För att arrangera ett evenemang krävs en del tillstånd. Det finns tyvärr ingen enkel tumregel som förklarar vilka tillstånd du måste ha, utan det är evenemangets karaktär som avgör.

För att underlätta har vi i skissen ovan gjort en sammanställning över vilka tillstånd som kan vara aktuella. Sök tillstånden i rätt ordning, en del är beroende av varandra och det kan även vara så att vissa tillstånd behöver vara klara för att andra ska kunna sökas. Det är också bra om du har god framförhållning eftersom du har flera olika handläggningstiden att ta hänsyn till i de olika stegen.

Det är viktigt att se tillståndsförfarandet som ett samarbete, inte en kamp mellan arrangör och myndigheter. Båda parter vill uppnå ett trevligt och säkert evenemang.

Karta Åre torg och Åre park

Evenemang på Åre torg, Åre park eller annan offentlig plats

Ska du arrangera evenemang på Åre torg, Åre park eller annan kommunägd platsmark så krävs markupplåtelse hos kommunen.

 

Ansökan

Ansöka om nyttjande av offentlig plats (e-tjänst)

 

Har du fått tillstånd av Åre kommun för att få nyttja offentlig plats betalar du en avgift enligt nedanstående tabell som kommunfullmäktige fastställt:

Plats/område

Kr/m² och dag

Hela området

Från dygn 2

Grundavgift för ansökan

Åre Torg

10 kr

10 000 kr

50%

500 kr

Parken i Åre

5 kr

4 000 kr

50%

500 kr

Övriga offentliga platser i Åre by

5 kr

 

50%

500 kr

Övriga offentliga platser i Åre kommun

0-5 kr

 

 

500 kr

 

 

Undantag

Vissa evenemang och aktiviteter behöver inte betala avgift. Dessa evenemang och aktiviteter ska vara icke vinstdrivande och på maximalt 4 timmar.

Exempel är:

- ideella organisationer, skolklasser i Åre kommun och Åre kommuns egna verksamheter

- humanitära organisationer, allmänna sammankomster, demonstrationer, tal eller möten som är opinionsbildande, av politisk eller religiös karaktär och sammankomster vid vilka mötesfrihet utövas

- föredrag, föreläsningar eller tillställningar som är för allmän medborgerlig bildning eller av konstnärlig karaktär

Offentlig plats är den mark som tillhör alla. Exempel är torg, gator och parker. Offentliga platser i Sverige finns beskrivna i Ordningslagen 1 kap. 2 §.

I vissa fall krävs tillstånd från polisen vid aktiviteter på offentlig plats. Det kan gälla till exempel allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, schaktning/grävning, bullrande verksamhet, affischering, högtalarutsändning, fyrverkeri, sprängning, majbrasor med mera. Ta gärna kontakt med polisen och fråga vad som gäller för ditt evenemang.

Evenemang kan framför allt arrangeras på torg och i parker. Du kan även använda kommunala gator. Då måste du ansöka om en avstängning hos kommunens trafikhandläggare.

Den som fått tillstånd av Åre kommun för att få nyttja offentlig plats betalar en avgift enligt nedanstående tabell som kommunfullmäktige fastställt.

Evenemangsservice ansvarar för samordning av vilka som använder olika platser och när, ger information om ex mark- och arenafrågor, vägavstängningar, tillstånd och andra frågor som kan underlätta för dig som arrangör. Avgiften finansierar en del av evenemangsservicen.

 

Evenemang i skog och mark

I Åre kommun finns stora ytor och många mil av ledsystem som ägs av privata markägare. Det är av stor vikt att det hålls en dialog med eventuella markägare redan från start. Marknadsför eller offentliggör inte din evenemangsidé innan du vet att alla markfrågor är förankrade med berörda markägare.

 

Kontakt

Kontakta alltid evenemangsservice och rådgör angående den mark som du tänkt att använda för ditt evenemang:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Evenemang på Åresjön eller andra vattendrag

Alla evenemang som önskar vara på Åresjön eller andra vattendrag i Åre kommun måste ha tillstånd av respektive sjöns fiskevårdsförening eller markägare.

