Åre kommun samråder från och med den 3 juni till och med 6 september om fördjupad översiktsplan för Undersåker och Brattland. Mer information hittar du i filmen här ovanför.

Det finns ett stort intresse för att utveckla och bygga i Undersåker och Brattland, vilket har skapat ett behov av att se över helheten och formulera riktlinjer för att säkerställa hållbara samhällsstrukturer. Planen ska redogöra för var och hur kommunen vill bevara och utveckla den fysiska miljön med fokus på att tillskapa fler bostäder och mark för verksamheter inom området, fram till målåret 2050.

Planområdet ligger strax öster om Åredalen. Genom området passerar både E14 och järnvägen med ett stationsläge i Undersåker, vilket skapar goda kopplingar till regionen i öst-västlig riktning. Undersåker utgör även porten mot södra Årefjällen.

Här är samrådshandlingarna

FÖP för Undersåker och Brattland - planbeskrivning

Kulturmiljöutredning

pdf Miljökonsekvensbeskrivning (9.87 MB)

pdf Dagvattenutredning (29.98 MB)

pdf Naturvärdesinventering (28.89 MB)

pdf Trafikutredning (4.59 MB)

pdf Perspektivrapport (3.52 MB)

Vad betyder samråd?

Ett samråd är en process där kommunen bjuder in berörda parter och allmänheten att lämna synpunkter och bidra med information. Det är en möjlighet för invånare, näringsliv, organisationer och andra intressenter att komma med åsikter, idéer och förslag som kan påverka planens utformning.

Genom samrådet kan kommunen få värdefull input och kunskap från de som berörs av planen. Under samrådet finns det störst möjligheter att påverka planförslaget, ju längre processen går desto mer trattas planförslaget ner till den slutliga antagna planen.

Hur kan jag påverka?

Det finns flera sätt att vara med och påverka under samrådstiden.

I juni och augusti håller vi i tre samrådsmöten på Stamgärde skola dit alla är välkomna för att ställa frågor och prata med tjänstepersoner och politiker som arbetat med planen. Drop-in kl 16-18, presentation och dialog kl 18-19.30.

  • 19 juni (särskilt fokus på större markägande i området)
  • 27 augusti
  • 29 augusti

Det finns också möjlighet att ta del av en planutställning på både Järpen och Åres bibliotek under bibliotekens ordinarie öppettider, samt i stationshuset i Undersåker.

Skriv ned och skicka in det som du tycker är bra eller dåligt med planförslaget, eller om det är något viktigt vi har missat. Synpunkter kan skickas in på olika sätt, senast den 6 september 2024 (märk yttrandet med PLAN.2022.28):

  • Skicka e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Posta brev till Åre kommun, Planavdelningen, Box 201, 837 22 Järpen
  • Lämna brev fysiskt till vår kundtjänst på kommunhuset som har öppet vardagar kl. 08.00-16.00 (lunchstängt kl. 12.00-13.00).
  • Enkät via länk

Vad är nästa steg?

Efter samrådet så sammanställer vi alla synpunkter som har kommit in. De lyfts sedan med tjänstepersoner och den politiska referensgruppen för FÖPen. Efter den dialogen beslutas det om vilka delar av FÖPen som ska omarbetas. Alla synpunkter som kommit in under samrådet besvaras i en samrådsredogörelse. Den biläggs när planen skickas ut på nytt för granskning, som är nästa tillfälle att kunna yttra sig på planförslaget. Tanken är att granskning kan ske framåt våren 2025. Efter det får endast mindre justeringar göras av planförslaget innan den kan antas av kommunfullmäktige. Förhoppningen är att det kan ske under hösten 2025.  

En fördjupad översiktsplan är ett strategiskt dokument som antas av Kommunfullmäktige. En översiktsplan ska ange såväl en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. Grunddragen ska framgå av en karta. Översiktsplanen ska visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen ska tillgodoses och hur miljökvalitetsnormer ska följas. Planen ska också ge vägledning för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. När planen är antagen kommer den att ge inriktningen och vara beslutsunderlag för detaljplaner, förhandsbesked och bygglov inom området

Från den 1 december 2022 till och med den 15 januari 2023 genomfördes en enkätundersökning där alla som ville fick svara på ett antal frågor kring upplevelsen av området idag och vad man önskar framåt. Vi fick in hela 149 svar. Tack alla er som tog er tid att svara på enkäten.

Enkäten har därefter kompletterats med intervjuer med utvalda målgrupper som därefter har sammanfattats i en perspektivrapport.

Den 26 april 2023 genomfördes ett dialogmöte för att prata vidare om Undersåkers och Brattlands utveckling. Över 70 personer deltog på mötet och vi är väldigt glada över allas deltagande och engagemang. Tack till er som kom och delade med er av era tankar och åsikter.

Sammanfattning öppen dialog

Resultatet av dialogmötet har därefter presenterats och diskuterats med den politiska referensgruppen där alla partier i Kommunfullmäktige är inbjudna. Resultatet av medborgardialogen har använts för att formulera visionen och strategierna för den fördjupade översiktsplanen.

pdf Perspektivrapport (3.52 MB)

En fördjupad översiktsplan är kommunens vision och viljeinriktning för ett geografiskt område i kommunen. Planen är inte juridiskt bindande och medför därför inte några rättigheter eller skyldigheter för fastighetsägare. Detta bestäms först i ett kommande skede; detaljplaneprocessen.

När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan ska kommunen samråda med länsstyrelsen, regionen och de kommuner som berörs. Kommunen ska också ge kommunens medlemmar, de andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet.

Inom planområdet finns cirka 800 personer folkbokförda och cirka 600 unika fastighetsägare. Cirka 70% av fastighetsägarna är folkbokförda inom området. Alla som bor inom området, äger ett fritidshus, en skogsfastighet eller på annat sätt har ett väsentligt intresse av förslaget har samma rätt och möjlighet till att delta i samrådet. Information om samrådet kommer publiceras på Åre kommuns hemsida, Facebooksida, ÖstersundsPosten, Länstidningen, Årebladet och genom affischering.

Du är välkommen att höra av dig redan nu om du har någon information, åsikt eller synpunkt som du tycker är viktigt att vi tar del av.

Du kan maila till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ringa till växeln på 0647-161 00 och be om att få prata med Fredrika Sandblom, Maria Gyllner, Sofia Widmark, Ulrika Hellsten eller Fredrik Vogt Thorell.

Geografisk avgränsning

Den geografiska avgränsningen för den fördjupade översiktsplanen framgår av kartan nedan.

 

Hantering av personuppgifter
Kommunen lagrar yttranden på planer i samband med ärenden som berör plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Behandlingen görs som ett led i kommunens myndighetsutövning och är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra handläggning av planarbete.