Medborgarbudget är en demokratisk process som involverar medborgarna i hur kommunala resurser prioriteras, resurser som påverkar medborgarnas dagliga liv.

Åre kommun ser medborgarbudgetar som en möjlighet för dig som medborgare att vara med och engagera dig och påverka hur en viss summa av kommunala resurser ska användas.

Vi menar att det finns flera positiva effekter av att arbeta med medborgarbudget. Engagemanget hos berörda medborgare ökar när vi får möjlighet att vara delaktiga i processen. Dessutom ökar medborgarnas kunskap om den komplexa verksamhet som Åre kommun har ansvar för. Medborgarbudget ger även en möjlighet för förtroendevalda att få större kunskap om medborgarnas behov, värderingar och prioriteringar.

Medborgarbudgetar kan genomföras med flera olika inriktningar. Det kan exempelvis vara platsavgränsade medborgarbudgetar, exempelvis för en bygd eller en viss ort eller by. Det kan också vara tematiska, exempelvis för näringslivsutveckling och hållbar utveckling. Medborgarbudgetar kan också ha fokus på olika målgrupper, exempelvis unga, kvinnor eller äldre. I Åre kommun arbetar vi både med platsavgränsade och tematiska medborgarbudgetar.

I Åre kommun är det bygdeutvecklingsberedningen som ansvarar för medborgarbudgetar. Läs mer om bygdeutvecklingsberedningen här.


Medborgarbudgetprocessen

Alla medborgarbudgetprocesser varierar, men det finns vissa gemensamma delar som tillsammans bildar en gemensam struktur för det som kallas medborgarbudget.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en modell som bygger på internationell forskning och erfarenheter. Den innehåller sju steg:

En medborgarbudgetprocess startar med kommunens interna planering av hur processen ska genomföras. Det är politiska beslut om mål och syfte med medborgarbudgeten och om hur stora resurser som ska avsättas, dels vilka resurser medborgarna ska få bestämma om, dels vilka resurser som ska avsättas för att genomföra processen. Därefter utformas kriterier som ramar in vilka förslag som kan accepteras och hur röstningen ska gå till. Information om medborgarbudgetprocessen kommuniceras.

Medborgarna ges möjlighet att lämna förslag på hur de avsatta resurserna ska användas utifrån de kriterier som är fastställda.

En utvärdering av inkomna förslag görs för att bedöma om de uppfyller de ställda kriterierna. En bedömning görs också om förslagen är lagliga att genomföra och om de är tekniskt genomförbara. En utvärdering görs även om flera likartade förslag kan slås ihop till ett, eller färre förslag, detta förs i dialog med de som har lämnat förslagen.

De förslag som uppfyllt alla kriterier och bedöms vara möjliga att genomföra presenteras för medborgarna. Medborgarna får sedan rösta på vilket förslag de helst ser ska genomföras.

Vanligtvis är det fullmäktige som fattar beslut om att de förslag som fått flest röster genomförs. Antingen har fullmäktige redan från början beslutat att de förslag som medborgarna röstar fram ska genomföras och att de utses direkt när rösträkningen är klar. Eller så har fullmäktige beslutad att när röstningen är avslutad och rösterna räknade ska fullmäktige eller annan beslutande församling ta beslut om vilka av de förslag som röstats fram som ska genomföras.

De beslutade förslagen genomförs av dem som är ansvariga för genomförandet. Ibland kan det vara kommunala förvaltningar och tjänstepersoner, ibland är det andra organisationer, föreningar eller personer.

Medborgarbudgetprocessen och resultatet följs upp och utvärderas för att förbättra kommande processer och lära av det som genomförs. Utvärdering görs även för att få kunskap om målen som satts upp för medborgarbudgeten har nåtts.

  

Genomförda medborgarbudgetar

Åre kommun har, via medel som kommer från Tillväxtverket, avsatt 300 000 kronor för aktiviteter som utvecklar Västra Storsjöbygdens hållbara tillväxt och förbättrar företagsklimatet.

