När VA-anläggningen är färdigställd avser Va-huvudmannen (dvs Åre kommun) att göra avgiftsskyldighet gällande till kommunens va-anläggning för alla bebyggda fastigheter. Det innebär att alla husägare behöver betala anläggningsavgift för vatten och avlopp.  

Anläggningsavgiften bestäms av den kommunala VA-taxan som gäller vid det tillfälle då fastigheten ansluts (eller då förbindelsepunkt anvisas). Det är samma taxa som gäller i hela Åre kommun. 

Det går inte i dag att säga exakt vad avgiften blir eftersom vi inte vet hur kommunens VA-taxa ser ut den dagen det är dags för anslutning. Se vidare under ”beräkna din anläggningsavgift”.  

Idag har ett antal områden börjat anslutas till det kommunala va-nätet. I takt med att områdesledningar för både vatten och avlopp färdigställs kommer fler kunna kopplas på, se vidare vad som händer i områdena i menyn till vänster. En förutsättning för påkoppling är att ledningsnäten är besiktade och godkända. 

Inför påkoppling kommer vi kontakta respektive fastighetsägare med ytterligare information om hur påkoppling till ledningsnätet kommer att gå till. Informationen kommer att beröra avgifter och beräkning av dessa, samt hur inkopplingen på ledningsnätet kommer att gå till i praktiken. Vi kommer även att uppdatera information här på are.se.  

Åre kommun ansvarar för att bygga ut ledningsnätet mellan reningsverket respektive vattenverket. Ledningarna dras till ca 0,5 meter utanför tomtgräns. Detta blir fastighetsägarens förbindelsepunkt. Vanligtvis placerar vi en avstängningsventil i närheten av förbindelsepunkten, det varierar mellan fastigheter exakt vart denna ventil placeras. Ventilen sitter alltid på kommunens ledning och är kommunens egendom och ansvar. Endast kommunen, eller av kommunen godkänd entreprenör får hantera ventilen.  

Det är fastighetsägarens ansvar att genomföra påkopplingsarbetena från förbindelsepunkten och in på fastigheten. Det innebär att det är du som fastighetsägare som bekostar grävning, anslutning och återställning från förbindelsepunkten till ditt/dina hus.  

Mer information kommer att skickas ut från VA-enheten till varje fastighet inför påkoppling till det kommunala va-nätet. När förbindelsepunkterna är upprättade och övertagandet är klart i ert område, kommer Åre kommun att skicka ut en förbindelsepunktskarta samt faktura på anläggningsavgiften till fastigheterna som ingår i det då nyupprättade kommunala verksamhetsområdet. Anläggningsavgiften betalas inom angiven tid på fakturan och därefter kommer brukningsavgift att debiteras.