Elever i förskoleklass, grundskolan, särskolan och gymnasiesärskolan har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till hemmet och till och från skolan om eleven är:

 • Folkbokförd i kommunen
 • Inskriven i den av kommunen anvisade skolan
 • Uppfyller något av kriterierna:
  - Färdvägen överskrider gällande avståndsgräns
  - Trafikförhållanden är mer riskfyllda än normalt
  - Funktionsnedsättning som begränsar
  - Annan särskild omständighet

Skolskjuts beviljas inte till eller från fritidshem.

I Åre kommun sker skolskjuts i första hand med kollektiv linjetrafik och alla barn och ungdomar från 6 till 19 år får ett ungdomskort för att åka gratis buss. Ungdomskorten gäller även på Norrtåg. Läs mer om ungdomskortet här.

Ansök om skolskjuts

För att kunna planera nästa läsårs skolskjutsar ska ansökan om skolskjuts ske inför varje läsår. Detta gäller även de elever som har beviljats skolskjuts för detta läsår. 

Ansökan skolskjuts 23/24

Ansök om skolskjuts läsår 23/24 
 

För att ha rätt till skolskjuts i Åre kommun ska eleven ha en skolväg som överstiger minimiavståndet enligt nedan tabell.

Avståndet gäller mellan anvisad skola och elevens bostad eller hållplats/uppsamlingsplats.

* för elever i förskoleklass: 2 km
* för elever i åk 1-3: 2 km
* för elever i åk 4-6: 3 km
* för elever i åk 7-9: 4 km

Väntetiden på skolan före skolstart och vid hemresa bör inte överstiga 5 timmar per vecka. 15 minuterna innan och efter skolans ramtid räknas inte in i väntetiden.

 

Skolskjutsarna organiseras efter skolans ramtider som visar start och sluttider för samtliga klasser. Det innebär att det inte görs någon anpassning till sovmorgnar eller håltimmar.

Om en elev vill ha rätten tillskolskjuts prövad på grund av exempelvis medicinska skäl/sjukdom behöver det vara styrkt genom läkarintyg eller intyg från skolhälsovården.

Elever som valt annan skola inom kommunen än den som anvisats har inte rätt till skolskjuts. Däremot ska hemkommunen anordna skolskjuts även för dessa elever om det kan ske utan organisatoriska svårigheter eller ekonomiska konsekvenser för kommunen. Det gäller för elever i såväl annan skola med offentlig huvudman som i skola med fristående huvudman.

Elever som bor växelvis ungefär lika mycket hos båda vårdnadshavarna har rätt att få frågan om skolskjuts prövad, förutsatt att båda vårdnadshavarna bor inom Åre kommun.

 

Schema lämnas in termins- eller läsårsvis för att underlätta planering och samordning.

Kommunen är inte skyldig att anordna skolskjuts vid tillfällig funktionsnedsättning vars varaktighet understiger 12 veckor. Behöver elev skjuts till och från skolan under tillfällig funktionsnedsättning ansvarar föräldrarna för detta. Eventuell ersättning regleras av försäkringsbolag.

Beslut om skolskjuts fattas för ett läsår i taget och är därmed tidsbegränsat. Förutsättningarna för skolskjutsen kan komma att justeras på grund av ändrade förhållanden.

Behöver du göra en förändring av skolskjutsen under läsåret ska den vara varaktig. Handläggningstiden kan vara upp till 6 veckor.

* Skolskjutsen kan inte vänta på elever som inte finns på uppsamlingsstället på utsatt tid.
* Kom ihåg att avboka till skolbilen om ditt barn inte ska åka med. Vårdnadshavare kan bil ålagd att betala en avbeställningsavgift om avbokning inte skett i tid.
* Förändras förutsättningarna så är vårdnadshavare skyldig att anmäla detta till kommunen. Till exempel vid flytt eller att barnet skrivits in på fritidshem.

Kommunen ansvarar för eleven när eleven klivit av skolskjutsen vid skolan samt under väntetid och påstigning vid skolan före hemfärd. Under färden har ansvaret enligt avtal överlämnats till skolskjutsentreprenören.

Vårdnadshavare har alltid ett ansvar för sitt barn på väg till och från skolan oavsett väder eller årstid. Vårdnadshavare ansvarar även för att barnet är vid utsedd påstigningsplats på anvisad tid. Om barnet missar skolskjutsen är det vårdnadshavarens ansvar att se till att eleven kommer till skolan.

Vårdnadshavare förutsätts svara för att barnet förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till skolan eller hållplatsen under så lång tid som det behövs för att barnet ska klara att gå till skolan eller hållplatsen på egen hand.

Samtliga kommuner i Jämtlands län har tagit beslut om tillämpning av ett länsövergripande skolskjutsreglemente. Syftet med ett gemensamt reglemente är att möjliggöra en likvärdig bedömning oberoende var i länet eleven bor och därmed skapa en ökad rättssäkerhet.

 

pdf Skolskjutsreglemente (198 KB)

Den som berörs av beslutet har rätt att överklaga. Överklagande av beslut ska lämnas skriftligt inom tre veckor efter att den ansökande tagit del av kommunens beslut. Överklagande skickas först till kommunen som gör en omprövning av beslutet. Om nämnden står fast vid sitt beslut skickar kommunen ärendet vidare till förvaltningsrätten i Härnösand.

Beslut som rör ansökan från elev som valt annan skola än den kommunen placerat eleven i kan endast överklagas som laglighetsprövning enligt Kommunallagen.

Åre kommun
Barn- och utbildningskontoret
Skolskjutshandläggare
Box 201
837 22 JÄRPEN