Bild: Tillståndsguide

För att arrangera ett evenemang krävs en del tillstånd. Tyvärr finns det ingen enkel tumregel som förklarar vilka tillstånd du måste ha, utan det är evenemangets karaktär som avgör.

 

För att underlätta för dig som arrangör har vi gjort en sammanställning över vilka tillstånd som kan vara aktuella. Det är viktigt att söka tillstånden tillstånden i rätt ordning då vissa är beroende av varandra medan vissa tillstånd ibland behöver vara klara för att andra ska kunna sökas överhuvudtaget.

 

Att ha framförhållning är bra då handläggningstiden kan vara lång när det gäller tillståndsansökan. Det är också viktigt att se tillståndsförfarandet som ett samarbete, och inte en kamp, mellan arrangör och myndigheter – båda parter vill uppnå ett trevligt och säkert evenemang. 

Ansökan om att använda Åre torg eller Åre park

Ska ditt evenemang arrangeras i Åre torg, Åre park eller annan kommunägd platsmark så krävs markupplåtelse hos kommunen. Klicka här för mer information. Gör din ansökan via den här e-blanketten.

 

Evenemang i skog och mark

I Åre kommun finns stora ytor och många mil av ledsystem som ägs av privata markägare. Kontakta alltid evenemangsservice och rådgör angående den mark som du tänkt att använda för ditt evenemang.

 

Det är av stor vikt att det hålls en dialog med eventuella markägare redan från start.

 

Tips! Marknadsför eller offentliggör inte din evenemangsidé innan du vet att alla markfrågor är förankrade med berörda markägare.

 

Evenemang på Åresjön eller andra vattendrag

Alla evenemang som önskar vara på Åresjön eller andra vattendrag i Åre kommun måste ha tillstånd av respektive sjöns fiskevårdsförening eller markägare. Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för att få rätt kontaktuppgifter till markägare. 

 

Här krävs även att man kontaktar miljöavdelningen på Åre kommun för att få rådgivning utifrån vilket slags arrangemang som ska arrangeras. Miljöavdelningens adress är: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bygglov krävs inte om evenemanget  kortare än fyra veckor och klassificeras som ett evenemang enligt Åre kommuns evenemangsstrategi:
 
”Evenemang är avgränsade i tid och rum, ligger utöver det vardagliga programmet och inkluderar ett uttalat innehåll, arrangörer och deltagare/besökare”
 
Strategin omfattar alla typer av evenemang, till exempel:
• utbildnings- och forskningsevenemang
• idrotts- och rekreationsevenemang
• kulturella evenemang
• evenemang kopplat till politik, kungligheter, religion, konst, hantverk, nöjen eller handel

 

Strategin omfattar däremot inte privata, slutna, evenemang eller evenemang inom mötesindustrin.
 
Marktillstånd krävs alltid oavsett om du arrangerar ditt evenemang på privat eller offentlig mark. Marktillståndet för den offentliga platsmarken söker du via e-tjänst på are.se. Du behöver även upprätta en säkerhets och tillgänglighetsplan för evenemanget.
 
Önskar du komma i kontakt med Åre kommuns bygglovs handläggare gällande rådfrågning kontaktar du oss enklast via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

För att få servera alkohol vid ett evenemang behöver du ett tillfälligt serveringstillstånd. Det är du som ska bedriva serveringen som söker tillståndet. Du behöver uppfylla ett antal krav för att få servera alkohol – läs hela handboken för mer information. Behöver du fler tips? Kontakta då en tillståndshandläggare på alkoholmyndigheten genom att skriva till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Enheten för serveringstillstånd i Åre kommun prövar din ansökan om serveringstillstånd. Skattemyndigheten, räddningstjänsten, polismyndigheten och miljöförvaltningen kontaktas alltid i prövningen av din ansökan. Handläggningstiden är mellan 3-6 veckor. Tiden räknas från det din ansökan är komplett inskickad.

 

pdf Ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd (1.07 MB)

pdf Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap (177 KB)


Vid stora evenemang med flera sökande kan det ta längre tid.

 

Försäljning eller servering av folköl och e-cigaretter

För att få sälja folköl måste du anmäla det till kommunens socialkontor. När du skickar in ansökan ska du bifoga ett egenkontrollsprogram. 

