Nasjonelle unnebelåhkoegïele

Sveerje vïjhte nasjonelle unnebelåhkoegïelh åtna: saemien, såevmiengïele, jiddische, meängïele jïh romani chibe. Jis akte maana meatan akten nasjonelle unnebelåhkojste dïhte reaktam gïeledåarjegistie åtna. Åejvie edtja dåarjegem ietniegïelese faaledh læjhkan jis dïhte ajve akte maana/akte learohke. Maana/learohke ij daarpesjh gan maadth daajroem gïelesne utnedh. Gïele ij daarpesjh fïerhten beajjetji gïele gåetesne årrodh.

Jis maadthbarkijidie maahtoem gïeline utnieh man mietie gihtjieh, ij naan sjïere gïeledåarjegasse barkoem vedtien, dellie barkoealmetjh nuhtjebe mah joe gååvnesieh. 

Skuvlegoevtesen webbsijjesne datne maahtah jienebh lohkehtimmien bïjre nasjonelle unnebelåhkoegïeline lohkedh: undervisning i nationella minoritetsspråk.