Vattenföreningar, vattenverk och enskilda brunnar som distribuerar vatten till kommersiell verksamhet (boende, camping, bygdegård) eller till en livsmedelsverksamhet, även inom primärproduktion, ska registreras hos miljöavdelningen.

Dessa räknas som livsmedelsanläggningar och har skyldighet att följa kraven i Dricksvattenföreskrifterna SLVFS 2001:30.

Verksamheten ska också utforma ett provtagningsprogram för regelbundna undersökningar av dricksvattnet, som fastställs av miljöavdelningen. Verksamheten behöver ha en väl fungerande egenkontroll som säkerställer dricksvattenkvaliteten. Det finns mycket bra information om hur en bra egenkontroll utformas hos branschorganisationen Svenskt Vatten.

Ska du anlägga egen brunn?

livsmedelsverkets hemsida finns information om hur du går tillväga.