Vi har infört en ny bygglovstaxa som gör det enklare för dig förutse vad ditt bygglov kommer att kosta.

Den nya taxekonstruktionen utgår från självkostnadsprincipen – det vill säga att kommunen har rätt att bygga sin taxa utifrån den genomsnittliga kostnaden för olika typer av besked, beslut och handläggning.

Respektive moments genomsnittliga handläggningstid har fastställts utifrån erfarenhetsbaserade tidsskattningar och framtagna schabloner för till exempel granskning, möten, administrativa uppgifter och restider.

Den nya taxemodellen utgår från Sveriges kommuner och landstings underlag för konstruktion av PBL-taxa från 2014.

Den nya taxan:
pdf Taxetabell byggenheten 2019 (54 KB)

Vid antagandet av taxemodellen 2017-11-09 beslutade kommunfullmäktige om att taxor för byggenhetens verksamhet årligen ska räknas upp med prisindex. Handläggningskostnad per timme är 958 kronor i Taxetabell byggenheten 2019.