Kommunen har under 2022 startat upp ett arbete med en fördjupad översiktsplan för Undersåker och Brattland.

Intresset för utveckling och byggnation i Undersåker och Brattland har ökat markant under de senaste åren. Detta speglas både i ansökningar om förhandsbesked och bygglov och i antalet ansökningar om planbesked i området. Åre kommun har därav sett ett behov av att formulera övergripande ställningstaganden för att säkerställa långsiktigt hållbara samhällsstrukturer. Att få en övergripande bild av områdets utveckling är en förutsättning för planering av teknisk infrastruktur som till exempel vägar, vatten och avlopp.

Under vintern 2022/2023 kommer medborgardialoger att hållas för att boende, företagare, föreningar och andra berörda ska få möjlighet att komma med idéer och synpunkter redan tidigt i processen. När ett planförslag har arbetats fram kommer det att samrådas. Samrådshandlingarna bedöms vara klara i slutet av 2023 och kommer då att finnas tillgängliga här på hemsidan tillsammans med information om hur du kan lämna in synpunkter på förslaget.

Vad är en fördjupad översiktsplan (FÖP)?

En fördjupad översiktsplan är ett strategiskt dokument som antas av Kommunfullmäktige. En översiktsplan ska ange såväl en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. Översiktsplanen ska visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen ska tillgodoses och hur miljökvalitetsnormer ska följas. Planen ska också ge vägledning för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Medborgardialog

Från den 1 december 2022 till och med den 15 januari 2023 genomförde vi en enkätundersökning där alla som ville fick svara på ett antal frågor kring upplevelsen av området idag och vad man önskar framåt. Vi kommer att följa upp enkäten med öppna möten och mer djupgående intervjuer med utvalda målgrupper.

Tack alla ni som tog er tid att svara på enkäten!

Geografisk avgränsning

Den geografiska avgränsningen för den fördjupade översiktsplanen framgår av kartan nedan.