Miljöavdelningen på Åre kommun utövar tillsyn över ett flertal verksamheter för att säkerställa att miljöbalkens regler om miljö och hälsa följs.

För denna tillsyn betalar verksamheterna en årlig avgift alternativt en timavgift, som ska täcka miljöavdelningens kostnader för att utföra uppdraget.
 
Avgiftens storlek bestäms av två delar där den första delen baseras på en riskbedömning av verksamheten. Den andra delen baseras på en erfarenhetsbedömning där verksamhetens egenkontrollarbete, åtgärdande av tidigare avvikelser och aktuella brister vid en inspektion kan leda till att avgiften höjs eller sänks.

pdf Taxa miljöbalken (188 KB)

Enligt kommunfullmäktiges beslut från 2017-12-14 ska taxor inom miljöbalkens områden årligen räknas upp med prisindex för kommunalverksamhet (PKV) med oktober som basmånad. Timtaxan för 2019 är 1 231 kr.

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn
pdf Taxebilaga 1 (332 KB)

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet
pdf Taxebilaga 2 (658 KB)

Avgiftsklasser för tillsyn av hälsoskyddsverksamhet
pdf Taxebilaga 3 (251 KB)

Inplacering i riskkolumn och årlig tillsynstid
pdf Taxebilaga 4 (305 KB)