinie sjædta. Akte dåarjege aaj sjædta juktie lïeredh ovmessie kultuvrigujmie jïh vuekiejgujmie jieledh.