Bild: Så

Förslag till detaljplan för verksamheter, drivmedelsförsäljning, restaurang, tillfällig vistelse och bostäder på fastigheterna Så 2:11, 2:91 och 8:4 i Såå.

Planområdets areal är cirka 5,9 hektar. Detaljplanen omfattar del av fastigheten Så 2:11 samt fastigheterna Så 8:4 och 2:91.
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för markanvändning till verksamheter som är lämpliga att placera utanför byarna i kommunen. Exploateringen kan innebära verksamheter, drivmedelsförsäljning till fordon, tunga fordon och skoter och restaurang. Även tillfällig vistelse och nya bostäder möjliggörs på avskild del i anslutning till befintliga bostäder i norr.

Planförslaget bedöms inte strida mot Översiktsplan för Åre kommun (2017). Planens genomförande antas medföra en betydande miljöpåverkan, därför har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. På grund av detta har planen även växlat förfarande till ett utökat förfarande.

Planen har varit ute på granskning mellan 2020-07-13 och 2020-08-13.

Handlingar 

Granskning (2020-07-13 till och med 2020-08-13) 

pdf Underrättelse (160 KB)

pdf Plankarta (670 KB)

pdf Planbeskrivning (1.24 MB)

pdf Illustrationskarta (2.00 MB)

pdf Samrådsredogörelse (295 KB)

Samråd (2019-01-30 till och med 2019-02-24)

pdf Följebrev (184 KB)

pdf Plankarta (571 KB)

pdf Planbeskrivning (1.11 MB)

pdf Illustrationskarta (752 KB)

pdf Undersökning om betydande miljöpåverkan (270 KB)  

Utredningar

pdf Miljökonsekvensbeskrivning (rev. 2019-12-20) (2.32 MB)

pdf MKB Lokaliseringsprövning (101 KB)

pdf MKB Lokaliseringsprövning bilaga 1, initial bedömning av urval (11.80 MB)

pdf MKB Lokaliseringsprövning bilaga 2, bedömningstabell (105 KB)

pdf MKB Avgränsning (132 KB)

pdf MKB Avgränsning samrådssvar från LST (124 KB)

pdf MKB Avgränsning bilaga 1 karta (664 KB)

pdf MKB Avgränsning bilaga 2, undersökning om betydande miljöpåverkan (270 KB)

pdf Dagvattenutredning  (1.62 MB)

pdf Geoteknisk MUR (1.65 MB)

pdf Geoteknisk PM (1.26 MB)

pdf Risk farligt gods (1.53 MB)

pdf Trafikutredning (rev.2019-10-04) (695 KB)

pdf Bullerutredning (rev.19-09-23) (19.95 MB)

 

Fastighetsförteckning, grundkarta och äldre versioner av utredningar lämnas ut på begäran.