Det yttersta ansvaret för barn och ungdomar som riskerar att fara illa ligger hos socialtjänsten.

Även andra, till exempel skola och sjukvården är enligt Socialtjänstlagen skyldig att anmäla och lämna uppgifter till socialtjänsten, när de i sin verksamhet kommer i kontakt med unga, som de bedömer kan behöva särskilt stöd eller skydd.Även allmänheten bör höra av sig till socialtjänsten om man tror att barn kan behöva hjälp.

Hur går det till?

En individ kan bli aktuell på Individ- och familjeomsorgen(IFO) antingen genom att det görs en ansökan eller att någon gör en anmälan om oro. När en anmälan görs så inom 24 timmar görs en skyddsbedömning, en bedömning för att se om något måste göras i det akuta skedet. Därefter görs en förhandsbedömning som sker genom att barn/ungdom och föräldrar kallas till en träff på IFO där ett samtal sker för att se om antingen familjen ger uttryck för att vara i behov av stöd eller om socialsekreterare anser att det behöver utredas vidare. En förhandsbedömning ska vara genomförd inom 2 veckor.

Utredning

Om ansökan gjorts eller om socialsekreterare anser att det inte räcker med att träffa familjen vid ett tillfälle så inleds en utredning. Denna ska vara avslutad inom 4 månader. Under en utredning får familjen träffa socialtjänsten vid flera tillfällen, både på socialtjänsten och i hemmet. Även barnen har enskilda träffar om deras ålder och mognad tillåter det. Träffarna anpassas efter barnet, det kan vara rena samtal eller ske de mer genom lek. Socialtjänsten får under utredningstiden ta kontakt med de instanser som de anser nödvändiga för att samla den information som behövs för att kunna göra en bra bedömning av barnets situation. Exempel på instanser som kan de kan inhämta information från är skola, sjukvård, tandvård, med flera. Vilka kontakter som kommer tas informeras familjen om.

Utifrån vad utredningen visar kan socialsekreterare göra bedömningen att familjen skulle gynnas av att ta emot stöd. Exempel på stöd kan vara kontaktperson, familjebehandling, föräldrastöd, med mera. Dessa insatser är frivilliga vilket innebär att föräldrarna samt ungdomen, beroende på ålder, måste samtycka till dem om de ska påbörjas.

Sekretess

All information som socialtjänsten har om ett barn, en ungdom och deras familj råder det sekretess kring. Vilket innebär att den informationen inte förs vidare till någon annan om inte lagstöd för detta finns. Socialsekreterare kan fråga vårdnadshavare om ett samtycke till att prata med t.ex. skola om något specifikt för att underlätta för familjen. Viktigt att veta är att ett samtycke som lämnats kan alltid återtas.