Att erbjuda en väl fungerande barnomsorg och utbildning med hög kvalité är viktigt för att göra en bygd attraktiv. Föräldrar vill känna sig lugna när de lämnar sina barn på förskolan eller veta att deras barn i skolan både får relevanta kunskaper och ett väl fungerande socialt nätverk.

En gymnasieskola och möjligheter till eftergymnasiala studier är en viktig ingrediens för att hålla kommunen levande. I Åre kommun finns det utbildningar för alla åldrar, här kan du leva och utvecklas.

Maana jih ööhpehtimmie

Akten buerielaakan maanahoksem jih ööhpehtimmiem jolle kvaliteetine faaledh, lea vihkeles ihke aktem voenem njaahtjomes darjodh.Eejhtegh sijhtieh raeffies damtedh gåessie dej maanide aarhskuvlese laehpien jallh daejredh ahte dej maanah buerie daajroeh jih hijven sosialen viermiem åadtjoeh. Aktem jåarhkeskuvlem jih nuepiem minngiejåarhkeskuvle-lohkemh vaedtsedh lea akten vihkeles aamhtesem ihke tjïelte edtja jielijes årrodh. Ååren tjïeltesne ööhpehtimmie gaajhkide jaepide gååvnese, daesnie maahta jieledh jih öövtiedidh.