Samråd av förslag till detaljplan för bostäder på fastigheten Stamgärde 4:5, Undersåker.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillskapandet av villatomter för enbostadshus och förtäta de centrala delarna av Undersåker. Tomterna kommer säljas genom den kommunala bostadskön och är avsedda för permanenta bostäder. 

Planen är ute på samråd från 2023-10-03 till och med 2023-10-27.

Samrådshandlingar

pdf Planbeskrivning (1.39 MB)

pdf Plankarta (698 KB)

pdf Illustration (351 KB)

pdf Följebrev (159 KB)

Utredningar och bilagor

pdf Artinventering (932 KB)

pdf Artskyddsutredning (817 KB)

pdf Dagvattenutredning (2.23 MB)

pdf Geoteknisk utredning (8.68 MB)

pdf Markradonrapport (1.24 MB)

pdf Naturvärdesinventering (1.95 MB)

pdf Översiktlig bullerkartering (28.58 MB)

Fastighetsförteckning och grundkarta lämnas ut på begäran.