Här kan du läsa om vilka möjligheter som finns för ett skolpliktigt barn att åka utomlands.

Om ditt barn ska vara en längre period utomlands eller gå i skola i ett annat land finns det några saker du som vårdnadshavare behöver tänka på.

Skolplikt

Alla barn som bor (är folkbokförda) i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. Att ha skolplikt betyder bland annat att du som vårdnadshavare måste se till att ditt barn kommer till skolan.

Rätt till utbildning

Alla barn med skolplikt har också rätt till utbildning. Att ha rätt till utbildning betyder att ditt barn har rätt till gratis utbildning i svensk skola (förskoleklass, grundskola och grundsärskola). Rätten till utbildning är en skyddad rättighet enligt svensk lag, och barn- och utbildningskontoret ansvarar för att se till att skolpliktiga barn som bor i Åre kommun får den utbildning de har rätt till.

Om du vill att ditt barn ska gå i skola utomlands

Huvudregeln är att ditt barn ska gå i skolan i Sverige. Men ibland kan det vara nödvändigt att barnet går i skolan utomlands under en tid. Under vissa speciella förutsättningar kan vi bevilja att ditt barn får fullgöra sin skolplikt på en skola utomlands. Du behöver då ansöka om att ditt barn ska fullgöra skolplikten på annat sätt.

Din ansökan ska ha inkommit till barn- och utbildningskontoret minst tre månader innan eventuell flytt utomlands.

Medgivande för att fullgöra skolplikt på annat sätt kan ges för upp till ett år i taget.

Barn- och utbildningskontoret i Åre kommun betalar inte för ditt barns utbildning utomlands.

pdf Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt (350 KB)

Det här krävs för att ditt barn ska få fullgöra sin skolplikt utomlands

Kraven är höga för att ditt barn ska få fullgöra sin skolplikt på annat sätt än i skola i Sverige. För att ansökan ska kunna beviljas krävs att följande tre kriterier är uppfyllda:

  • att den verksamhet som erbjuds eleven framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står till buds
  • att behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, och
  • att det finns synnerliga skäl.

Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för att ta fram det underlag som behövs för att barn- och utbildningskontoret ska kunna fatta beslut.

Vi bedömer om den alternativa skolgången är ett likvärdigt alternativ till den skolgång ditt barn får i svensk skola. Vi undersöker även om den alternativa skolgången ger ditt barn samma kunskaper som i den svenska skolan. Den alternativa skolgången ska också ha samma allmänna mål med skolgången som i   Sverige och ge eleven social träning för ett vanligt liv i samhället.

Vi behöver veta hur vi på barn- och utbildningskontoret får insyn i ditt barns alternativa skolgång. Därför ska du ha en plan för hur en dialog mellan den tänkta skolan i utlandet och oss kan se ut. Möjligheten till vår insyn ska finnas under hela perioden ditt barn har alternativ skolgång. En del skolor är vana att ha den här typen av dialog och har ibland särskilda system, ofta digitala, för att ge oss tjänstepersoner insyn i deras verksamhet.

Synnerliga skäl krävs för att ditt barn ska få fullgöra skolplikt på annat sätt. Synnerliga skäl innebär att det måste finnas extra starka skäl och att bestämmelsen ska användas mycket restriktivt. Därför behöver vi veta vad syftet är och varför du anser att det är nödvändigt att ditt barn ska fullgöra skolplikt på annat sätt. Vi utgår alltid från ditt barns behov när vi gör vår bedömning.

Vid godkännande av ansökan

Om vi beslutar att godkänna din ansökan får ditt barn fullgöra sin skolplikt på annat sätt i upp till ett år. Under den tid som ditt barn har sin alternativa skolgång följer vi upp att all information du har lämnat i den här ansökan fortfarande stämmer. Om vi under vår uppföljning märker att förutsättningarna som vi grundade vårt beslut på ändras, kommer vi att ta bort vårt godkännande.

När ditt barn fullgör sin skolplikt på annat sätt kommer vi skriva ut ditt barn från sin nuvarande skola. När ditt barn kommer tillbaka till Sverige har barnet emellertid skolplikt igen. Däremot kan vi inte garantera att ditt barn får komma tillbaka till samma skola eller klass som innan.

Det här gäller om vi inte godkänner ansökan

Om vi beslutar att inte godkänna din ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt fortsätter ditt barn att ha skolplikt som vanligt. Det innebär att ditt barn ska fortsätta gå i skolan i Sverige. Enligt skollagen har du som vårdnadshavare ansvar för att se till att ditt barn går i skolan.

Om du planerar att vistas utomlands under sex månader eller längre kan du ansöka om skolpliktens upphörande genom att skicka in anmälan om varaktig utlandsvistelse.

Skolplikt och längre vistelse utomlands

Enligt skollagen är alla barn bosatta i Sverige skolpliktiga. Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands. Vårdnadshavare som planerar att dess barn ska vistas utomlands under sex månader eller längre ska anmäla varaktig utlandsvistelse till barn- och utbildningskontoret. Inkommen anmälan ligger till grund för beslut om huruvida skolplikten upphör eller ej.

Din anmälan ska ha inkommit till barn- och utbildningskontoret minst tre månader innan eventuell flytt utomlands.
Om barnet ska vara utomlands längre än ett år är du som vårdnadshavare skyldig att anmäla det till Skatteverket.

pdf Anmälan om varaktig utlandsvistelse (320 KB)

Vid beslut om att skolplikt fortsätter att gälla

Skolplikten fortsätter vanligtvis att gälla om perioden ni planerar att vistas utomlands är kortare än sex månader. Det innebär att ditt barn ska fortsätta gå i skolan i Sverige. Enligt skollagen har du som vårdnadshavare ansvar för att se till att ditt barn går i skolan.

Vid beslut om att skolplikt upphör

Vid beslut om att skolplikt upphör kommer barnet inte att behålla sin placering på nuvarande skola i Åre kommun. När ditt barn kommer tillbaka till Sverige har barnet dock skolplikt igen. Eftersom skolplacering upphör vid varaktig utlandsvistelse behöver ni ansöka om skolgång i Åre kommun enligt anvisning på Åre kommuns hemsida inför skolstart. Det är det inte säkert att ditt barn placeras på samma skola i och i samma klass som innan utlandsvistelsen.