Barn och Elevhälsan i Åre kommun består av flera olika professioner som samverkar med varandra, förskolechefer, rektorer, pedagoger och lärare när du som förskoleelev eller elev i skolan behöver stöd.

Vårt största uppdrag är att främja hälsa inom förskolan och skolan och skapa förutsättningar för barn och elever att trivas och må bra. Då blir möjligheten att utvecklas och lära sig nya saker större. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Vi utgår alltid ifrån ett helhetsperspektiv i våra bedömningar där både kropp, själ, miljö och sociala faktorer får spela sin roll.

Ibland arbetar vi direkt med barnet eller eleven, ibland med familjen och ibland arbetar vi med lärare och pedagoger inom förskolan/skolan.

För att ringa in möjligheter inom samtliga områden krävs rätt kompetens. Därför erbjuder vi medicinsk, psykologisk, specialpedagogisk och social kompetens och vänder oss till både förskola, grundskola och gymnasium. Vi samarbetar med socialtjänst, polis, barn- och ungdomspsykiatri, primärvård och habilitering när det behövs.

Vår uppdragsgivare är Barn- och utbildningsnämnden och vårt arbete styrs av lagar, nationella och lokala styrdokument och riktlinjer samt våra egna uppsatta mål och prioriterade arbetsområden för verksamheten. Välj styrdokument i menyn om du vill läsa mer. I Skollagen framgår tydligt att elevhälsoarbetet skall vara förebyggande och hälsofrämjande samt att arbetet skall ske både på organisations-, grupp- och individnivå.

Elevhälsan Jämtlands Gymnasium