Bygglov steg-för-steg

Det första du ska göra är att ta reda på vilken detaljplan som gäller för din fastighet. Om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område kan det fortfarande finnas saker som kan påverka vad du får bygga. 

 

I de flesta fallen behöver du också kontakta en certifierad kontrollansvarig, som ska säkerställa att ditt projekt uppfyller bygglagstiftningen och har en godkänd kontrollplan.

 

Handlingar till bygglov/anmälan hjälper dig med vilka handlingar som ska tas fram för olika typer av lov.

 

När din ansökan kommit in får du ett bekräftelsebrev eller mejl med information om diarienummer för ditt ärende. Den handläggare som tar hand om ditt ärende bedömer först om ansökan är komplett. Om något saknas eller behöver förtydligas kommer vi att kontakta dig.

 

I vissa fall behöver vi underrätta sakägare, till exempel grannar, som berörs av ansökan och ge dem möjlighet att ge synpunkter på byggnationen.

Ett beslut om att bygglovet beviljas eller avslås fattas inom tio veckor från det att ansökan är komplett. I vissa fall tas beslutet på delegation av en bygglovshandläggare och i andra fall fattas beslutet av samhällsbyggnadsnämnden. Det är nämndens delegationsordning som styr vilket.

 

När du får ditt bygglov meddelas dina grannar och andra sakägare. De har sedan tre veckor på sig att överklaga. Om ingen har något att invända vinner bygglovsbeslutet laga kraft och kan då inte längre överklagas.

 

Om din ansökan om bygglov avslås kan du överklaga beslutet till Länsstyrelsen som antingen kan ändra kommunens beslut eller att avslå ditt överklagande.

 

Om du inte har påbörjat byggnadsarbetet inom två år eller om du inte har avslutat byggnadsarbetet inom fem år upphör ditt bygglov att gälla. Tiden räknas från dagen då beslutet vann laga kraft.

När ditt bygglov har beviljats ska oftast ett tekniskt samråd hållas. Tillsammans med ditt bygglovsbeslut får du vanligtvis en lista över vilka handlingar som ska tas fram till samrådet. Dessa handlingar ska skickas till byggnadsinspektören minst en vecka innan samrådet. På det tekniska samrådet ska du som är byggherre och den kontrollansvarige tillsammans med en byggnadsinspektör gå igenom bygglovshandlingarna. Hur du ska planera och organisera arbetet och förslaget till kontrollplan.

När byggnadsinspektören anser att åtgärden du planerar kan antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen och dess föreskrifter får du ett startbesked. Oftast får du detta i samband med det tekniska samrådet.

 

När du har fått ditt startbesked kan du påbörja de åtgärder som du har fått bygglov för. Om du påbörjar åtgärden utan startbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.

Vid det tekniska samrådet har det bestämts om det behövs ett arbetsplatsbesök och när detta ska ske. Ett arbetsplatsbesök innebär att byggnadsinspektören i ärendet kontrollerar på plats om bygget eller projektet följer kontrollplanen och det givna bygglovet.

När byggnationen börjar bli klar tar du som är byggherre kontakt med kommunens byggenhet för att boka in ett slutsamråd. Slutsamrådet hålls oftast på den plats där åtgärderna eller bygget genomförts och ni går bland annat igenom att kontrollplanen har följts. Byggnadsinspektören bedömer då om ett slutbesked kan utfärdas.

När du har visat att alla krav är uppfyllda enligt lovet så får du ditt slutbesked. Det är först när du fått ditt slutbesked som du kan flytta in eller börja använda det som byggts. Om du tar en byggnation i bruk utan att ett slutbesked utfärdats kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.