Taxekonstruktionen utgår från självkostnadsprincipen – det vill säga att kommunen har rätt att bygga sin taxa utifrån den genomsnittliga kostnaden för olika typer av besked, beslut och handläggning.

Respektive moments genomsnittliga handläggningstid har fastställts utifrån erfarenhetsbaserade tidsskattningar och framtagna schabloner för till exempel granskning, möten, administrativa uppgifter och restider. Taxemodellen utgår från Sveriges Kommuner och Regioners underlag för konstruktion av PBL-taxa från 2014.

pdf Bygglovstaxa 2021 (256 KB)

Vid antagandet av taxemodellen 2017-11-09 beslutade kommunfullmäktige om att taxor för byggenhetens verksamhet årligen ska räknas upp med prisindex. 

Ny taxa gäller från och med 1 januari 2021.