Om ditt barn ska vara en längre period utomlands eller gå i skola i ett annat land finns det några saker du som vårdnadshavare behöver tänka på.

Skolplikt

Alla barn som bor (är folkbokförd) i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. Att ha skolplikt betyder bland annat att du som vårdnadshavare måste se till att ditt barn kommer till skolan.

Rätt till utbildning

Alla barn med skolplikt har också rätt till utbildning. Att ha rätt till utbildning betyder att ditt barn har rätt till gratis utbildning i svensk skola (förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola). Rätten till utbildning är en skyddad rättighet enligt svensk lag, och barn- och utbildningskontoret ansvarar för att se till att skolpliktiga barn som bor i Åre kommun får den utbildning de har rätt till.

Om du vill att ditt barn ska gå i skola utomlands

Huvudregeln är att ditt barn ska gå i skolan i Sverige. Under vissa speciella förutsättningar kan barn- och utbildningskontoret bevilja att ditt barn får fullgöra sin skolplikt på en skola utomlands. Du behöver då ansöka om att ditt barn ska fullgöra skolplikten på annat sätt.

Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt »

Din ansökan ska ha inkommit till barn- och utbildningskontoret minst tre månader innan eventuell skolgång utomlands.

Medgivande för att fullgöra skolplikt på annat sätt kan ges för upp till ett år i taget.

Barn- och utbildningskontoret i Åre kommun betalar inte för ditt barns utbildning utomlands.

Det här krävs för att ditt barn ska få fullgöra sin skolplikt utomlands

Kraven är höga för att ditt barn ska få fullgöra sin skolplikt på annat sätt än i skola i Sverige. För att ansökan ska kunna beviljas krävs att följande tre kriterier är uppfyllda:

  • att det finns synnerliga skäl,
  • att den verksamhet som erbjuds eleven framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står till buds enligt skollagen och
  • att behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses.

Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för att ta fram det underlag som behövs för att barn- och utbildningskontoret ska kunna fatta beslut.

Barn- och utbildningskontoret måste få en detaljerad beskrivning av anledningen till att ditt barns utbildning behöver förläggas på annan plats än på ordinarie skolenhet.


För att ditt barn ska få fullgöra skolplikt på annat sätt krävs synnerliga skäl. Detta innebär att det måste finnas ett mycket starkt skäl till att ditt barn inte ska ha sin skolgång i Sverige. Synnerliga skäl ska styrkas av någon annan än du/er som vårdnadshavare, exempelvis läkare, arbetsgivare eller annan utomstående funktion.


I rättspraxis konstaterats att synnerliga skäl för fullgörande av skolplikt på annat sätt inte avser exempelvis miljöombyte, att ta del av andra kulturer, att vistas med en förälder som är bosatt eller arbetar utomlands, att ta del av kultur och språk i vårdnadshavares ursprungsland eller att skapa nära relationer med släktingar i utlandet.


Barn- och utbildningskontoret utgår alltid från ditt barns behov när bedömning görs.

Barn- och utbildningskontoret bedömer om den alternativa skolgången är ett likvärdigt alternativ till den skolgång ditt barn får i svensk skola. Den alternativa skolgången ska ge ditt barn samma kunskaper som i den svenska skolan. Skolgången ska också ha samma allmänna mål med skolgången som i Sverige samt ge eleven social träning för ett vanligt liv i samhället.

Barn- och utbildningskontoret måste ges insyn i ditt barns alternativa skolgång. Därför ska du ha en plan för hur en dialog mellan den tänkta skolan i utlandet och oss kan se ut. Möjligheten till barn- och utbildningskontoret insyn ska finnas under hela perioden ditt barn har alternativ skolgång. En del skolor är vana att ha den här typen av dialog och har ibland särskilda system, ofta digitala, för att delge insyn i deras verksamhet.

Om din ansöka godkänns

Om barn- och utbildningskontoret beslutar att godkänna ansökan får ditt barn fullgöra sin skolplikt på annat sätt i upp till ett år. Under den tid som ditt barn har sin alternativa skolgång följs lämnad information, i ansökan, upp. Om förutsättningarna som beslutet är grundat på förändras, kommer barn- och utbildningskontoret att ta tillbaka det godkända beslutet.

När ditt barn fullgör sin skolplikt på annat sätt kommer barn- och utbildningskontoret skriva ut ditt barn från sin nuvarande skola. När ditt barn kommer tillbaka till Sverige råder skolplikt i svensk skola igen. Barn- och utbildningskontoret kan inte garantera att ditt barn får komma tillbaka till samma skola eller klass som innan.

Om din ansökan inte godkänns

Om barn- och utbildningskontoret beslutar att inte godkänna din ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt fortsätter ditt barn att ha skolplikt som vanligt. Det innebär att ditt barn ska fortsätta gå i skolan i Sverige. Enligt skollagen har du som vårdnadshavare ansvar för att se till att ditt barn går i skolan.

Skolplikt och längre vistelse utomlands

Vårdnadshavare, som planerar att hens barn ska vistas utomlands under sex månader eller längre, ska anmäla om varaktig utlandsvistelse till barn- och utbildningskontoret. Inkommen anmälan ligger till grund för beslut om huruvida skolplikten upphör eller ej.

Anmälan om varaktig utlandsvistelse »

Din anmälan ska ha inkommit till barn- och utbildningskontoret minst tre månader innan eventuell flytt utomlands.

Om barnet ska vara utomlands längre än ett år är du som vårdnadshavare skyldig att anmäla detta till Skatteverket.

Vid beslut om att skolplikt fortsätter att gälla

Skolplikten fortsätter vanligtvis att gälla om perioden om att vistas utomlands är kortare än sex månader. Det innebär att ditt barn ska fortsätta gå i skolan. Enligt skollagen har du som vårdnadshavare ansvar för att se till att ditt barn går i skolan.

Vid beslut om att skolplikt upphör

Vid beslut om att skolplikt upphör kommer barnet inte att behålla sin placering på nuvarande skola i Åre kommun. När ditt barn kommer tillbaka till Sverige har barnet skolplikt igen. Eftersom skolplacering upphör vid varaktig utlandsvistelse behöver ni ansöka om skolgång i Åre kommun enligt anvisning på Åre kommuns hemsida inför skolstart. Barn- och utbildningskontoret kan inte garantera att ditt barn får komma tillbaka till samma skola eller klass som före utlandsvistelsen.