Attefallshus är benämningen på en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller komplementbostadshus som får vara max 30 m² och ha en taknockshöjd på högst 4,0 m.

Även om attefallshus är bygglovsbefriade, behöver du göra en anmälan till oss och sedan invänta ett startbesked innan bygget får påbörjas. Ett slutbesked behövs också innan byggnaden får tas i bruk.

När du placerar ett attefallshus närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Om placeringen sker närmare än 4,5 meter från fastighetsgränsen mot en väg, gata eller annan allmän plats krävs bygglov.

Byggnaden får bara uppföras på en tomt där det redan finns ett en- eller tvåbostadshus. Finns det inget bostadshus på tomten får du alltså inte bygga ett attefallshus där. En- och tvåbostadshus innefattar även fritidshus. Däremot omfattar det inte stugor som ingår i en hotellanläggning, semesterstugby eller en liknande byggnadsgrupp inom en fritids-, rekreations- eller turistanläggning.

Tillbyggnad 

Det går även att göra en bygglovsbefriad tillbyggnad på max 15,0 m² på en- eller tvåbostadshus. Precis som vid komplementbyggnaden så krävs även här en anmälan enligt PBF. Tillbyggnaden får inte placeras närmare tomtgräns mot granne än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det.

Den bygglovsbefriade tillbyggnaden på högst 15 m² får bara göras en gång, vill du göra ytterligare en tillbyggnad krävs bygglov.

För anmälan om att bygga ett attefallshus använder du blanketten nedan.

pdf Ansökan om bygglov, anmälan med mera (1.02 MB)

Denna blankett används för ansökan om bygglov, marklov, rivningslov och samtliga anmälningsärenden enligt 6 kap. 5 § PBF.