 

Kontakt

För att få rätt kontaktuppgifter till markägare, kontakta:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Det krävs även att du kontaktar miljöavdelningen på Åre kommun för att få rådgivning utifrån vilket slags arrangemang som ska arrangeras: 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tidsbegränsat lov

 

Byggnader och konstruktioner i samband med evenemang, kräver inte bygglov om:
-  Åtgärden inte överstiger fyra veckor
-  Åtgärden är av tillfällig karaktär och tillgodoser ett tillfälligt behov
-  Platsen där byggnaden/konstruktionen placeras kan återställas
-  Åtgärden är kopplad till ett evenemang som följer Åre kommuns evenemangspolicy

 

Åtgärden kan kräva tillstånd från
-    Fastighetsägare
-    Miljöavdelningen
-    Polisen
-    Räddningstjänst

 

Ansökan

Marktillstånd krävs alltid oavsett om du arrangerar ditt evenemang på privat eller offentlig mark. Du behöver även upprätta en säkerhets och tillgänglighetsplan för evenemanget.


Ansöka om nyttjande av offentlig plats
(e-tjänst)

 

Kontakt

Behöver du rådfråga våra bygglovshandläggare gör du det via:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

För att få servera alkohol vid ett evenemang behöver du ett tillfälligt serveringstillstånd. Det är du som ska bedriva serveringen som söker tillståndet. Du behöver uppfylla ett antal krav för att få servera alkohol. Du kan läsa mer om detta samt vad som krävs i våra riktlinjer för serveringstillstånd.

Riktlinjer för serveringstillstånd

 

Ansökan

Enheten för serveringstillstånd i Åre kommun prövar din ansökan om serveringstillstånd. Skattemyndigheten, räddningstjänsten, polismyndigheten och miljöförvaltningen kontaktas alltid i prövningen av din ansökan.

 

pdf Bilaga till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd (1.07 MB) (blankett)

pdf Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap (177 KB) (blankett)
pdf Ansökan om serveringstillstånd (253 KB) (blankett)

 

Ansökan om serveringstillstånd (e-tjänst)

HANDLÄGGNINGSTID: Handläggningstiden är mellan 3-6 veckor. Tiden räknas från det din ansökan är komplett inskickad. Vid stora evenemang med flera sökande kan det ta längre tid.

 

Anmälan

För att få sälja folköl måste du anmäla det till kommunens socialkontor. När du skickar in ansökan ska du bifoga ett egenkontrollsprogram. 

pdf Anmälan om försäljning folköl och e-cigaretter (164 KB) (blankett)

 

Kontakt

Behöver du komma i kontakta med en tillståndshandläggare gör du det via:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Om deltagarna på ditt evenemang bara ska passera en kommunal väg behövs inget tillstånd, till exempel löpare i en löpartävling. Då räcker det med att ha vakter som tillfälligt kan stoppa trafiken.

 

Evenemang och verksamheter som påverkar väg och vatten

Evenemang och verksamheter som påverkar väg och vatten (till exempel tävlingar, uppvisningar med mera) kräver förutom polistillstånd även tillstånd från Länsstyrelsen. Ansökan ska komma in till Länsstyrelsen senast fyra månader innan evenemanget äger rum.

 

Ansökan

Ansökan gör du via Länsstyrelsen i Jämtlands län. Läs mer och gör din ansökan:

Länsstyrelsens hemsida

 

Tävling på kommunal mark/vägavstängning

Önskar du att stänga av en kommunal väg helt och hållet i samband med ett evenemang måste du ansöka om detta. Läs även vår taxa för trafikärenden så att du vet vilken kostnad det kommer att röra sig om.
pdf Taxa, trafikärenden (87 KB)

 

Ansökan

Ansökan om tillfällig vägavstängning (blankett)

HANDLÄGGNING:
Handläggning av ansökan kan uppgå till 4 veckor så ansök i god tid.

 

Kontakt

Behöver du vägledning kring vem du ska kontakta om det visar sig att det är någon annan som äger vägen som du vill stänga av får du det via Lantmäteriet, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

  

Motorevenemang

 

Anmälan

Motorbanor är anmälningspliktiga och ska anmälas till Åre kommuns miljöavdelning. Anmälan gör du via:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Ansökan

För motorbanor på mark behövs marklov och det söker du hos Åre kommuns byggenhet. Ansökan gör du via: 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Skapa en säkerhetsplan

 När ni bestämt er för att genomföra ett evenemang så åtar ni er ett arrangörsansvar i detta ligger bland annat att skapa ett säkert evenemang för alla deltagare. En genomarbetad säkerhetsplan ger trygghet och genom att redan innan gått igenom ev risker och göra en plan för hur dessa kan förhindras eller mildras skapar bra förutsättningar för personalen att agera rätt i en kritisk situation.
 