Under perioden 17 september – 13 oktober fick vi in ca 30 idéer och förslag, som till slut blev 12 röstningsbara alternativ. Mellan 11 november – 25 november röstade 60 personer, som antingen är skrivna i eller äger en fastighet i Västra Storsjöbygden (med bygder som till exempel Mattmar, Kvissle, Arvesund, Hammarnäset, Hallen, Bydalen och Månsåsen), på idéerna. Varje röstberättigad person hade 3 röster att fördela på antingen en idé eller på flera idéer. De 180 avlämnade rösterna fördelades enligt nedan.

Den idé som fick flest röster var idé nummer 1:
”Anställa en lokal bygdeutvecklare för en behovsinventering av Västra Storsjöbygden”.

Idén, som lämnats in av flera idégivare bland annat, Hallenbygden i samverkan, beskrivs kortfattat som: ”Anställa en lokal bygdeutvecklare som får i uppdrag att, i samverkan med Åre kommuns tillväxtavdelning och dess anställda landsbygdsutvecklare, genomföra en konkret behovsanalys avseende hela Västra Storsjöbygden. Genom en noggrann behovsanalys – som ska utmynna i förslag till Handlingsplan – fås en bättre överblick över vad som kan och bör prioriteras för att utveckla Västra Storsjöbygden för boende, företagande och besökare. I samband med behovsanalysen kan även flera av medborgadialogens övriga uppkomna idéer och förslag fångas upp.”

Genomförandet av idén kan påbörjas direkt, men måste slutföras senast 2020-08-01. Åre kommun ska snarast inleda en dialog med Hallenbygden i samverkan om förutsättningarna för genomförandet av idén.

Här finns en presentation av alla inkomna idéer:

pdf Presentation av idéer och röstningsresultat Västra Storsjöbygden (367 KB)Åre kommun har avsatt 300 000 kronor, via medel från Tillväxtverket, för aktiviteter som utvecklar Kallbygdens hållbara tillväxt och förbättrar företagsklimatet.

 

Mellan 14-31 mars fick vi in 20 idéer på utvecklingsaktiviteter. Mellan 28 maj-11 juni röstade 35 personer, som antingen är skrivna i eller äger en fastighet i Kallbygden, på idéerna. Varje person hade 3 röster var att rösta på en idé eller fördela på flera idéer. De 105 rösterna fördelades enligt nedan.

Den idé som fick flest röster är idé 8: ”Kallbygdens intresseförening 2.0 - förstärka Kallbygdens intresseförening med arvoderade personer”

Kortfattat beskrivs idén som: ”En grupp arvoderade personer skall tillsammans med bygden arbeta fram en ny långsiktig organisationsstruktur för bl.a. ett ramverk för informationsflöden, mötesinfrastruktur, samordning av bygdemedelsansökningar, projektsamordning etc.”

Genomförandet av idén kan påbörjas direkt, men måste slutföras senast 2020-08-01.

Här finns en presentation av alla idéer:
pdf Underlag för röstning av idéer Kallbygden (101 KB)

 

Åre kommun har avsatt 300 000 kronor, via medel från Tillväxtverket, för aktiviteter som utvecklar Västra bygdens hållbara tillväxt och förbättrar företagsklimatet.

Mellan 7-31 maj fick vi in 10 idéer på utvecklingsaktiviteter som till slut blev 3 röstningsbara alternativ.


Mellan 17 juni och 1 juli röstade 104 personer som antingen är skrivna i eller äger en fastighet i Västra bygden (väster om Staa-bron till Storlien inklusive Skalstugevägen) på idéerna. Varje röstberättigad person hade 3 röster att fördela på antingen en idé eller på flera idéer. De 311 avlämnade rösterna fördelades enligt nedan.

 

Den idé som fick flest röster var idé nr 3: Muddring och iordningställande av Handöls båthamn.

