Kommunen har under 2022 startat upp ett arbete med en fördjupad översiktsplan för Undersåker och Brattland.

Intresset för utveckling och byggnation i Undersåker och Brattland har ökat markant under de senaste åren. Detta speglas både i ansökningar om förhandsbesked och bygglov och i antalet ansökningar om planbesked i området. Åre kommun har därav sett ett behov av att formulera övergripande ställningstaganden för att säkerställa långsiktigt hållbara samhällsstrukturer. Att få en övergripande bild av områdets utveckling är en förutsättning för planering av teknisk infrastruktur som till exempel vägar, vatten och avlopp.

Vad är en fördjupad översiktsplan (FÖP)?

En fördjupad översiktsplan är ett strategiskt dokument som antas av Kommunfullmäktige. En översiktsplan ska ange såväl en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. Grunddragen ska framgå av en karta. Översiktsplanen ska visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen ska tillgodoses och hur miljökvalitetsnormer ska följas. Planen ska också ge vägledning för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. När planen är antagen kommer den att ge inriktningen och vara beslutsunderlag för detaljplaner, förhandsbesked och bygglov inom området.

Från den 1 december 2022 till och med den 15 januari 2023 genomförde vi en enkätundersökning där alla som ville fick svara på ett antal frågor kring upplevelsen av området idag och vad man önskar framåt. Vi fick in hela 149 svar. Tack alla er som tog er tid att svara på enkäten.

Enkäten har därefter kompletterats med intervjuer med utvalda målgrupper som därefter har sammanfattats i en perspektivrapport.

Den 26 april 2023 genomfördes ett dialogmöte för att prata vidare om Undersåkers och Brattlands utveckling. Över 70 personer deltog på mötet och vi är väldigt glada över allas deltagande och engagemang. Tack till er som kom och delade med er av era tankar och åsikter.

Sammanfattning öppen dialog

Resultatet av dialogmötet har presenterats och diskuterats med den politiska referensgruppen där alla partier i Kommunfullmäktige är inbjudna. Nu ska resultatet formuleras till visioner och strategier för den fördjupade översiktsplanen.

pdf Perspektivrapport (3.52 MB)

Under 2023 och början av 2024 kommer resultatet av medborgardialogen, beställda utredningar så som kulturmiljö, trafik, naturvärden, skyfall och dagvatten, samt fler faktaunderlag bearbetas till en samrådshandling. Med kartor som visar på utvecklingsinriktning, mark- och vattenanvändning, samt riksintressen med mera, och tillhörande texter.

Under våren 2024 är tanken att skicka ut ett samrådsförslag. Då kommer fler dialogmöten att ske om förslaget och alla som vill kommer ha möjlighet att tycka till om det.

En fördjupad översiktsplan är kommunens vision och viljeinriktning för ett geografiskt område i kommunen. Planen är inte juridiskt bindande och medför därför inte några rättigheter eller skyldigheter för fastighetsägare. Detta bestäms först i ett kommande skede; detaljplaneprocessen.

När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan ska kommunen samråda med länsstyrelsen, regionen och de kommuner som berörs. Kommunen ska också ge kommunens medlemmar, de andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet.

Inom planområdet finns cirka 800 personer folkbokförda och cirka 600 unika fastighetsägare. Cirka 70% av fastighetsägarna är folkbokförda inom området. Alla som bor inom området, äger ett fritidshus, en skogsfastighet eller på annat sätt har ett väsentligt intresse av förslaget har samma rätt och möjlighet till att delta i samrådet. Information om samrådet kommer publiceras på Åre kommuns hemsida, Facebooksida, ÖstersundsPosten, Länstidningen, Årebladet och genom affischering.

Du är välkommen att höra av dig redan nu om du har någon information, åsikt eller synpunkt som du tycker är viktigt att vi tar del av.

Du kan maila till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ringa till växeln på 0647-161 00 och be om att få prata med Fredrika Sandblom, Maria Gyllner, Ullrika Hellsten eller Fredrik Vogt Thorell.

Geografisk avgränsning

Den geografiska avgränsningen för den fördjupade översiktsplanen framgår av kartan nedan.