Skyddsjakt är ett undantag från fredningen av vilt och endast vilda djur kan skyddsjagas.

Fastighetsägaren ansvarar för eventuell skyddsjakt och på kommunal mark är därför kommunen ansvarig. Kommunen ansvarar också för skyddsjakt som bedrivs på allmänna platser exempelvis parker, lekplatser, stränder.

Den kommunala skyddsjakten hanteras genom särskilt utsedda skyddsjägare, som har skottlossningstillstånd från Polisen. Tillståndet ger jägarna rätt att avlossa skott i tättbebyggda områden.

I huvudsak hanterar kommunen endast sjuka och skadade djur samt i särskilda fall, djur som orsakar en olägenhet för allmänheten.
Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för jakt och anger på sin hemsida fyra skäl till att skyddsjakt får bedrivas:

  • Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön.
  • Av hänsyn till flygsäkerheten.
  • För att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom.
  • För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana växter eller djur

Är du osäker på vad som gäller eller har frågor om skyddsjakt kontakta gärna miljöavdelningen.

Förebyggande åtgärder

Urbana miljöer innebär en stor tillgång på både mat och boplatser för allehanda djur. För att undvika eventuella problem med störande djur kan vissa förebyggande åtgärder vidtas, så som att täcka över komposter, plocka upp fallfrukt och i vissa fall undvika att mata fåglar.

Trafikskadat vilt

Om ett skadat eller sjukt djur hittas, till exempel vid en trafikolycka, ska polisen i första hand kontaktas (telefon 114 14). Påträffade döda djur är generellt sett inte ett hygieniskt problem och om de inte upplevs ligga på en olämplig plats bör de ligga kvar. Naturen tar snart hand om dem. Vissa däggdjur och fåglar tillhör statens vilt och ska tas hand om på speciellt vis.

Länkar

pdf Policy kommunal skyddsjakt (118 KB)

Läs mer om skyddsjakt hos Naturvårdsverket.