 

Den vinnande idén har under hösten 2019 stött på patrull. Länsstyrelsen beslutade i december 2019 om förbud mot muddring med hänvisning till bland annat Natura 2000-område (habitat- och fågeldirektivet) och att Ånnsjön ingår även i Myrskyddsplan för Sverige. Ånnsjön är dessutom ett utpekat Ramsarområde, området ingår i Ramsarkonventionen.

 

Genom förandet av den vinnande idén, som lämnats in av Handöls byalag, är därför avbruten. Handöls byalag har önskat att de 300 000 kronorna istället går till den idé som fick näst antal flest röster, det vill säga idé nummer 1: ”Anställa en person som arbetar för Storliens framtida utveckling..”

 

Genomförandet av idén kan påbörjas direkt men måste slutföras senast 2020-12-15. Åre kommun för en dialog med idégivarna och representanter för Storlien om förutsättningarna för själva genomförandet av idén.


Här finns en presentation av alla idéer:

pdf Presentation av idéer och röstunderlag Storlien/Västra bygden (142 KB)

 

Röstresultat västra bygden

 

Idé

Namn

       

Antal röster

1

Anställa en person som arbetar för Storliens framtida utveckling…

       

116

2

Utveckla en digital säljplattform (hemsida) för hela Storlienbygden

       

48

3

Muddring och iordningsställande av Handöls båthamn

       

147

         

Totalt:

311

 

 

 

 

En medborgarbudget är en summa pengar som du som bor eller verkar i Åre kommun får möjlighet att vara med och bestämma över.

Åre kommun har, via ett riktat statsbidrag, avsatt 175 000 kr till en medborgarbudget för aktiviteter som förbättrar företagsklimatet och en hållbar tillväxt för kulturella och kreativa näringar i Åre kommun.

Under perioden 17 mars till 12 april fick vi in 18 idéer från 10 idégivare. 17 st av dessa idéer uppfyllde kriterierna och gick att rösta på. Läs mer om respektive idé: pdf Presentation Idéer KKN (3.58 MB)

Vinnare utsedd

Totalt röstade 342 personer. Varje person hade tre röster var, som kunde läggas på en idé eller fördelas på flera idéer. 26 av rösterna var ogiltiga på grund av att de som röstat inte var folkbokförda i Åre kommun eller hade röstat för sent. Totalt blev det 316 giltiga röstande som fördelade 948 röster på idéerna nedan.

De idéer som fick flest röster och som därmed får dela på medborgarbudgeten är idé 9 ”Fjällfestival med musik, konst, mat och dryck” (50 000 kronor), idé 11 ”Craft & Art Festival” (50 000 kronor), idé 12 ”Bastufestival” (47 500 kronor) samt idé 16 ”Spektakel i Edsåsdalen” (27 500 kronor).

Röstresultat (presentation av idéerna hittar du här).

Idé 1: 48 röster
Idé 2: 26 röster
Idé 3: 30 röster
Idé 4: 40 röster
Idé 5: 23 röster
Idé 6: 72 röster
Idé 7 36 röster
Idé 8: 19 röster
Idé 9: 151 röster
Idé 10: 73 röster
Idé 11: 92 röster
Idé 12: 81 röster
Idé 13: 35 röster
Idé 14: 35 röster
Idé 15: 76 röster
Idé 16: 81 röster
Idé 17: 30 röster

Genomförandet av idéerna ska påbörjas senast 2020-12-01.

 


Mer information om medborgarbudgetprocesser

Medborgarbudget har sitt ursprung i Porto Alegre, en kommun i Brasilien, där de började med medborgarbudget redan 1989. Syftet var att ta bort korruption och nepotism genom att involvera medborgarna i budgetprioriteringar så att kommunala skattemedel gick till satsningar där medborgarna uppfattade att behoven var störst. Sedan 1989 har medborgarbudget spridits över världen och finns nu i alla världsdelar.

Har kan du ladda ner en folder från Sveriges kommuner och regioner (SKR) med mer information om hur medborgarbudgetprocesser kan se ut.