Det är läroplanen och kursplanerna som styr utbildningen och undervisningen. Läroplanen beskriver värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer. Kursplanerna består av syfte, innehåll och kunskapskrav för respektive ämne där syfte och innehåll styr undervisningen medan kunskapskraven ligger till grund för betygsättning.

Grundskolan styrs av Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11).

pdf Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) (1.14 MB)

Länkar

Skollagen
Barnkonventionen
Skolverket
Skolinspektionen