 

pdf Anmälan om försäljning folköl och e-cigaretter (164 KB)  

 

Läs mer om hur du ansöker på den här sidan.

Evenemang och verksamheter som påverkar väg och vatten (till exempel tävlingar, uppvisningar med mera) kräver förutom polistillstånd även tillstånd från Länsstyrelsen. Ansökan ska komma in till Länsstyrelsen senast fyra månader innan evenemanget äger rum.

 

Klicka här att läsa mer och ladda ner ansökningsblanketter.

 

Tävling på kommunal mark/vägavstängning

Önskar du att stänga av en kommunal väg helt och hållet i samband med ett evenemang ska du skicka in nedanstående blankett till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Där får du också vägledning vem du ska kontakta om det visar sig att det är någon annan som äger vägen som du vill stänga av. Handläggning av ansökan kan uppgå till 4 veckor så ansök i god tid.

 

Ansökan om tillfällig vägavstängning
Taxa för trafikärenden

 

Om deltagarna på ditt evenemang bara ska passera en kommunal väg behövs inget tillstånd, till exempel löpare i en löpartävling. Då räcker det med att ha vakter som tillfälligt kan stoppa trafiken. 

  

Motorevenemang

- Motorbanor är anmälningspliktiga och ska anmälas till Åre kommuns miljöavdelning på följande adress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

- För motorbanor på mark behövs marklov, det söks hos Åre kommuns plan- och byggavdelning på följande adress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Mall för säkerhetsplan

Ta hjälp av nedanstående mall för att skapa en säkerhetsplan för ditt evenemang.

 

pdf Mall för Säkerhetsplan evenemang (500 KB)

 

Brandskydd, tillstånd brandfarlig och explosiv vara

Du som är arrangör har ett ansvar för att minimera riskerna för bränder och andra olyckor i samband med ditt evenemang.

 

I din ansökan hos Polisen om offentlig tillställning får alltid Räddningstjänsten lämna synpunkter på säkerheten. Det är då bra att ha legat i framkant och redan innan inlämnad polisansökan ha kontaktat Räddningstjänsten inom kommunen. Du når dem enklast via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. De hjälper dig gärna med rådgivning gällande säkerheten på just ditt evenemang.

 

För mer information om säkerhet läs  pdf Säkerhetsguide för evenemang i Åre (1.00 MB) .

 

Mer generell information om säkerhet vid evenemang finns också i MSB:s säkerhetsguide. Klicka här för att läsa mer

 

Brandfarliga och explosiva varor

I princip all hantering av explosiva varor kräver tillstånd av Räddningstjänsten. För hantering av gasol över vissa mängder krävs tillstånd från kommunen, ofta Räddningstjänsten. Den som behöver tillstånd ska dessutom utse och anmäla en person som är föreståndare för gasolen. Denna person är ansvarig för att gasolhanteringen sker enligt föreskrivna regler.

 

Användande av fyrverkerier är starkt reglerat inom Åre kommuns tätbebyggda områden. Kontakta Polisen för att se vilka möjligheter som finns.

 

Vapen

Vid användning av eld-, kolsyre-, luft-, och fjädervapen på offentlig plats krävs tillstånd från Polisen.


Sjukvård

Den offentliga sjukvården har ingen skyldighet att vara närvarande på större evenemang, men enligt lag ska de kunna erbjuda akut hälso- och sjukvård för alla som vistas inom regionen.

 

Arrangören för ett evenemang kan inte lagligen tvingas att bistå med egna sjukvårdsresurser, men om evenemanget är stort och ligger långt från offentlig sjukvård kan det i tillståndsprocessen bli aktuellt att arrangören själv bistår med sjukvårdsresurser. Det är en bra service till besökarna och framför allt ett sätt att förebygga risker och ett sätt att snabbt kunna ta hand om skador. Arrangemangets interna sjukvårdsresurser dimensioneras efter hur mycket folk som väntas besöka evenemanget men också̊ efter hur de lokala ordinarie sjukvårdsresurserna ser ut.

 

För mer information om säkerhet läs  pdf Säkerhetsguide för evenemang i Åre (1.00 MB) .

