Samråd av förslag till detaljplan för fritidsbostäder och restaurang på del av fastigheten Hallens-Backen 1:38 med fler, Bydalen. 

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för fristående fritidshus i anslutning till skid- och liftanläggning samt möjliggöra för vidare utveckling av servicefunktioner kopplade till turistnäringen i Bydalen. 

Samrådet pågår från 2022-06-17 till och med 2022-08-16.  

Samrådshandlingar 

pdf Plankarta  (1.71 MB)

pdf Illustration  (1.58 MB)

pdf Planbeskrivning  (2.21 MB)

pdf Kungörelse (129 KB)

Miljökonsekvensbeskrivning

pdf MKB Samrådshandling 2022-05-12 (7.48 MB)

Utredningar

pdf Planprogram 2008 (9.48 MB)

pdf Naturvärdesinventering 2020-10-30 (3.39 MB)

pdf Geoteknik PM MUR 2021-06-16 (3.03 MB)

pdf Geoteknik PM MUR 2022-03-30 (4.50 MB)

pdf Dagvattenutredning 2021-09-08 (3.92 MB)

pdf Fördjupad dagvattenutredning 2022-05-13 (26.89 MB)

pdf Trafikutredning 2022-04-11 (5.07 MB)

pdf Lokaliseringsutredning Bydalen (6.82 MB)