Planprogrammets syfte är att bidra med förlag på en robust åtgärd som möjliggör utveckling, hur ett genomförande kan se ut och fördelas utifrån ansvar och roller samt ekonomi. Dessutom minska trafikbarriären och öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, som gående och cyklister, och gynna framkomligheten av samtliga trafikslag.

 

Samlade målbilden för planprogrammet är att senast år 2025 ska en realistisk åtgärd för korsningen E14-Fröåvägen vara redovisad samt hur denna kan genomföras. Åtgärden ska uppnå en god trafiksäkerhet, ta hänsyn till natur och miljö, ge god framkomlighet samt är genomförbar. Detta ska gynna en social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i kommunen. 

Ett planprogram kan upprättas för att ange mål och utgångspunkt för ett kommande planarbete, programmet ska vidare underlätta kommande processer. Ofta upprättas ett program när en komplex fråga med flera intressenter eller intressen ska utredas. Kommunen har där möjlighet att lyfta fler lösningar och alternativ. När programsamrådet är slut bearbetas programmet utifrån inkomna synpunkter innan det godkänns i kommunfullmäktige.

 Det är först i nästa steg i arbetet med detaljplaner som de juridiskt bindande bestämmelserna för markens användning kommer att bestämmas. Även i denna process kommer det finnas möjlighet att yttra sig.

Planen är ute på samråd från 2024-04-12 till och med 2024-05-13.

 

Samrådshandlingar

pdf Planprogram för infrastruktur E14-Björnänge (30.35 MB)

pdf PM Fördjupad trafikutredning för korsningen E14/Fröåvägen, Åre kommun (2024-03-27) Sigma Civil (2.33 MB)

pdf Undersökning om betydande miljöpåverkan (383 KB)

 

Frågor och svar

Ett planprogram kan upprättas för att ange mål och utgångspunkt för ett kommande planarbete, programmet ska vidare underlätta kommande processer. Ofta upprättas ett program när en komplex fråga med flera intressenter eller intressen ska utredas. Kommunen har där möjlighet att lyfta fler lösningar och alternativ. Valet att ta fram ett planprogram för korsningen och inte en detaljplan direkt handlar om att upprätta en förstudie som utvärderar olika alternativ och få en helhetsbild. Det alternativ som är mest lämpat är sedan utgångspunkten i detaljplanen. 

April 2023 inkom en planansökan från mark- och exploateringskontoret i Åre kommun om att upprätta detaljplan, ändring av detaljplan eller liknande avseende infrastruktur och korsningen Fröåvägen och E14. Beslut om planbeskedet togs i kommunstyrelsen 2023-06-13 KS § 122. Programarbetet påbörjades oktober 2023

Åre kommun ansvarar för planprogrammet och de avvägningar som görs. På kommunen arbetar främst planavdelningen med programmet, på uppdrag av kommunstyrelsen, andra kontor och kompetenser har också deltagit i arbetet.

Ett planprogram är inte juridiskt bindande och går inte att överklaga. 

Planprogrammet är ute på samråd 12 april till 13 maj 2024. Därefter kommer kommunen sammanställa alla inkomna synpunkter, identifiera knäckfrågor och se över hur arbetet med planprogrammet ska gå vidare. När detta är klart kommer planprogrammet tas upp för beslut om godkännande i kommunfullmäktige, förhoppningsvis under hösten 2024 beroende på vilken revidering som krävs efter inkomna synpunkter. Till godkännande kommer en tydligare linje för framtida planarbete presenteras. 

Innan korsningen kan byggas om behöver en detaljplan tas fram. Inom detaljplaneprocessen utreds alla frågor vidare i detalj. Korsningen kan börja byggas ut efter att detaljplan är antagen och har fått laga kraft. I programmet presenteras en grov tidsuppskattning med att korsningen kan vara åtgärdad inom 5-10 år.  

Som väghållare av Fröåvägen är det Fröåvägen samfällighet som ansvarar för förvaltning av vägen. Initiativ för ombyggnation behöver drivas av extern part eller kommunen och är en fråga som behöver utredas vidare inför godkännande. Åtgärder som behövs på E14 ansvarar Trafikverket för. 

Gång-, cykel- och mopedvägen är det Trafikverket som ansvarar för både planläggningen i form av en vägplan och genomförandet av den. Frågor angående den hänvisas till dem. Planavdelningen har kontinuerlig kontakt med myndigheten gällande planarbeten kring Björnänge och E14. 

 

Har du fler frågor om planprogrammet är du välkommen att kontakta planarkitekt Sonia Tibblin.

  • Telefon: 0647-161 00
  • E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.