Enligt ordningslagen krävs ett polistillstånd för nästan alla evenemang. Man skiljer på evenemang, och vad som krävs, utifrån om det är en offentlig tillställning eller om det är en allmän sammankomst. Det spelar också roll om evenemanget arrangeras på en offentlig plats (till exempel torg, parker eller allmänna vägar) eller om det är inom eller utanför detaljplan. För vissa evenemang krävs tillstånd, för andra evenemang behövs bara en anmälan. 

 

Denna tabell visar om det krävs en anmälan eller ett tillstånd för evenemanget.

 

 

Tips inför att du gör din ansökan:
- Känner du dig osäker på vad och hur du söker? Ring då först 114 14 och be om att få tala med tillståndsenheten så hjälper de dig gärna med tips och vad du behöver tänka på.

- Tydlighet är nyckeln till allt, viktigt att de ansvarigas uppgifter står klart och tydligt i ansökan.

- Gör en detaljerad beskrivning av vad evenemanget innebär, även om det är ett återkommande evenemang. Små förändringar i ex placering av material och scener kan ge helt nya förutsättningar för tillstånd.

- Bifoga redan från start tydliga kartor över planerat område.

- Sök tillståndet i god tid innan evenemangets start. Då att har du tid att ex ordna ordningsvakter eller annat vilket kan krävas för att få tillståndet.


Ansökningsblanketter finns på Polisens hemsida. För att ansökningsblanketten ska behandlas betalas en handläggningsavgift.

Om du ska hantera mat och livsmedel i samband med ditt evenemang ska du anmäla det till kommunens miljöavdelning (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) senast 14 dagar innan evenemanget, oavsett om du har eller inte har ett livsmedelsföretag registrerat sedan tidigare.

 

Miljöavdelningen gör bedömningen om din verksamhet behöver ansöka om registrering och om det behöver göras en tillsyn under evenemanget. Din registrering börjar gälla när du har fått beslutet eller 14 arbetsdagar efter att miljöavdelningen har registrerat din anmälan.

 

För mer information och frågor gällande livsmedelshantering kontakta miljöavdelningen på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller via kundtjänst 0647-161 00.

Miljöpåverkan
Om ditt evenemang kan påverka människor eller miljö på något sätt kan det behöva göras en anmälan till Åre kommuns miljöavdelning. Exempel på saker som kan kräva anmälan/tillstånd:

 

- Djurhållning inom detaljplanelagt område
- Badverksamhet
- Stickande/skärande (till exempel tillfällig tatueringsstudio)
- Vård och skönhetsvård
- Användning av cistern
- Aktiviteter inom skyddat område (till exempel vattenskyddsområde)
- Tillfälliga avloppslösningar
- Bullergenererande verksamhet 

 

Kontakta gärna miljöavdelning i god tid innan evenemanget för rådfrågning och planering. Du når miljöavdelningen på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller via kundtjänst 0647-161 00.

 

Renhållning
Det är du som arrangör som ansvarar för att det finns skriftliga städ-, hämt- och skötselrutiner för renhållning och att de följs. Renhållningen ska skötas så att minsta möjliga påverkan på miljön sker. Platsen du arrangerar ditt evenemang på ska lämnas i samma skick som det var när du kom dit. Om Åre kommun måste städa upp efter dig kommer en debitering ske i efterhand. 

 

Sophämtning

Just nu arbetas en helt ny renhållningsplan fram inom Åre kommun. För att få mer information om renhållning, avfall, sophämtning, källsortering och så vidare kontaktas enklast tekniska avdelningen via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. alternativt via Åre kommuns kundtjänst på 0647-161 00.

 

Insamling av matavfall i samband med event

Eventbolagen
•    Planerar för antal matavfallskärl och dess placering i samband med event.
•    Beställer leverans av kärl.
•    Debiterar aktörer tömningskostnaden för tömning av dessa kärl.
•    Ansvarar för att distribuera ut framtagen information till aktörer om hantering av matavfall och utsorteringskrav.

Åre kommun
•    Samordnar, levererar och placerar ut beställda matavfallskärl på anvisade platser.
•    Debiterar eventbolagen tömningskostnaden för dessa kärl.
•    Ansvarar för att tillhandahålla anvisning för utsortering av matavfall, informa-tion om handhavande av kärl och hantering av matavfall.
•    Ansvarar för att hämta de utställda kärlen efter eventavslut.

Kontakt : Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller 0647-161 00 (kundtjänst)