Det finns två olika sätt att överklaga ett kommunalt beslut som man anser är felaktigt; laglighetsprövning (beslut som rör kommunen) och förvaltningsbesvär (beslut som rör dig själv).

Överklaga beslut som rör kommunen (laglighetsprövning)

Kommunfullmäktiges och nämndernas beslut som fattas med kommunallagen som grund kan överklagas genom så kallad laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Alla beslut som kan överklagas är de beslut publiceras på den digitala anslagstavlan.

För att kunna överklaga genom laglighetsprövning måste du vara folkbokförd, äga en fast egendom eller betala kommunalskatt i Åre kommun.

Vill du överklaga genom laglighetsprövning måste du göra det senast tre veckor från den dag att beslutet finns att läsa på den digitala anslagstavlan. Överklagandet måste vara skriftligt och du ska skicka det direkt till förvaltningsrätten i Härnösand.

 

Skriv ett brev där du berättar:
• vilket beslut du vill överklaga, datum för beslutet och eventuellt diarienummer
• vilket eller vilka fel du tycker har gjorts
• hur du vill att beslutet ska ändras och vilka omständigheter du stödjer dig på
• namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress så att domstolen kan nå dig

 

Skicka med:
• protokoll eller brev som du vill hänvisa till och skriv vad du vill styrka med dessa
• annat som domstolen ska veta och ta hänsyn till i sin prövning

 

Skicka din begäran till:
Förvaltningsrätten i Härnösand
Box 314
871 27 Härnösand
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommunen måste ha gjort något formellt fel för att beslutet ska upphävas. Det är alltså inte möjligt att få ett beslut upphävt bara för att du anser att det är felaktigt eller olämpligt. Förvaltningsrätten kan inte fatta ett annat beslut i stället för det felaktiga beslutet utan endast avgöra om beslutet ska fortsätta gälla eller upphävas.

 

Förvaltningsrätten kan upphäva det kommunala beslutet om någon av följande grunder är uppfyllda:
• det har begåtts något formellt fel i samband med beslutet
• beslutet inte är en kommunal angelägenhet
• den som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
• om beslutet strider mot lag eller annan författning.

 

Om beslutet upphävs måste kommunen behandla ärendet på nytt.

 

riksdagens webbplats kan du läsa mer om laglighetsprövning i 13 kap. kommunallagen.

 

Överklaga beslut som rör dig själv (förvaltningsbesvär)

Beslut i ärenden som rör enskilda personer som kommunen behandlar med stöd av särskilda lagar, som till exempel socialtjänstlagen, eller plan- och bygglagen är vad man brukar kalla myndighetsutövning. Det kan till exempel vara ett beslut om socialt stöd, bygglov eller dispens för slamhämtning. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga genom ett så kallat förvaltningsbesvär.

Du har rätt att överklaga ett beslut om:
• Beslutet angår dig personligen
• Beslutet har gått dig emot
• Det är ett beslut som går att överklaga enligt lag

I informationen som skickas till dig tillsammans med ett beslut står det hur du överklagar beslutet, vem du ska adressera, vart du ska skicka ditt överklagande och hur långt tid du har på dig.

 

Överklagandet ska ske skriftligt, i regel inom tre inom tre veckor räknat från när du tagit emot beslutet. I de flesta fall ska överklagandet skickas till den nämnd inom kommunen som fattade beslutet.

 

Kom ihåg att få med följande information när du skriver din överklagan:
• vilket beslut du vill överklaga, datum för beslutet och eventuellt diarienummer
• vilket eller vilka fel du tycker har gjorts
• hur du vill att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha
• namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress

När din överklagan kommer in prövar den nämnd som fattat beslutet om det finns skäl att ändra det. Om nämnden kommer fram till att beslutet inte ska ändras skickas överklagandet vidare till övre instans, till exempel domstol eller länsstyrelsen, för prövning.

 

Överinstansen prövar både om beslutet är lagligt och lämpligt. De kan avslå din överklagan, komma fram till att beslutet ska fortsätta gälla, eller så bedömer de att beslutet är fel och ska upphävas. De kan fatta ett nytt beslut och bestämma vad som ska gälla istället, eller skicka tillbaka ärendet till kommunen som får behandla det på nytt.

 

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen.