Hos Åre kommun får du fler än 1200 kolleger.

Hos oss finns cirka 130 olika yrken att välja mellan så chansen är stor att just ditt jobb finns här!

Flest medarbetare jobbar inom barn- och utbildningskontorets verksamhet samt socialkontorets olika verksamheter. Det är också inom dessa yrkesområden vi behöver bli fler.

Vi arbetar efter värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda. I vår stora organisation finns möjlighet till både utveckling och intern rörlighet.

Här kan du jobba i Åre kommun

Din arbetsplats finns oftast direkt i en verksamhet, som exempelvis i en av våra skolor, inom hemtjänsten, renhållningen, biblioteket eller på en av våra brandstationer. Alla verksamheter tillhör något av våra fem olika kontor. Du kan också ha din arbetsplats direkt på kontoret. 

Här kan du läsa mer om våra kontors olika verksamheter, vad du kan jobba med, samt lära känna några av medarbetarna genom intervjuer och filmreportage. 

Hos Åre kommun kan du bland annat arbeta som lärare.Foto: Håkan Wike

 

Barn- och utbildningskontoret samordnar och driver lagstadgad verksamhet inom barnomsorg och utbildning på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden. I vår verksamhet arbetar de flesta medarbetare i vår pedagogiska omsorg, våra förskolor, grundskolor, fritidsverksamhet, vuxenutbildning, med svenska för invandrare (SFI) eller med barn- och elevhälsan. Vi har också en central administrativ funktion som arbetar med IT-systemstöd, utveckling, planering, skolskjutshandläggning och placeringar i förskola och skola. Sammanlagt är vi ca 510 medarbetare.

 

I barn- och utbildningskontorets verksamheter kan du arbeta som:
adjunkt

administratör

assistent

barnskötare

barnskötarassistent

ekonomibiträde

elevassistent

elevresurs

enhetschef

fastighetssamordnare

fritidspedagog

förskollärare

intendent

IT-pedagog

koordinator

kurator

kvalitetscontroller

logoped

lärarassistent

lärare

måltidsbiträde

pedagog

rektor

resurslärare

SFI-lärare

skoladministratör

skolkurator

skolpsykolog

skolsköterska

skolvärd

socialpedagog

speciallärare

specialpedagog

strateg

studie- och yrkesvägledare

studiehandledare

studievägledare

utbildningsledare

utvecklingspedagog

verksamhetschef

 

Rekryteringsbehov

Vi kommer framöver att ha ett stort rekryteringsbehov av framför allt förskollärare och lärare till grundskolan. Skicka gärna en intresseanmälan via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du skulle vilja arbeta i någon av våra förskolor eller grundskolor.

Vill du jobba som timvikarie inom förskolan? Kontakta bemanningsenheten så berättar vi mer.

Kommunledningskontoret arbetar med varierade frågor på uppdrag av kommunstyrelsen. Sammanlagt är vi ca 115 medarbetare spridda över fem avdelningar:

Inköpsavdelning
Inköpsavdelningen ansvarar för kommunens upphandlingar och avtal.

 

Tekniska avdelningen
Den tekniska verksamheten har bland annat hand om kommunens gator, vatten, avlopp, reningsverk, återvinning, hushållsavfall och övrigt avfall.

 

Tillväxtavdelningen
På tillväxtavdelningen hanteras många av kommunens övergripande frågor som exempelvis hållbarhet, folkhälsa, projektsamordning, geografiska informationssystem (GIS), trafik och infrastruktur, demokratifrågor, integration, mark och exploatering, näringslivsutveckling, företags- och etableringsservice, inflyttarservice samt turistinformation och besöksservice. Hit hör också kultur- och biblioteksverksamheten, kulturskolan och den öppna fritidsverksamheten för barn och ungdomar mellan 13-19 år.

 

Utvecklingsavdelningen
Utvecklingsavdelningen består av en IT-enhet som stöttar alla kommunens kontor när det gäller IT-förvaltning, -utveckling och -support samt en enhet som arbetar med övergripande verksamhetsutveckling, -ledning och -styrning.

 

I kommunledningskontorets olika verksamheter kan du jobba som:
administratör

arbetsledare

avdelningschef

bibliotekarie

biblioteksassistent

bibliotekschef

bredbandssamordnare

danspedagog

driftchef

drifttekniker

enhetschef

exploateringshandläggare

fritidschef

fritidsledare

företagsrådgivare

GIS-samordnare

gitarrpedagog

handledare

handläggare

hållbarhetsstrateg

ingenjör

IT-administratör

IT-projektledare

IT-strateg

IT-tekniker

gatu- och trafikingenjör

inköpare

inköpssamordnare

integrationsassistent

integrationsvägledare

landsbygdsutvecklare

mark- o exploateringssamordning

musikpedagog

näringslivssamordnare

nätverkstekniker

projektledare

projektledare/IT

projektmedarbetare

projektsamordnare

renhållningshandläggare

renhållningsingenjör

slagverkslärare

samordnare

strategisk inköpare

systemadministratör

systemtekniker

trafikhandläggare

turistinformatör

VA/renhållningshandläggare

VA-ingenjör

verksamhetsledare

verksamhetsutvecklare

vägledare 

 

Möt våra medarbetare

Ulf arbetar som landsbygdsutvecklare vars uppdrag är att samordna Åre kommuns strategiska och operativa landsbygdsutveckling. Genom samverkan är syftet att utveckla och stärka hela Åre kommuns attraktionskraft.

 

Det innebär i praktiken att arbeta för att skapa miljöer i hela Åre kommun där det ska vara attraktivt att bo och arbeta, starta och driva företag samt vistas som turist och besökare.

 

– Tillsammans med mina kollegor och politiker i Åre kommun verkar vi för att alla orter och bygder i kommunen ska få en gynnsam utveckling. Åre kommun är en väldigt stor kommun till ytan och innefattar mycket mer än området kring Åre och Duved, säger Ulf.

 

”Roligt att träffa alla engagerade människor”

Arbetet innefattar även att tillsammans med utvecklingsgrupper, byalag, föreningar och boende samt företagare i bygderna ta fram lokala utvecklingsplaner och genomföra utvecklingsaktiviteter.

 

– I den här sortens arbete utgår vi alltid från behovet i respektive bygd och även om utmaningarna kan vara likartade kan behoven se ganska olika ut. Nu har vi snart satt igång utvecklingsprocesser i alla sex bygder i kommunen och det är väldigt roligt att träffa alla engagerade, handlingskraftiga och visionära människor där ute, berättar Ulf entusiastiskt.

 

Måste hitta innovativa lösningar

Ulf beskriver sitt arbete som otroligt varierande med vitt skilda frågor som kan kopplas till landsbygdsutveckling på ett eller annat sätt. Listan kan göras lång med såväl stora som små frågor.

 

– En utmaning är att vissa delar i kommunen är glest befolkade och i minsta laget för att skapa ekonomisk bärkraft för kommersiella och offentliga aktörer. På platser där exempelvis kundunderlag, elevunderlag eller antalet brukare är för få måste vi hitta innovativa lösningar för att kunna erbjuda en rimlig servicenivå för de människor som bor och verkar där, avslutar Ulf.

 

Olof arbetar som företagsrådgivare etableringslots. Han är ett välkänt ansikte bland företagarna i kommunen med nästan 20 års erfarenhet som egenföretagare och som tidigare rådgivare på Almi.

 

I sin roll som företagsrådgivare hjälper Olof personer i kommunen som vill starta företag och för företag som vill ha hjälp att utvecklas och växa. 

 

– Vi erbjuder bland annat nyföretagsrådgivning till alla, oavsett ambitionsnivå. Här i området är det många som vill starta företag för att kombinera olika verksamheter som till exempel guidningar, skidlektioner tillsammans med att man fakturerar istället för att vara anställd på traditionellt sätt, berättar Olof.

 

Byggt upp ett stort nätverk

Olof är också etableringslots, eller koordinator, för externa företag som vill flytta in till kommunen. Vill till exempel ett företag från Göteborg etablera verksamhet i Åre så hjälper Olof dem att komma i kontakt med rätt personer samt ge tips om lediga markområden och lokaler.

 

– Efter att ha varit verksam i det här området i nästan 20 år så har jag samlat på mig ett nätverk som är bra att ha i många lägen. Man vet ofta var man ska börja någonstans och vilka trådar man ska dra i, säger Olof.

 

Från storstadspuls till total glesbygd

Det Olof uppskattar mest med sin nya tjänst är mötet med alla drivna och engagerade människor. En annan tjusning är det komplexa i att arbeta i en kommun som har sådana kontraster.

 

– I Åre kommun går det från storstadspuls till total glesbygd på bara några mil. Lika stora kontraster kan vi se beroende på viken tidpunkt det är på året. Det är kul och väldigt inspirerande, avslutar Olof.

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för den övergripande planeringen av den fysiska miljön och byggandet i kommunen, miljö- och hälsoskydd samt räddningstjänsten. Vår uppdrag styrs av samhällsbyggnadsnämnden och ett antal olika lagar och förordningar.

 

Arbetet består bland annat av att planera mark- och vattenanvändning genom översiktsplaner och detaljplaner samt att hantera tillstånd och tillsyn inom bygglov, miljö, hälsa och livsmedel.

 

En viktig del av vårt uppdrag är att säkerställa att plan- och bygglagen, miljöbalken samt livsmedelslagen efterlevs. Inom räddningstjänstens ansvarsområde ingår utryckningsverksamhet, säkerhetssamordning och krisberedskap. Sammanlagt är vi ca 50 medarbetare.

 

På samhällsbyggnadskontoret arbetar:

avdelningschef

brandinspektör

bygglovhandläggare

enhetschef

koordinator

livsmedelsinspektör

miljö- och hälsoskyddsinspektör

miljöinspektör

miljökoordinator

planarkitekt

plankoordinator

plan-och byggchef

produktionsledare

räddningschef

stadsarkitekt

säkerhetssamordnare

Foto: Håkan Wike

 

Socialkontoret har en bred verksamhet och arbetar med att ge kommuninvånarna service, stöd och omsorg. Vi arbetar också med rådgivning, förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete. Vårt arbete styrs av socialnämnden och olika lagar och förordningar, till exempel socialtjänstlagen.

 

Vi ansvarar bland annat för individ- och familjeomsorg, hemtjänst, äldreboenden, insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), anhörigstöd, familjerättsfrågor, försörjningsstöd, budget- och skuldrådgivning, mottagning av ensamkommande barn och unga, tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 

Inom socialkontoret finns även måltidsenheten som planerar, tillagar och serverar alla måltider i kommunens förskolor, grundskolor och äldreboenden samt kommunens arbetsmarknadsavdelning med lokalvård och vaktmästeri. Sammanlagt är vi ca 505 medarbetare.

 

På socialkontoret finns yrken som:

administratör

anhörigsamordnare

anhörigsamordnare

arbetsledare

arbetsterapeut

arkivassistent

assistent

avgiftshandläggare

behandlare

biståndshandläggare

boendestödjare

budget- och skuldrådgivare

distriktssköterska

diversearbetare

ekonomibiträde

enhetschef

familjebehandlare

fysioterapeut

handledare

hemvårdschef

kock/kokerska

kockbiträde

koordinator

köksbiträde

ledsagare

lokalvårdare

metodstödjare

måltidschef

personlig assistent

projektledare

serviceassistent

servicepersonal

sjuksköterska

skolmåltidsbiträde

skolvärd

socialsekreterare

socialt ansvarig samordnare

teamledare

tillståndshandläggare

tillståndsinspektör

trygghetsvärd

undersköterska

utredare

utvecklingsledare

verksamhetschef

verksamhetsutvecklare

vårdare

vårdbiträde

vägledare

återvinningsarbetare

Foto: Håkan Wike

 

Kommunledningsstaben styrs, precis som kommunledningskontoret, av kommunstyrelsen. Vi ger service och stöd till kommunens olika kontor inom områdena ekonomi, HR, och nämndadministration. I verksamheten ingår även förvaltning av kommunarkivet och kundtjänst som hjälper kommuninvånarna att hitta rätt i kontakterna med kommunens stora organisation. Sammanlagt är vi ca 50 medarbetare.

 

I kommunledningsstaben hittar du yrken som:
administratör

administratör minoritetsspråk

arbetsledare

arkivarie

bemanningsplanerare

ekonom

ekonomiassistent

ekonomichef

enhetschef

grafisk formgivare

HR-specialist

kommunikatör

kommunsekreterare

lönespecialist

nämndsekreterare

redovisningsekonom

rekryterare

rekryteringsspecialist

teamledare

verksamhetschef

verksamhetscontroller

verksamhetskoordinator

 

» Här hittar du alla lediga jobb.