Medborgarbudget är en demokratisk process som involverar medborgarna i hur kommunala resurser prioriteras, resurser som påverkar medborgarnas dagliga liv.

Åre kommun ser medborgarbudgetar som en möjlighet för dig som medborgare att vara med och engagera dig och påverka hur en viss summa av kommunala resurser ska användas.

Vi menar att det finns flera positiva effekter av att arbeta med medborgarbudget. Engagemanget hos berörda medborgare ökar när vi får möjlighet att vara delaktiga i processen. Dessutom ökar medborgarnas kunskap om den komplexa verksamhet som Åre kommun har ansvar för. Medborgarbudget ger även en möjlighet för förtroendevalda att få större kunskap om medborgarnas behov, värderingar och prioriteringar.

Medborgarbudgetar kan genomföras med flera olika inriktningar. Det kan exempelvis vara platsavgränsade medborgarbudgetar, exempelvis för en bygd eller en viss ort eller by. Det kan också vara tematiska, exempelvis för näringslivsutveckling och hållbar utveckling. Medborgarbudgetar kan också ha fokus på olika målgrupper, exempelvis unga, kvinnor eller äldre. I Åre kommun arbetar vi både med platsavgränsade och tematiska medborgarbudgetar.

I Åre kommun är det bygdeutvecklingsberedningen som ansvarar för medborgarbudgetar. Läs mer om bygdeutvecklingsberedningen här.


Medborgarbudgetprocessen

Alla medborgarbudgetprocesser varierar, men det finns vissa gemensamma delar som tillsammans bildar en gemensam struktur för det som kallas medborgarbudget.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en modell som bygger på internationell forskning och erfarenheter. Den innehåller sju steg:

En medborgarbudgetprocess startar med kommunens interna planering av hur processen ska genomföras. Det är politiska beslut om mål och syfte med medborgarbudgeten och om hur stora resurser som ska avsättas, dels vilka resurser medborgarna ska få bestämma om, dels vilka resurser som ska avsättas för att genomföra processen. Därefter utformas kriterier som ramar in vilka förslag som kan accepteras och hur röstningen ska gå till. Information om medborgarbudgetprocessen kommuniceras.

Medborgarna ges möjlighet att lämna förslag på hur de avsatta resurserna ska användas utifrån de kriterier som är fastställda.

En utvärdering av inkomna förslag görs för att bedöma om de uppfyller de ställda kriterierna. En bedömning görs också om förslagen är lagliga att genomföra och om de är tekniskt genomförbara. En utvärdering görs även om flera likartade förslag kan slås ihop till ett, eller färre förslag, detta förs i dialog med de som har lämnat förslagen.

De förslag som uppfyllt alla kriterier och bedöms vara möjliga att genomföra presenteras för medborgarna. Medborgarna får sedan rösta på vilket förslag de helst ser ska genomföras.

Vanligtvis är det fullmäktige som fattar beslut om att de förslag som fått flest röster genomförs. Antingen har fullmäktige redan från början beslutat att de förslag som medborgarna röstar fram ska genomföras och att de utses direkt när rösträkningen är klar. Eller så har fullmäktige beslutad att när röstningen är avslutad och rösterna räknade ska fullmäktige eller annan beslutande församling ta beslut om vilka av de förslag som röstats fram som ska genomföras.

De beslutade förslagen genomförs av dem som är ansvariga för genomförandet. Ibland kan det vara kommunala förvaltningar och tjänstepersoner, ibland är det andra organisationer, föreningar eller personer.

Medborgarbudgetprocessen och resultatet följs upp och utvärderas för att förbättra kommande processer och lära av det som genomförs. Utvärdering görs även för att få kunskap om målen som satts upp för medborgarbudgeten har nåtts.

  

Relaterad information

Medborgarbudget har sitt ursprung i Porto Alegre, en kommun i Brasilien, där de började med medborgarbudget redan 1989. Syftet var att ta bort korruption och nepotism genom att involvera medborgarna i budgetprioriteringar så att kommunala skattemedel gick till satsningar där medborgarna uppfattade att behoven var störst. Sedan 1989 har medborgarbudget spridits över världen och finns nu i alla världsdelar.

Har kan du ladda ner en folder från Sveriges kommuner och regioner (SKR) med mer information om hur medborgarbudgetprocesser kan se ut.