Tömning av slambrunn för hushåll sker vanligen en gång per år efter en planerad turlista. För att underlätta arbetet för vår entreprenör är det viktigt att röja vägen fram till och runt brunnen. Slambilen väger 25 ton och har en massa slangar och reglage på utsidan av bilen som kan komma till skada, det är därför viktigt att hålla vägen i gott skick och fri från ris, kvistar och nerhängande grenar.

Det är också viktigt att brunnslocket inte väger mer än 25 kg om det behöver lyftas. Om locket kan skjutas åt sidan och tillbaka utan att lyftas kan en vikt på 40 kg accepteras. Barnsäkerhetsaspekter måste alltid beaktas när det gäller brunnslock. För att vara helgarderad rekommenderas någon form av låskonstruktion på brunnslocket. Brunnslock av betong är väldigt tunga och bör bytas ut.

OBS! Tork-, våt-, tvättservetter, trasor, sanitetsartiklar och andra ej nedbrytbara produkter får inte spolas ner i avloppet eftersom det orsakar problem vid slamtömningen. I toaletten får du bara spola ned kiss, bajs och toalettpapper.

icon Föreskrifter om avfallshantering i Åre kommun (117.78 kB)

I Åre kommun ska alla slambrunnar tömmas minst varannat år enligt §25 renhållningsordningen, slutna tankar varje år och BDT (bad, dusch och tvätt)-vatten så ofta att en god funktion upprätthålls, minst en gång vart fjärde år.

Undantag/dispenser från slamtömning kan medges i vissa fall:

1. I det fall en fastighet inte nyttjas under en sammanhängande tid av minst 12 månader förutsatt att anläggningen är fungerande och nyligt tömd (§34 renhållningsordningen).

pdf Ansökan dispens slamhämtning obebodd fastighet (98 KB)

2. I det fall när en fastighet anses obebolig, vatten saknas, avloppet pluggat eller liknande. Till ansökan ska bilder bifogas som visar på fastighetens skick (§35 renhållningsordningen).

pdf Ansökan dispens slamhämtning obeboelig fastighet (93 KB)

3. I det fall en fastighet nyttjas sparsamt kan dispens sökas från tömning. Dispens kan medges för sluten tank om nivålarm finns och för en väl fungerande trekammarbrunn med efterföljande rening (§36 renhållningsordningen). Finns anmärkning på en anläggning medges inga undantag eller dispenser.

pdf Ansökan dispens slamhämtning sparsamt nyttjande (97 KB)

4. Eget omhändertagande av latrin, kökskompost och urin från separationstoalett kan efter anmälan till miljöavdelningen tas omhand på den egna fastigheten eller i en gemensam anläggning för fler närliggande fastigheter, om det kan ske på ett annat sätt, som är betryggande för människors hälsa och för miljön (§12 renhållningsordningen).

pdf Ansökan dispens eget omhändertagande avfall (153 KB)

5. Eget omhändertagande av slam från WC eller BDT kan ansökas hos miljöavdelningen om särskilda skäl finns (§30 renhållningsordningen). Om spridning av gödsel ska ske på åkermark ska Naturvårdsverket föreskrifter DNFS 1994:2 om slam följas.

pdf Ansökan dispens slamhämtning eget omhändertagande av slam (79 KB)

pdf Naturvårdsverkets slamföreskrifter (79 KB)

För handläggning av ansökan om dispens debiteras en avgift på 1 195 kronor, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Slamtömningsturlista

Zon 6 Hallen – kommungränsen (maj) Zon 1 Mattmar – Mörsil (juni) Zon 2 Järpbyn och runt Kallsjön (juli) Zon 5 Arvesund – Hammarnäs – Bydalen (augusti) Zon 3:2 Storlien – Såå (september) Zon 3 Såå – Brattland (september/oktober) Zon 4 Undersåker – Edsåsdalen – Järpen (oktober)

Dessa tider är preliminära. Vi skickar ut ett aviseringsbrev ungefär 14 dagar innan tömningen börjar i ert område.

Tömning av brunnen, avvattningstekniken

 

I Åre kommun töms slambrunnar upp till 6 m3 med mobil avvattningsteknik, vilket innebär att behandlingen av slammet kan utföras direkt vid fastigheten. Metoden går ut på att hela brunnsvolymen sugs upp i slambilen, och där vattenfasen sedan skiljs från fasta partiklar och slam. Efter avvattningsprocessen så återförs vattenfasen till Er brunn tillsammans med syre och mikroorganismer, vilket gör att brunnens funktion återställs direkt efter tömningen. Tömningstekniken ger minskade transporter eftersom vattenfasen inte behöver transporteras till slambehandlingsanläggningen och att fler brunnar kan tömmas innan slambilen behöver åka och tippa.