Vatten & avlopp

Tekniska avdelningen ansvarar för kommunalt vatten och avlopp inom Åre kommun. Vi har 20 vattenverk och 20 avloppsreningsverk som förser våra invånare och besökare med vatten av god kvalité samt renar avloppsvattnet för att minimera påverkan på våra sjöar och vattendrag.

För distribution av dricksvatten och omhändertagande av avloppsvatten samt dagvatten finns ca 35 mil ledning. Ledningsnätet för avlopp består också av pumpstationer och brunnar. Ledningsnätet för dricksvatten består också av ventiler, reservoarer, tryckstegringar och brandposter.

Känns din VA-faktura svår att förstå?

Vad innebär till exempel lägenhetsavgift?
Här har du svaren.