Vy över Björnänge

Miljöavdelningens uppdrag är att värna kommuninnevånarnas hälsa och miljön i kommunen, både idag och för kommande generationer.

Vi finns tillhands för att hjälpa privatpersoner och företag med råd och information. Vi tolkar lagstiftningen så att miljö- och hälsonyttan samt livsmedelssäkerheten vägs mot ekonomisk rimlighet och teknisk möjlighet. Dessutom har vi skyldighet att ingripa mot överträdelser.

I vårt arbete ingår tillsyn och prövning av lantbruk, avlopp, avfall, förorenade områden, skolor, hygienlokaler med mera samt livsmedelskontroll.

Det strategiska miljöarbetet leds av samhällsbyggnadskontoret och myndighetsutövningen på miljö-och livsmedelsområdet hanteras av miljöavdelningen. Av tillsynsplanen framgår verksamhetensplanering.

pdf Tillsynsplan 2018-2020 (373 KB)