Vår e-tjänst ”Säkerhetsplanering för evenemang inom Åre kommun” finns för att underlätta för dig som arrangör att få med grunderna i en säkerhetsplan och genom att fylla i denna så har du dokumentet klart för att bifogas till ex polistillstånd för offentlig tillställning eller ansökan om offentlig platsmark.

 

Säkerhetsplanering för evenemang inom Åre kommun (e-tjänst)

 

 

Brandskydd, tillstånd brandfarlig och explosiv vara

Du som är arrangör har ett ansvar för att minimera riskerna för bränder och andra olyckor i samband med ditt evenemang. I din ansökan hos Polisen om offentlig tillställning får alltid Räddningstjänsten lämna synpunkter på säkerheten. Det är då bra att ha legat i framkant och redan innan inlämnad polisansökan ha kontaktat Räddningstjänsten inom kommunen.

 

Mer information

För mer information om säkerhet:
pdf Säkerhetsguide för evenemang i Åre (1.00 MB)

 

Mer generell information om säkerhet vid evenemang finns också i MSB:s säkerhetsguide

 

Kontakt

Räddningstjänsten hjälper dig gärna med rådgivning gällande säkerheten på just ditt evenemang. Du når Räddningstjänsten via:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Brandfarliga och explosiva varor

I princip all hantering av explosiva varor kräver tillstånd av Räddningstjänsten. För hantering av gasol över vissa mängder krävs tillstånd från kommunen, ofta Räddningstjänsten. Den som behöver tillstånd ska dessutom utse och anmäla en person som är föreståndare för gasolen. Denna person är ansvarig för att gasolhanteringen sker enligt föreskrivna regler. Användande av fyrverkerier är starkt reglerat inom Åre kommuns tätbebyggda områden.

 

Kontakt

Kontakta Polisen för att se vilka möjligheter som finns.

 

Vapen

Vid användning av eld-, kolsyre-, luft-, och fjädervapen på offentlig plats krävs tillstånd från Polisen.

 

Kontakt

Kontakta Polisen för mer information.


Sjukvård

Den offentliga sjukvården har ingen skyldighet att vara närvarande på större evenemang, men enligt lag ska de kunna erbjuda akut hälso- och sjukvård för alla som vistas inom regionen. Arrangören för ett evenemang kan inte lagligen tvingas att bistå med egna sjukvårdsresurser, men om evenemanget är stort och ligger långt från offentlig sjukvård kan det i tillståndsprocessen bli aktuellt att arrangören själv bistår med sjukvårdsresurser.

 

Det är en bra service till besökarna och framför allt ett sätt att förebygga risker och ett sätt att snabbt kunna ta hand om skador. Arrangemangets interna sjukvårdsresurser dimensioneras efter hur mycket folk som väntas besöka evenemanget men också efter hur de lokala ordinarie sjukvårdsresurserna ser ut.

 

Mer information

 För mer information om säkerhet:
pdf Säkerhetsguide för evenemang i Åre (1.00 MB)

Enligt ordningslagen krävs ett polistillstånd för nästan alla evenemang. Man skiljer på evenemang, och vad som krävs, utifrån om det är en offentlig tillställning eller om det är en allmän sammankomst. Det spelar också roll om evenemanget arrangeras på en offentlig plats (till exempel torg, parker eller allmänna vägar) eller om det är inom eller utanför detaljplan. För vissa evenemang krävs tillstånd, för andra evenemang behövs bara en anmälan. 

 

Denna tabell visar om det krävs en anmälan eller ett tillstånd för evenemanget.

 

 

Tips inför att du gör din ansökan:
- Känner du dig osäker på vad och hur du söker? Ring då först 114 14 och be om att få tala med tillståndsenheten så hjälper de dig gärna med tips och vad du behöver tänka på.

- Tydlighet är nyckeln till allt, viktigt att de ansvarigas uppgifter står klart och tydligt i ansökan.

