Samverkan och  investeringar som öppnar upp och länkar samman människor, företag och samhällen.

Titta på filmen med information om Nordens första gröna fossilfria transportkorridor. Sprid gärna länken till andra om utvecklingen i Mittstråket Trondheim-Åre-Östersund-Sundsvall.

Mitt i Sverige mellan Sundsvall och Trondheim, sträcker sig ett eftersatt trafikstråk: MittstråketMittstråket är den självklara transportsträckan för alla som reser i Mittnorden samt en viktig passage för den godstrafik som kommer från hamnarna i öst och väst.

Snabbare resor, förbättrad trafiksäkerhet och utvecklad transportkapacitet skulle göra Mittstråket till en starkare gren i Europas transportnät. Med investeringar som ger bättre förutsättningar för trafiken skulle Mittstråket kunna bidra till att länka samman flödet av människor och gods mellan Norge, Sverige och Finland – eller söderut, ut i Europa.

För att förbättra trafiksituationen kraftsamlar därför sex kommuner, två län och Trafikverket – med stöd av EU – i ett unikt samverkansprojekt, över kommun och länsgränser. Längs hela Mittstråket byggs små lokalanpassade trafiklösningar ihop med större infrastruktursatsningar på väg och järnväg.

Kortare restider, förbättrad trafiksäkerhet, med mera 

Satsningen skapar en helhet som öppnar upp för möjligheter i hela regionen. Genom att bygga bort hinder, skapa bättre flöden och korta restiderna blir det attraktivare att studie- och arbetspendla. Besöksnäringen kan blomstra, fler vill bo kvar och fler vill flytta till regionen. Detta i sin tur öppnar upp för en rörligare arbetsmarknad och ett ökat intresse för nya företag att vilja etablera sig i regionen. 

När det går enklare att byta från bil till tåg, eller att välja cykel även på längre sträckor, blir det också möjligt att bryta invanda resmönster och skapa en hållbar och säker trafikmiljö. 

Med konkreta satsningar stärker Mittstråket andra transportstråk och får potential att väcka också Sveriges och Europas intresse, för ännu större investeringar. Investeringar som inte bara ger regional utveckling, utan också hållbar tillväxt som på sikt kan förbättra livsvillkoren för människor som lever och verkar här.

Projektet Mittstråket pågår 2015-2019, har en budget på 323 miljoner varav 153 miljoner från europeiska utvecklingsfonden.  

Länsstyrelsen Västernorrland är stödmottagare/projektägare och samverkansparter är Trafikverket, kommunerna Sundsvall, Åre och Östersund. Medfinansiärer är kommunerna Ånge, Bräcke, Östersund, Krokom, Åre samt Landstinget i Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.

Projektets övergripande målbild

Är att stärka Mittstråket som ett funktionellt och hållbart gränsöverskridande transportstråk som främjar utvecklingen i Mittnorden. Målen i projektet är att stärka ett hållbart Mittstråk genom:
A. Kortare restider.
B. Ökad kapacitet för gods. 
C. Förbättrad trafiksäkerhet. 
D. Gemensam vision, strategi och handlingsplan för Mittstråkets fortsatta utveckling.  

Exempel på investeringar på järnvägen och Mittbanan

  • Ombyggnad av plankorsningar på sträckan Ytterån-Åredalen-Duved.
  • Gångbro i västra delen av Åre järnvägsstation för att undvika att människor genar och springer över spåren.
  • Stängsling vid utsatta sträckor för att undvika att människor genar över spåren.
  • Upprustning Västra stationen i Sundsvall. Bland annat plattformar, gång- och cykelvägar, pendlar- och cykelparkeringar m.m.
  • Åtgärder för ökad kapacitet, säkerhet och kortare restid.
  • Trimningsåtgärder - flytt av signaler.
  • Hastighetshöjning på vissa etapper, ökad säkerhet genom ombyggnad av plankorsningar, samt ökad tillgänglighet med extra plattformslägen och förbättrade stationer på sträckan Sundsvall - Ånge.

Det ingår också utredningar för att bedöma behov och möjliga framtida åtgärder på Mittbanan. Bland annat för sträckorna Ånge-Storlien och Stöde-Sundsvall.

 Exempel på investeringar efter väg

  • Pendelparkering i anslutning till järnvägsstationen i Undersåker.
  • E14 Rännbergsbacken ny sträckning med bredare väg, lägre/jämnare lutning och justerad kurvradie. Tung trafik som långtradare får därmed betydligt bättre förutsättningar vid t.ex. besvärligt väglag.
  • Expresscykelvägar i Östersund, fem sträckor totalt cirka 6,5 kilometer. Expresscykelvägar är gena, säkra cykelvägar med hög framkomlighet och standard. De är separerade från gångbanor och har ofta företräde i korsningar.

Saknar du information eller har frågor om EU-projektet Mittstråket kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 0647-169 38.