- Gör en detaljerad beskrivning av vad evenemanget innebär, även om det är ett återkommande evenemang. Små förändringar i ex placering av material och scener kan ge helt nya förutsättningar för tillstånd.

- Bifoga redan från start tydliga kartor över planerat område.

- Sök tillståndet i god tid innan evenemangets start. Då att har du tid att ex ordna ordningsvakter eller annat vilket kan krävas för att få tillståndet.

 

Ansökan

Ansökningsblanketter finns på Polisens hemsida.
För att ansökningsblanketten ska behandlas betalas en handläggningsavgift.

Om du ska hantera mat och livsmedel i samband med ditt evenemang ska du anmäla det till kommunens miljöavdelning senast 14 dagar innan evenemanget, oavsett om du har eller inte har ett livsmedelsföretag registrerat sedan tidigare. Miljöavdelningen gör bedömningen om din verksamhet behöver ansöka om registrering och om det behöver göras en tillsyn under evenemanget.

 

Anmälan

Anmälan gör du till Åre kommuns miljöavdelning via:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

HANDLÄGGNINGSTID: Anmäl senast 14 dagar innan evenemanget. Din registrering börjar gälla när du har fått beslutet eller 14 arbetsdagar efter att miljöavdelningen har registrerat din anmälan.

 

Kontakt

För mer information och frågor gällande livsmedelshantering kontakta miljöavdelningen via:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller via kundtjänst 0647-161 00.

 

Läs mer

pdf Tips och råd vid evenemang och marknader (210 KB)

Det är Åre kommuns tekniska avdelning du ska kontakta om du behöver kommunalt vatten och avlopp (VA) i samband med ditt evenemang. Kommunalt VA finns endast i delar av kommunen, företrädesvis i och omkring tätorterna. Kontakta oss för att se om det finns kommunalt vatten där du önskar att arrangera just ditt evenemang.

 

Kontakt

Kontakta Åre kommuns tekniska avdelning via:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

HANDLÄGGNINGSTID: Senast 8 veckor innan evenemanget äger rum ska tekniska avdelningen kontaktas.

Miljöpåverkan

Om ditt evenemang kan påverka människor eller miljö på något sätt kan det behöva göras en anmälan till Åre kommuns miljöavdelning. Exempel på saker som kan kräva anmälan/tillstånd:

 

- Djurhållning inom detaljplanelagt område
- Badverksamhet
- Stickande/skärande (till exempel tillfällig tatueringsstudio)
- Vård och skönhetsvård
- Användning av cistern
- Aktiviteter inom skyddat område (till exempel vattenskyddsområde)
- Tillfälliga avloppslösningar
- Bullergenererande verksamhet 

 

Kontakt

Kontakta miljöavdelning i god tid innan evenemanget för rådfrågning och planering:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller via kundtjänst 0647-161 00

 

Renhållning

Det är du som arrangör som ansvarar för att det finns skriftliga städ-, hämt- och skötselrutiner för renhållning och att de följs. Renhållningen ska skötas så att minsta möjliga påverkan på miljön sker. Platsen du arrangerar ditt evenemang på ska lämnas i samma skick som det var när du kom dit. Om Åre kommun måste städa upp efter dig kommer en debitering ske i efterhand.

 

Sophämtning

Vi håller på att arbeta fram en  ny renhållningsplan inom Åre kommun.

 

Kontakt

För mer information om renhållning, avfall, sophämtning, källsortering med mera, kontakta tekniska avdelningen:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller via kundtjänst på 0647-161 00

 

Insamling av matavfall i samband med event

Eventbolagen
•    Planerar för antal matavfallskärl och dess placering i samband med event.
•    Beställer leverans av kärl.
•    Debiterar aktörer tömningskostnaden för tömning av dessa kärl.
•    Ansvarar för att distribuera ut framtagen information till aktörer om hantering av matavfall och utsorteringskrav.

Åre kommun
•    Samordnar, levererar och placerar ut beställda matavfallskärl på anvisade platser.
•    Debiterar eventbolagen tömningskostnaden för dessa kärl.
•    Ansvarar för att tillhandahålla anvisning för utsortering av matavfall, informa-tion om handhavande av kärl och hantering av matavfall.
•    Ansvarar för att hämta de utställda kärlen efter eventavslut.

 

Kontakt

Kontakta renhållningen:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller via kundtjänst 0647-161 00